Posiedzenie Stałego Komitetu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej EPSU w Brukseli

Posiedzenie Stałego Komitetu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej EPSU w Brukseli

W dniu 26 lutego 2015 r. Przewodnicząca OZZPiP p. Lucyna Dargiewicz wraz z Wiceprzewodniczącym p. Zdzisławem Bujasem uczestniczyli w posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej EPSU w Brukseli.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Komitetu p. Margaret Steffen witając zebranych członków oraz gości. Po krótkim omówieniu sfinalizowanych ostatnio działań i badań, przedstawieniu aktualizacji dotyczących kwestii proceduralnych związanych z wyborami Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komitetu oraz analizie projektu przyjęto program prac Komitetu na lata 2015-2016.

Następnie Mathias Maucher z sekretariatu EPSU przedstawił przygotowania do konferencji nt. chorób kręgosłupa, zagrożeń psychospołecznych i stresu w pracy w sektorze szpitali, która odbędzie się wiosną w Paryżu. Konferencja jest częścią projektu realizowanego wraz HOSPEEM (siecią pracodawców szpitalnych) w ramach wzmacniania dialogu społecznego w sektorze szpitali.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wymiany doświadczeń i informacji między członkami EPSU w kwestiach wspólnych problemów. Ostatnie posiedzenie poświęcone było przede wszystkim sytuacji w obszarze Morza Śródziemnego. Po prezentacji Sotirii Theodoropoulou z Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych ETUI dotyczącej analizy kryzysu w krajach śródziemnomorskich głosy w dyskusji zabrali przedstawiciele związków zawodowych z Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Włoch.

Po przerwie przeanalizowano zagadnienia zakresu legislacji europejskiej istotne z punktu widzenia opieki zdrowotnej i społecznej i / lub dot. pracowników ochrony zdrowia. Omówiono prace nad dyrektywą w sprawie czasu pracy oraz w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. Przedstawiono również praktyczne działania podejmowane przez EPSU oraz stowarzyszonych członków w zakresie prawodawstwa europejskiego.

Następnie Mathias Maucher dokonał podsumowania stosowanych strategii i dobrych praktyk, które członkowie stowarzyszeni zgłaszali w odpowiedzi na raport Dyrektor Generalny ds. Zdrowia i Spraw Konsumenckich UE (DG SANCO) dotyczący efektywnej rekrutacji i utrzymania pracowników ochrony zdrowia. Członkowie EPSU z Finlandii poinformowali, że obecnie w kraju toczy się dyskusja nt. zwiększenia atrakcyjności zawodu pielęgniarki.

Gorącą dyskusję wywołał problem badania DG SANCO nt. asystentów opieki zdrowotnej. Wspólnie zastanawiano się, czy EPSU powinno zainterweniować (a jeśli tak, to w jaki sposób?) w europejskich gremiach w zakresie ujednolicania procesu edukacji i kształcenia opiekunów medycznych. Związkowcy z poszczególnych krajów zgłaszali swoje obawy dotyczące m.in. zagrożenia wyparcia pielęgniarek i położnych przez opiekunów medycznych, obniżenie wynagrodzeń w środowisku zawodowym pielęgniarek itp. OZZPiP również wypracowuje swoje stanowisko w kwestii opiekunów medycznych, które później przedstawi EPSU.

Następne posiedzenie Komitetu Stałego ds. Zdrowia i Usług społecznych odbędzie się 24.09.2015 r. w Luksemburgu.

źródło: www.ozzpip.pl


gora
 
dol
Design and created by SmartNet @2013