UWAGA! BARDZO WAŻNE! 

Szanowni Państwo, prosimy o przeczytanie komunikatu w sprawie wynarodzeń pielęgniarek i położnych!! 

 

Działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  zmuszona jestem zająć stanowisko i prostować nieprawdziwe treści Komunikatu jaki pojawił się w dniu 15.03.2016r. godz. 10.27 na stronie www.solidarnosc.org.pl/soz/

W treści Komunikatu można przeczytać :

„(…) Ogromne emocje towarzyszyły wyjaśnieniu pism i informacji kolportowanych w ostatnim czasie przez Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. Ponownie pojawiły się w nich oszczercze zarzuty pod adresem NSZZ „Solidarność” i OPZZ insynuujące zamiar „odebrania podwyżek pielęgniarkom”. W pismach kierowanych do ministra zdrowia pojawiły się groźby powszechnych protestów i strajków o ile w czasie prac Zespołu zostanie wypracowane rozwiązanie obejmujące podwyżkami także inne grupy zawodowe.

 Takie zachowanie, sprzeczne z zasadami dialogu społecznego stawia pod znakiem zapytania wiarygodność i intencje przedstawicieli OZZPiP będących członkami Zespołu Trójstronnego.

 Członkowie Zespołu i przedstawiciele strony rządowej ze zdziwieniem przyjęli kolejną inicjatywę OZZPIP oraz OZZL mającą na celu rozbicie środowiska związkowego. Proponowanie alternatywnych rozwiązań poza ustawowymi instytucjami dialogu społecznego, bez udziału reprezentatywnych central związkowych jest kolejnym krokiem zmierzającym do podsycania konfliktów. Uzurpowanie sobie prawa do decydowania za innych spotkało się dzisiaj z ostrą krytyką.

 Sprawa zapewne będzie miała ciąg dalszy i zostanie przekazana do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudy.”

 

Oczywiście nikt nikomu nie może odebrać prawa do komentowania danych zdarzeń i przedstawiania swoich stanowisk w demokratycznym państwie prawa. Zatem z tego prawa korzysta także OZZPiP.

Jeżeli chodzi o „kolportowanie”  w ostatnim czasie pism i stanowisk to zwracamy uwagę, że to NSZZ SOLIDARNOŚĆ Sekretariat Ochrony Zdrowia sam sprokurował powstanie zupełnie niepotrzebnych emocji. Pismem z dnia 23.11.2015r. skierowanym do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła m.in. NSZZ SOLIDARNOSĆ SOZ przedstawiła obszernie (na 25 stronach) swoje stanowisko i ocenę prawną Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne (Dz.U. z 2015r. poz. 1400) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne (Dz.U. z 2015r. poz. 1628). Pismo to zostało przez Ministerstwo Zdrowia przekazane do wiadomości OZZPiP dopiero w lutym 2016r.

We wnioskach tego stanowiska na stronach 19-20 czytamy :

  1. „Z uwagi na przyjętą konstrukcję prawną wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenia opieki zdrowotnej jak i rozporządzeniem zmieniającym prawo pielęgniarek i położnych do wzrostu wynagrodzeń stanowi prawo incydentalne niebędące przedmiotem konstytucyjnej ochrony praw niewadliwie (słusznie) nabytych. Jako prawo incydentalne nie zabezpiecza interesów uprawnionych, może być bowiem w dowolnym momencie zmienione lub uchylone. Zatem przyjęty instrument prawny rodzi skutki sprzeczne z celem jaki miał zostać zrealizowany.
  2. Przepisy zawarte w §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenia opieki zdrowotnej jak i rozporządzeniem zmieniającym naruszają szereg przepisów prawa zawartych zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawach.
  3. Wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenia opieki zdrowotnej jak i rozporządzeniem zmieniającym mechanizm wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych nie zawiera gwarancji finansowania. Mając na uwadze fakt, że zarówno ustawa o finansach publicznych jak i ustawa o świadczenia zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nie daje możliwości zawiązania rezerwy na wynagrodzenia jakiejkolwiek grupy zawodowej, przyjąć należy że brak możliwości zawarcia gwarancji finansowania wzrostu wynagrodzeń jest efektem przyjęcia wadliwej regulacji w zakresie wzrostu wynagrodzeń, a zatem nie jest zależny od ilości środków w budżecie.
  4. Konstrukcja prawna zawarta w omawianej regulacji koliduje z licznymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego zawartymi między innymi w Konstytucji, kodeksie pracy, kodeksie spółek handlowych, kodeksie cywilnym a także jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego, przeczy zasadom słuszności, proporcjonalności i subsydiarności.
  5. Konstrukcja prawna zawarta w omawianej regulacji jest rozwiązaniem dyskryminacyjnym zarówno wobec samych pielęgniarek i położnych jako osób posiadających to samo prawo do wykonywania zawodu a także w obrębie grupy pielęgniarek i położnych pozostających w stosunku pracy wyklucza bowiem grupę zatrudnionych po 15 września 2015 jak i wobec innych grup zawodów medycznych i jako takie stanowi źródło licznych niepokojów społecznych.
  6. Mając na uwadze wszystkie powyższe argumenty należy podnieść, że przepisy zawarte w §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenia opieki zdrowotnej jak i rozporządzeniem zmieniającym powinny zostać wyeliminowane z obrotu prawnego i zastąpione niewadliwym długoterminowym rozwiązaniem, które będzie przedmiotem konstytucyjnej ochrony praw nabytych.”

Wyeliminowanie z obrotu prawnego jest sformułowaniem jednoznacznym. NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ zabiega (postuluje) zatem o uchylenie w/w Rozporządzeń. Informacja o zastąpieniu w/w przepisów innym niewadliwym długoterminowym rozwiązaniem jest dalej rozwinięta. NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ postuluje, aby Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na podstawie danych o kosztach ponoszonych przez świadczeniodawców, charakterystyki i zawartości referencyjnego przebiegu świadczenia oraz bieżących zadań w zakresie taryfikacji świadczeń – mając na uwadze kompetencje merytoryczne i doświadczenie Agencji – określała właściwe wzajemne relacje w różnych grupach wynagrodzeń poprzez ogłaszaną przez Prezesa Agencji „Taryfę wynagrodzeń”.   Właśnie Taryfa wynagrodzeń obok Taryfy świadczeń byłaby podstawą kontraktowania świadczeń. Oczywiście wdrożenie tych zamierzeń w życie jest procesem, który może trwać nawet kilka lat. Nasza grupa zawodowa nie może i nie mogła czekać na podwyżki wynagrodzeń „kilka lat”.

Przypominamy, że celem zawarcia Porozumienia z dnia 23 września 2015r. było zapewnienie właściwego miejsca pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz konieczność dbania o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami. Strony w porozumieniu zgodnie uznały, że należy podjąć działania aby zabezpieczyć ilość wykwalifikowanej kadry w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych na należytym poziomie oraz stworzyć warunki  powodujące wzrost atrakcyjności zawodu pielęgniarki i położnej tak aby wytworzyć mechanizm ponownego napływu do wykonywania zawodu młodych osób. Powodem zawarcia w/w porozumienia była uprzednia analiza stanu w/w zawodów pielęgniarek i położnych. Raport opracowany w MZ zdiagnozował, że średnia wieku osób wykonujących ten zawód wynosi ok. 48-49 lat i w niedługim okresie kolejne duże grupy zaczną przechodzić na emeryturę. Ilość pielęgniarek i położnych na 1.000 mieszkańców w Polce wynosi ok. 5,2 i jest to jeden z najgorszych wyników w Europie, a dodatkowo osiągnięty przy ogromnym obciążeniu pracą (według podanych szacunków pielęgniarki i położne statystycznie w Polsce pracują na 1,7 etatu). Gdyby nasza grupa zawodowa ograniczyła zatrudnienie tylko do wymiaru jednego etatu w/w wskaźnik 5,2 pielęgniarek na 1.000 mieszkańców automatycznie znacznie by się pogorszył. Diagnoza Ministerstwa Zdrowia i Prezesa NFZ była jednoznaczna, konieczne jest stabilne i długoterminowe zapewnienie wzrostu wynagrodzeń poprzez środki zewnętrzne tak aby uatrakcyjnić zawód i tym samym skłonić młode  osoby do kształcenia w tych zawodach i następnie do podejmowania zatrudnienia w Polsce, a nie do emigracji zarobkowej do innych krajów. Takiego zagrożenia nie ma – za wyjątkiem grupy zawodowej lekarzy – w żadnej innej grupie zawodowej w służbie zdrowia.

W tym kontekście jest zatem w naszym przekonaniu oczywiste, że nie można czekać kolejnych lat na dokonanie przez Agencję wyceny pracy pielęgniarki i położnej. Rozwiązania prawne musiałby być wprowadzone natychmiast, „tu i teraz”.

NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ proponuje również wprowadzenie okresu przejściowego tj. aby „do czasu opracowania przez Agencję Taryfy wynagrodzeń w danym zakresie lub rodzaju, powinny obowiązywać dla poszczególnych grup pracowników i grup zawodowych uzgodnienia umowy społecznej opisane w  dyskutowanym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia przyjęte w formie ustawy incydentalnej. Ustawa incydentalna nie może jednak powielać wadliwych przepisów dyskutowanego rozporządzenia, musi zatem przyjąć inne konstrukcje prawne,  które będą niewadliwe pod względem formalno-prawnym i zagwarantowane na poziomie finansowania. Jednocześnie należy założyć, że uprawnienia do wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego wynikające z ustawy incydentalnej powinny być ex lege zastępowane uzgodnieniami na poziomie zakładu pracy dla każdej grupy zawodowej w oparciu o publikowaną sukcesywnie Taryfę wynagrodzeń.”

To wystąpienie odbieramy jako próbę rozciągnięcia finansowania zagwarantowanego już dla pielęgniarek i położnych dla innych grup zawodowych w służbie zdrowia. Oczywiście do tego nie mamy żadnych zastrzeżeń, a nawet deklarujemy wsparcie dla tej idei. Warunkiem jednak jest to, że nie odbędzie się to kosztem środków finansowych zagwarantowanych już w/w Rozporządzeniami MZ dla naszej grupy zawodowej w okresie czterech lat i na przyszłość. Nie ma zgody OZZPiP na ograniczenie wysokości środków kierowanych do pielęgniarek i położnych i przekazanie ich – nawet w niewielkiej ułamkowej części – do podziału na grupy zawodowe, które reprezentuje NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ.

Zatem, aby nie było żadnych nieporozumień. OZZPiP deklaruje pełne poparcie w czasie prac Zespołu Trójstronnego przy Ministerstwie Zdrowia dla wypracowania rozwiązań obejmujących podwyżkami także inne grupy zawodowe w służbie zdrowia, ale nie kosztem pomniejszenia (ograniczenia) środków finansowych przyznanych już pielęgniarkom i położnym. Nasze stanowisko nie jest w żaden sposób sprzeczne z zasadami dialogu społecznego, a przeciwnie działania NSZZ SOLIDARNOSĆ SOZ – jeżeli miałyby prowadzić do ograniczenia Praw nabytych przez grupę zawodową pielęgniarek i położnych – są sprzeczne z ideą dialogu społecznego.

NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ komunikuje dalej, że członkowie Zespołu i przedstawiciele strony rządowej rzekomo ze zdziwieniem przyjęli kolejną inicjatywę OZZPIP oraz OZZL mającą na celu rozbicie środowiska związkowego. Uważają, że proponowanie alternatywnych rozwiązań poza ustawowymi instytucjami dialogu społecznego, bez udziału reprezentatywnych central związkowych jest kolejnym krokiem zmierzającym do podsycania konfliktów. Twierdzą, że uzurpowanie sobie prawa do decydowania za innych spotkało się dzisiaj z ostrą krytyką. W ocenie NSZZ SOLIDARNOŚC SOZ sprawa zapewne będzie miała ciąg dalszy i zostanie przekazana do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudy.

Oczywiście komunikat w tym zakresie jest niezgodny z rzeczywistością. Przypominamy, że w dniu 14 marca 2016r. odbyła się konferencja prasowa medycznych związków zawodowych obejmująca dziewięć ogólnokrajowych związków zawodowych skupiających wszystkie zawody medyczne. Wspólne postulaty przedstawiały : Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii; Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii; Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii; Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia; Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, KZZPMLD, KZZPRM, OZZTME oraz OZZL. Podstawowy problem polskiej służby zdrowia to brak sprawiedliwego systemu wynagradzania pracowników.

Dlaczego w tym projekcie nie chce uczestniczyć NSZZ SOLIDARNOŚĆ Sekretariat Ochrony Zdrowia? Dlaczego torpeduje takie inicjatywy? Dlaczego krytykuje to porozumienie skoro sama w 2015r. nie potrafiła wywalczyć żadnych rozwiązań ogólnokrajowych dla grup zawodowych w zakresie wzrostu wynagrodzeń, a OZZPiP – pomimo osamotnienia w negocjacjach i bez wsparcia – wynegocjował wzrosty wynagrodzeń, które już faktycznie funkcjonują, a we wzrostach tych partycypować mogą wszystkie pielęgniarki i położne, także te które są członkami NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ? O czym chce zawiadamiać NSZZ SOLIDARNOSĆ SOZ Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudę? O tym, że dziewięć central ogólnokrajowych związków zawodowych działających w służbie zdrowia porozumiało się w zakresie wspólnego prowadzenia negocjacji i wspólnego przedstawiania postulatów płacowych dla wszystkich zawodów medycznych? Przecież Piotr Duda jest wieloletnim działaczem związkowym i taką inicjatywę powinien wprost wspierać i jej przyklasnąć.

Stanowisko to zamieszczamy jako Komunikat OZZPiP, tak aby pielęgniarki i położne, a szerzej także wszyscy pracownicy służby zdrowia – mogli wypracować swój własny osąd co do komunikatu NSZZ SOLIDARNOSĆ SOZ z dnia 15.03.2016r.

Przewodnicząca OZZPiP

Lucyna Dargiewicz