Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu skierowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego p. Piotra Dudy dotyczące wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia.

 

 

 

Bydgoszcz 31 marca 2016r.

Pan

Piotr Duda

 Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1 /3 /5
00-513 Warszawa
e-mail: sekretariat.ddp@mrpips.gov.pl

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Jak poinformowała nas pani minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, otrzymał Pan list z 14 marca br., który był skierowany do pani Premier Beaty Szydło, a podpisany przez 9 ogólnokrajowych związków zawodowych skupiających poszczególne zawody medyczne. Związki te porozumiały się ze sobą i wystąpiły do pani Premier ze wspólnym postulatem rozwiązania problemu wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia. Rozwiązanie to powinno polegać – według tych związków – na uchwaleniu ustawy o minimalnych gwarantowanych wynagrodzeniach dla pracowników medycznych, zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia. Związki przedstawiły również uzgodnione poziomy oczekiwanych wynagrodzeń.

Propozycja ustawowego określenia minimalnych płac wynika z faktu, że publiczna ochrona zdrowia – wbrew popularnemu poglądowi – nie ma charakteru rynkowego ale jest ściśle regulowana przez państwo. Odnosi się to zwłaszcza do wyceny świadczeń refundowanych, finansowanych ze środków publicznych. Ta wycena ( z reguły znacznie zaniżona w stosunku do faktycznych kosztów świadczeń) determinuje warunki finansowe, w jakich funkcjonują szpitala i inne zakłady opieki zdrowotnej i ma decydujący wpływ na poziom wynagrodzeń. Co więcej, zaniżanie płac pracowników służby zdrowia jest najważniejszym, a niekiedy jedynym sposobem dostosowania kosztów funkcjonowania placówek medycznych do narzuconych przez państwo warunków finansowych. W praktyce – pensje pracowników służby zdrowia są buforem łagodzącym dramatyczny niedobór środków publicznych przeznczonych na ochronę zdrowia w stosunku do deklarowanego zakresu świadczeń gwarantowanych, a wyzysk ekonomiczny pracowników jest warunkiem niezbędnym aby publiczna ochrona zdrowia mogła w ogóle funkcjonować. W takiej sytuacji jedynym sposobem zatrzymania dalszej i nieuchronnej pauperyzacji pracowników ochrony zdrowia jest ustawowe określenie minimalnych płac w odniesieniu do poszczególnych zawodów. Takie rozumowanie jest zresztą zbieżne z postulatem obecnego rządu, aby ochrona zdrowia stała się na powrót „służbą”.  Ustawowe określenie poziomu wynagrodzeń dla poszczególnych zawodów jest cechą charakterystyczną innych „służb”, jak policji,  prokuratury, wojska, służby więziennej, służb specjalnych itp.

W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie wspomnianych na wstępie 9 ogólnokrajowych związków zawodowych skupiających poszczególne zawody medyczne, na którym zostanie przyjęte wspólne stanowisko wobec przekazania naszego listu skierowanego do pani Premier – Panu, jako przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego. W niniejszym piśmie zwracamy się do Pana w imieniu wyłącznie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego z pytaniem: jakie kroki zamierza Pan podjąć w związku z postulatami zawartymi w liście do pani Premier?  Ze swojej strony proponujemy  (i wyrażamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie przez Pana przyjęta) aby Rada Dialogu Społecznego przyjęła zawarte w liście (do Premier Beaty Szydło) stanowisko za swoje, uzupełniając je ewentualnie o propozycje płac dla tych zawodów, które nie zostały uwzględnione w propozycjach w/w 9 związków zawodowych. Wykorzystując swoje ustawowe uprawnienia Rada Dialogu Społecznego mogłaby przygotować odpowiedni projekt ustawy lub wystąpić o jej przygotowanie do właściwego ministra.

Prosimy o odpowiedź.

 

Przesyłamy wyrazy szacunku i pozdrowienia.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel

 

Do wiadomości:

8 związków zawodowych, będących, obok OZZL sygnatariuszami listu do pani Premier Beaty Szydło z dnia 14 marca 2016r.