OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zawiadamia, że w dniu 19 września 2016 r. na spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia otrzymał projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z informacją, że Ministerstwo Zdrowia zamyka dalsze prace nad jej treścią i przekazuje projekt do szerokich konsultacji społecznych.

Po formalnym przekazaniu wyżej wspomnianego projektu, jak również po analizach ekspertów oraz konsultacjach wewnątrzzwiązkowych, OZZPiP zajmie stanowisko co do jego treści.

Będziemy zwracać uwagę, czy założenia ustawy w sposób należyty chronią reprezentowana przez nas grupę zawodową pielęgniarek i położnych, a także czy nie kolidują z treścią Porozumienia z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia z dnia 23 września 2015 r.

Jednocześnie w sposób stanowczy dementujemy pojawiające się w mediach informacje, że nasz Związek rozpoczął w dniu wczorajszym okupację budynku Ministerstwa Zdrowia. Protest ten podjęła grupa przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, która również była obecna na wczorajszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia Według naszej wiedzy protestujący są przedstawicielami różnych grup zawodowych działających w ochronie zdrowia, w tym także spoza grupy pracowników medycznych, a ich postulaty nie dotyczą tylko i wprost pielęgniarek i położnych.

Stanowczo oświadczamy, że wśród protestujących nie ma ani jednego członka OZZPiP. Prosimy o weryfikację oświadczenia bezpośrednio u osób, które podjęły protest.

 

Rzecznik prasowy OZZPiP

Halina Peplińska

 

[ POBIERZ OŚWIADCZENIE ]

źródło:www.ozzpip.pl


gora
 
dol
Design and created by SmartNet @2013