DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWA

Celem Związku jest ochrona PRAW, GODNOŚCI i INTERESÓW PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY i POŁOŻNYCH

 • ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych
 • praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeciwdziałanie bezrobociu i udzielanie pomocy bezrobotnym pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym
 • pogłębienie wiedzy Członkom Związku

AKTUALNOŚCI


2020-01-21

UWAGA !!!

W DNIACH OD 21.01.2020 DO 24.01.2020 ROKU BIURO ZARZDU REGIONU BĘDZIE NIECZYNNE. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY. PREZYDIUM ZRŁ2019-09-20

http://ozzpip.pl/pytamy-komitety-wyborcze-o-ich-plany-dotyczace-systemu-ochrony-zdrowia-w-polsce-i-dzialania-na-rzecz-zawodow-pielegniarki-i-poloznej/

2019-08-07

Środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020? Projekt Rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych.

 

W wyniku naszych działań do konsultacji trafił w poniedziałek projekt rozporządzenia MZ, który przedłuża do 31 marca 2020 r. obowiązujące przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujące zasady wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

Zawarte w nim zapisy utrzymują środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020
Taki mechanizm ułatwi weryfikację prawidłowości dysponowania tymi środkami. Projekt można przeczytać pod adresem 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323550/katalog/12621758#12621758

Nasze pismo skierowane wspólnie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowia mogą Państwo przeczytać poniżej.

http://ozzpip.pl/wp-content/uploads/2019/08/0001.jpg

http://ozzpip.pl/wp-content/uploads/2019/08/0002.jpg

http://ozzpip.pl/wp-content/uploads/2019/08/0003.jpg

źródło:www.ozzpip.pl

 2019-08-072019-08-01

OGŁOSZENIE !!!

W DNIACH OD 01.08.2019 DO 19.08.2019 SIEDZIBA BIURA ZARZĄDU REGIONU ŁÓDZKIEGO OZZPiP CZYNNE BĘDZIE: W PONIEDZIAŁKI OD 15:00 DO 18:00 I W CZWARTKI OD 15:00 DO 17:00. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.2019-07-01

Ogłoszenie!!!!

W dniach od 1 lipca do 7 lipca 2019 Mecenas Jabłoński będzie nieobecny. W sprawach nagłych proszę dzwonić do Biura Zarządu Regionu.2019-06-09

Przypominamy o akcji wpisywania stanu łóżek na oddziale szpitalnym do raportu pielęgniarskiego !

Raport pielęgniarski stanowi dokumentację medyczną, a o jego treści decyduje wyłącznie pielęgniarka która go sporządza. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie ograniczają treści wpisów w raporcie, a jakiekolwiek próby ich ograniczania przez przełożonych czy wewnątrzzakładowe zarządzenia/ procedury/ regulaminy (poprzez np. zakazy dokonywania w raportach określonych „niewygodnych” dla pracodawcy wpisów lub nakazy dokonywania tylko określonych wpisów) są niezgodne z prawem i nie obowiązują. Raport pielęgniarski może zawierać wszelkie informacje, które pielęgniarka uzna za istotne w przebiegu danego dyżuru.

 

Pisaliśmy o tym tutaj: http://ozzpip.pl/posiedzenie-prezydium-zarzadu-krajowego-ogolnopolskiego-zwiazku-zawodowego-pielegniarek-i-poloznych-16-04-2019/.

Tym samym Prezydium Zarządu OZZPiP zarekomendowało swoim członkom i całemu środowisku pielęgniarek i położnych, regularne wpisywanie do raportów pielęgniarskich w poszczególnych oddziałach informacji obejmujących:

liczbę łóżek oficjalnie zgłoszonych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym oddzielnie łóżek specjalistycznych tj. liczby łóżek intensywnej opieki medycznej, liczby łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, liczby łóżek dla noworodków, liczby inkubatorów, liczby łóżek dla intensywnej terapii, liczby łóżek intensywnej opieki oparzeń, liczby łóżek intensywnej opieki toksykologicznej, liczby łóżek dla intensywnej terapii noworodka,  liczby łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, liczby łózek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego, liczby łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej,

liczbę łóżek rzeczywistych na oddziale tj. także tych które nie zostały zgłoszone do do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą a które faktycznie występują na oddziale (tzw dostawek, fotele),

rzeczywistą liczbę pielęgniarek wykonujących pracę na danej zmianie z podaniem wymiaru zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy także interpretację prawną sporządzoną przez radcę prawnego, która na pewno pomoże naszym koleżankom i kolegom dostrzec jak wielkie narzędzie mają w rękach. Raport pielęgniarski może być także pomocny w kwestiach spornych np. w przypadku roszczeń pacjenta wobec pielęgniarki lub pielęgniarki wobec pacjenta w sytuacji w której np. naruszył jej nietykalność cielesną.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób :

– określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz

– w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599), a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na zadane pytanie ma treść art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepis ten stwierdza, że dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

 1. a) nazwisko i imię (imiona),
 2. b) datę urodzenia,
 3. c) oznaczenie płci,
 4. d) adres miejsca zamieszkania,
 5. e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 6. f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4) datę sporządzenia.

Nie mam zatem, żadnych wątpliwości, że to co jest wymienione w art. 25 ust. 1 nie jest katalogiem zamkniętym.

Zakres informacji zawartych w tej dokumentacji ma służyć podnoszeniu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i zapewnieniu ciągłości procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Dokumentacja medyczna jest formą kontroli procesu udzielania świadczenia zdrowotnego oraz poszczególnych czynności medycznych (świadczeń medycznych) wchodzących w skład tego procesu. Dla każdego lekarza obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest ponadto formą kontroli ordynacji lekarskiej, dla pielęgniarki formą kontroli procesu pielęgnacyjnego, zaś dla położnej – formą kontroli czynności podejmowanych w związku z ciążą, porodem i połogiem.

Pozostaje zatem pytanie, czy Raport pielęgniarski jest elementem dokumentacji medycznej? W mojej ocenie zdecydowanie TAK.

Na podstawie art.  30 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia, rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, sposobu jej przetwarzania oraz wzorów określonych rodzajów dokumentacji medycznej.

Delegacja ta została wykonana rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz.2069).

 • 1 tego rozporządzenia brzmi : Dokumentacja medyczna, zwana dalej „dokumentacją”, jest prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

Dokumentację medyczną w rozumieniu w/w aktu wykonawczego do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta można podzielić na :

1) dokumentację indywidualną – dotyczącą poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych;

2) dokumentację zbiorczą – dotyczącą ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

 • 12 pkt. 2) lit f w/w rozporządzenia stwierdza, że księga raportów pielęgniarskich jest elementem dokumentacji medycznej zbiorczej wewnętrznej.

Zgodnie z § 31 w/w rozporządzenia księga raportów pielęgniarskich zawiera :

1) oznaczenie podmiotu leczniczego,

2) numer kolejny wpisu,

3) treść raportu, z uwzględnieniem imienia i nazwiska, a w razie potrzeby innej informacji pozwalającej na zidentyfikowanie pacjenta, opisu zdarzenia, jego okoliczności i podjętych działań;

4) statystykę oddziału, w tym liczbę osób przyjętych, wypisanych, zmarłych;

5) datę sporządzenia raportu;

6) oznaczenie pielęgniarki lub położnej dokonującej wpisu.

Art. 25 ust. 1 stwierdza, że dokumentacja medyczna zawiera co najmniej elementy wymienione w tym przepisie. Raport pielęgniarski jest elementem dokumentacji medycznej (tzw. dokumentacji medycznej zbiorczej wewnętrznej). Rozporządzenie zawiera zapis, że raport ma zawierać TREŚĆ, jedynie z uwzględnieniem imienia i nazwiska, a w razie potrzeby innej informacji pozwalającej na zidentyfikowanie pacjenta, opisu zdarzenia, jego okoliczności i podjętych działań.

W mojej ocenie ZK OZZPiP miał prawo rekomendować wpisywanie w treści raportu pielęgniarskiego także informacji dodatkowych obejmujących rzeczywistą liczbę łózek na oddziale, liczbę pacjentów oraz liczbę pielęgniarek.

r.p. Grzegorz Wróbel

Reasumując, warto podkreślić, że dokumentacja medyczna ma dużą wartość dowodową w postępowaniu prowadzonym w związku z podejrzeniem doznania przez pacjenta szkody, dopuszczenia się przewinienia zawodowego przez lekarza, pielęgniarkę czy położną lub popełnienia przestępstwa w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczenia zdrowotnego. Ponadto dokumentacja medyczna stanowi prawnie dopuszczone źródło informacji dla wielu podmiotów wymienionych w art. 26 ustawy.2019-05-24

https://www.manufaktura.com/wydarzenia/11390/pielegniarki_i_polozne_zapraszaja_do_manufaktury

2019-05-04

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, uśmiechu każdego dnia a także zadowolenia i satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Zarząd Regionu Łódzkiego
2019-04-29

Ogłoszenie!!!

W dniu 02.05.2019 roku Biuro Zarządu Regionu Łódzkiego będzie nieczynne. W sprawach nagłych prosimy dzwonić do Pana Przewodniczącego lub Pana Mecenasa.2019-04-19

Wielu radosnych chwil na Święta Wielkanocne, serdecznych spotkań rodzinnych i smacznego jajka
  życzy
Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP
2019-04-18

SZANOWNI PAŃSTWO, UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W PIĄTEK 19.04.2019 BIURO ZARZĄDU REGIONU ŁÓDZKIEGO OZZPIP BĘDZIE NIECZYNNE.

2019-04-10

3.04. 2019 spotkanie w Ministerstwie Zdrowia ws. realizacji Porozumienia z 9 lipca 2018

Dnia 3.04. 2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z  Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz Gretą Kanownik szefem departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia ws. realizacji Porozumienia z 9 lipca 2018.

W trakcie rozmów podjęto następujące tematy:

Indywidualna porada pielęgniarska w AOS

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Kontrola spełniania warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych2019-03-28

Porada pielęgniarska czy żart Ministra?

W związku opublikowaniem w BIP RCL projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 717) – pismo z dnia 22-03-2019r. znak ASG.4081.34.2018.DS działając
w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie przedstawiam następujące uwagi i zastrzeżenia…

 • MZ i NFZ nie zakłada zwiększenia finansowania, ani żadnego dodatkowego  finansowania tego świadczenia gwarantowanego. Skutek wzrostu finansowania świadczeń gwarantowanych AOS w 10 kolejnych latach wynosi ZERO złotych.MZ zakłada jedynie, że jednostkowy koszt porady pielęgniarskiej płacony przez NFZ będzie wynosił ok. 8,-zł., a jedyne zmiany finansowania ograniczą się do zmiany w kolejnych planach finansowych NFZ, który zmniejszał będzie ilość porad lekarskich, a stopniowo zwiększał ilość porad pielęgniarskich
  i położniczych….

Nie zgadzamy się na papierowo zwiększony prestiż zawodu… Kliknij tu i przeczytaj pełną treść pisma

 

Opublikowano w Bez kategorii,Ministerstwo Zdrowia,NFZ,Opinie,Pisma i Stanowiska

Nawigacja po artykułach2019-02-09

https://www.prawo.pl/zdrowie/likwidacja-lozek-w-szpitalach-z-powodu-minimalnych-norm,368683.html?fbclid=IwAR3JA0tJXlzDN5_kBRZ3rKHYP1ScIc2mMXikjWPuQjsjDizBQondQcKI8Yo

2019-01-10

Jaki piękny początek roku! Dyrektorzy szpitali boją się bardziej niż pielęgniarki!

https://lekarski.blog.polityka.pl/2019/01/07/jaki-piekny-poczatek-roku-dyrektorzy-szpitali-boja-sie-bardziej-niz-pielegniarki/?fbclid=IwAR37fsl7LtaU-G_FEY5f6LK6eUkY1vvv-sAhv-n1YGZeMbibLQFjHyzMnTw2019-01-10

POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO 11-13.12.2018

W dniach 11-13.12.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Tym razem obrady odbywały się w Krakowie – siedzibie województwa Małopolskiego – a ich gospodarzem był Zarząd Regionu Małopolskiego pod przewodnictwem Pani Przewodniczącej Grażyny Gaj.


Posiedzenie było okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i uwag, ale także do omówienia ważnych zarówno dla Pielęgniarek i Położnych jak i dla samego Związku spraw takich jak :

 • Realizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzenia Pielęgniarek i Położnych w poszczególnych województwach
 • Normy zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych
 • Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
 • Projekt nowelizacji ustawy o zawodzie Pielęgniarki i Położnej , który przewiduje wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie dla Pielęgniarek i Położnych.
 • Sprawy organizacyjne związane z działaniem Związku

Obrady były także okazją do złożenia gratulacji Pani Wiceprzewodniczącej Longinie Kaczmarskiej z okazji otrzymania przez nią 27 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie prestiżowej nagrody im. Haliny Krahelskiej. Nagroda honoruje dokonania w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, popularyzacji ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i prawa pracy a jest nadawana  przez Głównego Inspektora Pracy. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy, zwłaszcza że siłę naszego Związku budują jego poszczególni członkowie którzy niejednokrotnie poświęcają swój czas aby pracować dla dobra środowiska Pielęgniarek i Położnych .

 2018-09-21

Opinia OZZPiP do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów

Po zapoznaniu się z przekazanymi do konsultacji społecznych projektami zmian  rozporządzeń w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie wnoszę o rozważenie konieczności rozwiązania jeszcze niżej wymienionych problemów.

Projektowane zmiany nie rozwiązują jednej bardzo ważnej kwestii – pominięcia w podwyżce wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawców świadczeń opieki zdrowotnej. W zestawieniu ze skalą działania programu może wydawać się, że problem jest marginalny i dotyczy niewielkiej grupy osób, jednak jego rozwiązanie powinno nastąpić z inicjatywy Ministra Zdrowia choćby po to, aby zapewnić stabilność wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej.

Od 2012r. w trzech województwach (mazowieckie, śląskie i małopolskie) obowiązuje pilotażowy program centralizacji działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W poszczególnych województwach utworzono po kilka rejonów operacyjnych PRM, a NFZ kontraktuje świadczenia tylko i wyłącznie w ramach danego rejonu z jednym wybranym świadczeniodawcą. Dopiero ten świadczeniodawca zawiera dalsze umowy na podwykonawstwo z innymi podmiotami leczniczymi w celu zabezpieczenia potrzeb ludności na danym obszarze.  W konsekwencji doszło do dziwnej sytuacji. Pielęgniarki pracujące w PRM u świadczeniodawcy mającym kontrakt z NFZ otrzymują wzrosty wynagrodzeń, natomiast pielęgniarki zatrudnione do realizacji tych samych świadczeń PRM u podwykonawcy już nie. Sytuacja jest bardzo niesprawiedliwa społecznie, bowiem podwykonawcami świadczeń PRM są najczęściej szpitale powiatowe, które same również mają własne kontrakty z NFZ tylko na inne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej. W tych warunkach w jednym szpitalu pielęgniarki na oddziałach szpitalnych otrzymują wzrosty wynagrodzeń, ale te które pracują w systemie PRM realizowanym jako podwykonawca takich wzrostów nie otrzymują.

Podobny problem dotyczy również niewielkiej części pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawców części świadczeń medycznych innego rodzaju niż PRM.

Rozwiązanie tej kwestii nie wymaga przekazania jakichś znaczących dodatkowych nakładów finansowych, tym bardziej że środki te są powinny być zabezpieczone w NFZ (w trakcie rozmów z Ministerstwem Zdrowia przekazane nam zostały informacje o zabezpieczeniu znacząco wyższych środków na realizację podwyżek niż kwoty rzeczywiście zapisane w OSR uzasadnienia projektu rozporządzenia). Kwestia ta w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych powinna być rozwiązana jednak systemowo, a nie pozostawiona do uregulowania przez rynek pracy. Jeżeli pielęgniarki i położne zatrudnione u podwykonawców świadczeń medycznych nie otrzymają obecnie gwarancji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w kwotach identycznych jak w porozumieniu z dnia 09.07.2018r. to mogą masowo porzucać pracę i przechodzić do zatrudnienia w innych podmiotach leczniczych, które zagwarantują im podwyżkę wynagrodzeń. Może to doprowadzić do rozchwiania systemu świadczeń medycznych, co będzie bardzo niebezpieczne dla części pacjentów w niektórych obszarach kraju.

Mając powyższe na uwadze proponujemy dokonać zmiany treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zobowiązanie świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do przekazywania oprócz informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód pielęgniarki lub położnej i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej także dodatkowo informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielęgniarki i położnej oraz realizujących świadczenia opieki zdrowotnej także u podwykonawcy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14.03.2017r., gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy z NFZ dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca ubiegający się o kontrakt ma prawo w formularzu ofertowym ująć wykaz podwykonawców z informacją o zawartych umowach podwykonawstwa (§ 10 ust. 4 pkt. 2 Zarządzenia). Ponadto świadczeniodawca ubiegający się o kontrakt z NFZ jest również zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą wykazu personelu wraz z opisem kompetencji. Oferent obowiązany jest na wezwanie komisji prowadzącej postępowanie udokumentować gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z osób wymienionych w wykazie. Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z ww. umów (§ 10 ust. 4 pkt. 3 Zarządzenia). Oferta musi zawierać dokładny wykaz miejsc udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z danymi identyfikacyjnymi obejmującymi również miejsca udzielania świadczeń przez podwykonawców (§ 10 ust. 4 pkt. 5 Zarządzenia).

Dodatkowo składana w formie pisemnej oferta – w przypadku gdy jest dopuszczone przez NFZ zlecanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej podwykonawcom – powinna zawierać kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału NFZ (§ 14 ust. 1 pkt. 7) Zarządzenia).

Reasumując zatem dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ w każdym przypadku kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej z udziałem podwykonawców zna dokładnie :

– dane identyfikacyjne podwykonawcy,

– zna treść umowy zawartej z podwykonawcą,

– posiada szczegółowy wykaz personelu pielęgniarek i położnych wraz z opisem kompetencji zatrudnionych u podwykonawcy,

– ma informację o gwarancji w/w personelu do natychmiastowej gotowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej od pierwszego dnia obowiązywania umowy,

– posiada dokładny wykaz miejsc udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarki
i położne zatrudnione u podwykonawcy oraz

– co najważniejsze ma gwarancję prawa przeprowadzenia bezpośredniej kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w  art. 64 ust. 1 ustawy z 27-08-2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z póź. zm.).

 

W tych warunkach w naszym przekonaniu nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby środki publiczne mogły być również przekazywane za pośrednictwem świadczeniodawców do podwykonawców z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne zatrudnione u podwykonawców. Na podstawie przekazanej liczby pielęgniarek i położnych, w tym pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawcy dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ będzie zobowiązany do przygotowania zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i na jej podstawie przekaże środki na wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych u świadczeniodawcy oraz dodatkowo ze zobowiązaniem do przekazania części tych środków do podwykonawcy. NFZ zawsze będzie mógł przeprowadzić kontrolę bezpośrednio u podwykonawcy na podstawie art. 64 w/w ustawy w celu sprawdzenia czy środki zostały wypłacone pielęgniarkom i położnym przez podwykonawcę zgodnie z przeznaczeniem.

Wnosimy również o rozważenie możliwości zwiększenia w rozporządzeniu częstotliwości przekazywania przez świadczeniodawców do NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u danego świadczeniodawcy i podwykonawcy np. do czterech razy w roku. Było by to celowe, z uwagi na możliwość częstszego aktualizowania list o osoby kończące kształcenie i wchodzące do wykonywania zawodu, a także o osoby, które zdecydują się odnowić prawo do wykonywania zawodu. Byłby to jeden z elementów umożliwiających zwiększenie liczby osób faktycznie zatrudnionych w podmiotach leczniczych w zawodzie pielęgniarki i położnej.

 

Za Zarząd

Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

/-/ Krystyna Ptok

źródło:www.ozzpip.pl2018-08-02

http://ozzpip.pl/notatka-ze-spotkania-przedstawicieli-regionalnych-centrow-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa-zrzeszonych-w-ozzpip-z-ministrem-zdrowia/

2018-07-26

STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

W obliczu powszechnego poruszenia panującego wśród przedstawicieli Stron Rady Dialogu Społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej aktywnych na tym polu: Pracodawców RP, NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ) oraz innych organizacji (Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych) po zawarciu przez nasz Związek Porozumienia z NIPiP, Ministrem Zdrowia i NFZ z dnia 9 lipca b.r. pragniemy przypomnieć, iż nasza organizacja – podobnie jak każdy związek zawodowy – jest niezależna w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Tym samym przedstawiciele którejkolwiek ze stron powołanej przez Prezydenta RP Rady Dialogu Społecznego nie mają podstaw do negowania działań podejmowanych przez organizację związkową posiadającą osobowość prawną, w swojej działalności skupiającą się na reprezentowaniu i obronie praw zrzeszonych w niej osób, ich interesów zawodowych i socjalnych, materialnych oraz moralnych. Taką organizacją jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, którego nadrzędny cel stanowi działanie na rzecz własnych członków – również w zakresie obrony godności zawodowej.

Co należy zauważyć, współudział naszego związku w pracach Rady Dialogu Społecznego z ramienia FORUM Związków Zawodowych nie wyklucza suwerennego działania OZZPiP na rzecz grup zawodowych pielęgniarek i położnych, którego ramy wyznacza wyłącznie STATUT OZZPiP oraz ustawa o związkach zawodowych. Podkreślamy, że OZZPiP jest członkiem Forum Związków Zawodowych – centrali związkowej, posiadającej status organizacji reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zgodnie zaś z art. 24117 § 3 Kodeksu pracy OZZPiP – jako ogólnokrajowy związek zawodowy wchodzący w skład reprezentatywnej konfederacji (FZZ) – z mocy prawa posiada status organizacji reprezentatywnej.

Nie bez znaczenia w obecnej sytuacji jest też fakt, iż OZZPiP jest organizacją zrzeszająca jedną z najliczniejszych – a zarazem obecnie najbardziej deficytową na rynku pracy – grup zawodowych w Polsce, której brak wywołuje dotkliwe dla społeczeństwa konsekwencje w postaci ograniczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ze względu na konieczność ograniczania pracy oddziałów, a – jeśli sytuacja nie ulegnie radykalnej poprawie – wkrótce również całych szpitali.

Choćby z tego względu zarzucanie Ministrowi Zdrowia i NFZ „dezintegracji systemu poprzez podpisywanie porozumień z kolejnymi grupami zawodowymi” (przypomnijmy – tymi, których przedstawicieli drastycznie brakuje, a bez których nie sposób realizować konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) zdaje się co najmniej nieracjonalne. Śmiemy twierdzić, że bez podobnych kroków system się zawali z niejednokrotnie wspominanych już powodów. Odnosząc się do kolejnego twierdzenia Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, iż „System opieki zdrowotnej nie może żyć bez szpitali powiatowych, które obejmują opieką ponad 60% populacji w kraju”, pozostaje nam przypomnieć, że nie może też żyć bez pielęgniarek i położnych, które stanowią 60% ogółu zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Dlatego jako strona społeczna oczekujemy zainteresowania tą grupą zawodową – adekwatnego do jej liczebności oraz powagi problemu. Wszystkich „zaniepokojonych” wynegocjowanym w ostatnim czasie Porozumieniem, mającym na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych, zachęcamy zaś do wykonywania tych pięknych zawodów – liczba wakatów w grupie pielęgniarek w całym kraju zatrważa. Mimo to brakuje chętnych do pracy. Zapraszamy!!!

Pragniemy również wyjaśnić, iż będąca sygnatariuszem przedmiotowego Porozumienia Przewodnicząca Związku a zarazem członek organu kolegialnego, jakim jest Zarząd Krajowy OZZPiP, działa w jego imieniu i reprezentuje jego decyzje, których – w obliczu powyższej argumentacji, z jednoczesnym poszanowaniem autonomii innych związków zawodowych – ten ostatni nie musi konsultować z jakimkolwiek podmiotem zewnętrznym.

Nasza organizacja nigdy nie kwestionowała rozwiązań wypracowanych na rzecz innych grup pracowników w wyniku porozumień zawartych przez reprezentujące ich związki zawodowe. Wszelkie sukcesy pozostałych organizacji traktowane były przez nas zawsze jako przykład skuteczności i impuls do podjęcia działań w interesie własnych członków – nigdy przeciwko innym pracownikom. Zaś wszelkie rozwiązania wypracowane na rzecz pielęgniarek i położnych – czy to systemowe, czy na szczeblu lokalnym – stanowiły efekt działań prowadzonych przez nasz związek zawodowy, często wieloletnich negocjacji, sporów zbiorowych itd. Tym bardziej więc za niepokojące należy uznać jakiekolwiek próby wpływania na strony Porozumienia mającego w efekcie przynieść korzyści nie tylko zainteresowanej grupie zawodowej, ale i – a może przede wszystkim – całemu społeczeństwu. Apelujemy więc o zaprzestanie prowadzenia kampanii nienawiści wobec środowiska pielęgniarek i położnych, których praca jest nieoceniona, zaś płace od lat trudno nazwać godziwymi.

Również zarzut dotyczący rzekomego „załamania dialogu społecznego”, który postawiło Prezydium OPZZ w swoim stanowisku z dnia 11 lipca b.r., zdaje się chybiony. Otóż nie można mówić o „deprecjonowaniu uprawnień i pozycji Rady Dialogu Społecznego jako najważniejszego forum dialogu społecznego w Polsce”, mając na myśli efekty realizacji zadań statutowych samorządnej i niezależnej w swej działalności organizacji związkowej. Przy podpisaniu Porozumienia z 9 lipca b.r. w żaden sposób nie doszło do deprecjonowania uprawnień i pozycji RDS, bo też nie posiada ona uprawnień do podporządkowywania sobie niezależnych organizacji i partycypowania w podejmowaniu przez nie decyzji, także tych o zawieraniu ewentualnych porozumień. To wszystko pozostaje bowiem w wyłącznej kompetencji stron prowadzonych negocjacji.

Pragniemy jeszcze raz stanowczo podkreślić, iż każdy związek zawodowy ma prawo – a wręcz obowiązek! – bronić interesów zrzeszonych w nim członków, o co zawsze zabiegamy w różnych strukturach, w ramach których prowadzimy działania. Nic, co służy członkom organizacji, nie powinno być negatywnie oceniane przez poszczególne Strony Rady Dialogu Społecznego, która w założeniu ma  przecież sprzyjać szeroko rozumianym interesom obywateli.

Dlatego też niniejszym wnosimy o odstąpienie od sabotowania działań OZZPiP oraz skupienie się na działaniach własnych – na rzecz pozostałych grup pracowników, nie zaś przeciwko pielęgniarkom i położnym. Oby działania te przyniosły członkom poszczególnych organizacji adekwatne do zaangażowania ich przedstawicieli związkowych efekty.

 

                                                                    Za Zarząd

Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych

                /-/ Krystyna Ptok

 

  STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

źródło:www.ozzpip.pl2018-07-16

INFORMACJA W SPRAWIE POROZUMIENIA Z DNIA 9.07.2018

Porozumienie z dnia 09 lipca 2018r. zawarte w Warszawie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce.

[ PRZECZYTAJ KOMENTARZ DO POROZUMIENIA ]

źródło:www.ozzpip.pl2018-07-16

Porozumienie między OZZPiP, NRPiP, MZ i NFZ z 9.07.2018r.

Po trwających pół roku negocjacjach w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
 • Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 roku;
 • Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Zagwarantowania 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;
 • Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., celem przedłożenia Radzie Ministrów.

[ PRZECZYTAJ TREŚĆ POROZUMIENIA ]

źródło:www.ozzpip.pl2018-06-21

Pismo dot. współczynników pracy

Przedkładamy pismo OZZPiP dot. współczynników pracy określających najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych.

[ PRZECZYTAJ PISMO ]

 

źródło:www.ozzpip.pl2018-06-21

Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP

Przedstawiamy Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

[ PRZECZYTAJ STANOWISKO ]

 

źródło:www.ozzpip.pl2018-06-03

Artykuły:

https://kobieta.onet.pl/szykuje-sie-krajowy-protest-pielegniarek-ozzpip-jestesmy-na-ostrzu-noza/15zjkt8

https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/dorota-gardias-mozna-sie-spodziewac-kolejnych-protestow-aa-TZnb-kkoB-8JvJ.html2018-05-08

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, uśmiechu każdego dnia a także zadowolenia i satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Zarząd Regionu Łódzkiego

 2018-04-30

Ogłoszenie!!!

Informujemy, że w dniu 2 i 5 maja 2018 roku  biuro Zarządu Regionu będzie nieczynne.

Zarząd RŁ OZZPiP2018-03-27

Ogłoszenie!!!

Informujemy, że w dniu 30 marca 2018 roku (Wielki Piątek) biuro Zarządu Regionu będzie nieczynne.

Zarząd RŁ OZZPiP2018-03-27

Wielu radosnych chwil na Święta Wielkanocne, serdecznych spotkań rodzinnych i smacznego jajka
  życzy
Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP2018-02-19

Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

[ PRZECZYTAJ STANOWISKO ]

źródło:www.ozzpip.pl2018-01-18

NOTATKA ZE SPOTKANIA Z GŁÓWNYM INSPEKTOREM PRACY W DNIU 17.01.2018r

W dniu 17.01.2018 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie Prezydium OZZPiP z Przewodniczącą Związku Krystyną Ptok z kierownictwem Głównego Inspektoratu Pracy. Ze strony GIP uczestniczyli: Pan Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, Pan Bogdan Drzastwa i Pan Dariusz Mińkowski, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy; Pani Halina Tulwin, Dyrektor Departamentu Prawnego; Pani Anna Martuszewicz, Wicedyrektor Departamentu Prawnego oraz Pani Anna Jaworska, główny specjalista w Departamencie Prawnym.  Spotkanie odbyło się na wniosek OZZPiP. Omówiono liczne problemy wynikające z interpretacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które działają na niekorzyść przedstawicielom pracowników, w tym pielęgniarkom i położnym. Przewodnicząca wraz z Członkami Prezydium i prawnikiem Zarządu Krajowego mec. Grzegorzem Wróblem, wskazywała konkretne przykłady nieprawidłowego w naszej ocenie postępowania pracodawców przy realizacji w/w ustawy. Uzgodniono, że omówione wątpliwości dotyczące tego aktu prawnego zostaną przekazane w formie pytań na piśmie. Ze strony Głównego Inspektora Pracy padło zapewnienie, że na poziomie GIP zbierze się komisja prawna, która rozpatrzy zgłoszone wątpliwości pod kątem prawnym i sformułuje stanowisko w tej sprawie. Będzie ono zarazem wytyczną w przeprowadzanych kontrolach PIP na terenie całego kraju. Odpowiedź na zadane pytania otrzymamy w terminie miesiąca. OZZPiP ma nadzieje, że odpowiedź rozwieje wątpliwości i pozwoli w sposób racjonalny  podejść do kolejnych negocjacji.

 

Iwona Borchulska, rzecznik prasowy OZZPiP.

źródło: www.ozzpip.pl2018-01-18

Komunikat prasowy ze spotkania przedstawicieli pielęgniarek i położnych z Ministrem Zdrowia w dniu 17.01.2018 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Z MINISTREM ZDROWIA

W DNIU 17.01.2018 r.

Dnia 17 stycznia 2018r. o godzinie 15.00 w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie nowego Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego z przedstawicielami naszej grupy zawodowej. W spotkaniu uczestniczyli ze strony OZZPiP: Przewodnicząca OZZPiP – Pani Krystyna Ptok wraz z Członkami Prezydium Związku oraz ze strony NRPiP – Pani Zofia Małas wraz z Członkami Prezydium Rady. Stronę Ministerstwa Zdrowia reprezentowali Pan Minister – prof. Łukasz Szumowski, Pani Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko oraz Pan Jakub Banaszek. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministra Zdrowia i środowisko doceniło fakt, że pierwsze kroki Minister skierował właśnie do nas.

Ze względu na ograniczony czas ustalono, iż strony skoncentrują się tylko na przekazaniu najistotniejszych problemów.

Na początek podniesiona została kwestia drastycznego braku pielęgniarek w systemie (największe braki w tej grupie zawodowej ze wszystkich grup medycznych). Na potwierdzenie Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawiła statystyki i analizę braków kadrowych oraz niepokojące prognozy. Zgodzono się, że sytuacja jest bardzo trudna i wymagająca natychmiastowych działań. Przewodnicząca OZZPiP potwierdziła informację o brakach personelu poprzez przykłady, zgłaszane do Zarządu Związku, które wskazują na duże przeciążenie zatrudnionych pielęgniarek i położnych pracą, co w połączeniu z olbrzymią odpowiedzialnością za życie i zdrowie stanowi zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale przede wszystkim dla pacjentów pozostających pod ich opieką. Zgodzono się co do konieczności pilnego odbudowania kadr. Przewodnicząca OZZPiP podkreśliła, że podstawowym mechanizmem naprawy sytuacji jest polepszenie warunków pracy poprzez wpisanie liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych do systemu świadczeń gwarantowanych, a także zagwarantowanie wynagrodzeń na poziomie co najmniej 1,5 średniej krajowej. Podkreślono, że rozporządzenie „zembalowe” stało się magnesem przyciągającym do zawodu. Niestety, jeden zapis w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, proces ten przerwał. Minister w trakcie dyskusji włączał się w rozmowę rozumiejąc zgłaszane problemy. W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawiciele środowiska wnioskowali o cykliczne spotkania w celu szybszego wdrożenia w życie jej zapisów.

Na tym spotkanie zakończono.

źródło: www.ozzpip.pl2018-01-15

Pismo MZ w sprawie uwag OZZPiP do Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się informacja o zakończeniu prac Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia, wraz z opracowaną strategią, przesłało odpowiedź na uwagi do projektu przesłane przez Ogólnopolski Związek Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

źródło:ozzpip.pl

[ PRZECZYTAJ PISMO Z MINISTERSTWA ZDROWIA ]2018-01-03

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Przewodniczącą OZZPiP p. Krystyną Ptok !

http://www.medexpress.pl/zmiany-ministrow-nie-zmienia…/69125

 2017-12-29

Uwagi OZZPiP do dokumentu Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy Uwagi OZZPiP do dokumentu Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Uwagi OZZPIP

Przewodnicząca OZZPiP

/-/ Krystyna Ptok

www.ozzpip.pl2017-12-18

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

życzy Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP

 2017-11-30

Wypowiedź Przewodniczącej OZZPiP dla Rynku Zdrowia

Szanowni Państwo,

W dniu 23 listopada br. redakcja Rynku Zdrowia zwróciła się do Przewodniczącej OZZPiP p. Krystyny Ptok z następującymi pytaniami:

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe zapowiedziało na 4 grudnia akcję #jedenetat, w której wzywa pielęgniarki i położne do zrezygnowania w tym dniu z dodatkowych prac. Czy OZZPiP popiera tę akcję? Czy jest ona zasadna? A może konieczne są inne działania? Czy pielęgniarki zmuszone są dorabiać do swojego głównego etatu? I czy rzeczywiście – jak twierdzą przedstawiciele Stowarzyszenia – praca pielęgniarek w wielu miejscach maskuje faktyczny, dramatyczny brak pielęgniarek?

 

Przedstawiamy pełną odpowiedź Przewodniczącej OZZPiP:

Odpowiadając na Pani pytania na wstępie chciałabym stanowczo podkreślić, iż Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych popiera wszelkie działania służące eksponowaniu problemów reprezentowanej przez nas grupy zawodowej. Dzięki nim bowiem możliwe jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców i zwrócenie uwagi na konieczność wprowadzenia konkretnych zmian w systemie ochrony zdrowia. Uświadamianie społeczeństwa o rodzaju i skali problemów, z jakimi w codziennej pracy zmagają się pielęgniarki i położne, jest niezbędne chociażby ze względu na to, że mają one wpływ na jakość udzielanych w podmiotach leczniczych świadczeń, które – w różnych zakresach – dotyczą każdego obywatela. Za zasadne uznajemy więc podejmowanie inicjatyw mających obnażyć wadliwość funkcjonowania i organizacji ochrony zdrowia w Polsce, bo bez tego – zwłaszcza dla wielu osób odpowiedzialnych za jej kształt – problem zdaje się nie istnieć.

W kontekście zwrócenia uwagi na problem braku pielęgniarek zainicjowana przez Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych akcja #jedenetat jest zasadna. Obawiam się jednak, że przez krótki okres trwania nie ma ona szans odnieść skutku oczekiwanego przez organizatorów. Otóż jeden dzień nie odda w pełni skali problemu, jakim bezsprzecznie jest brak pielęgniarek i położnych na rynku pracy. Aby faktycznie wstrząsnąć wszystkimi, dla których zgłaszane przez nas problemy zdają się nie mieć pokrycia w rzeczywistości (bo jak dotąd system opieki zdrowotnej „jakoś ciągnie”) – zwłaszcza rządzącymi, którzy mają realny wpływ na sytuację – niezbędne byłoby porzucenie dodatkowych prac na okres znacznie dłuższy niż jeden dzień. Dopiero wówczas doszłoby do faktycznego paraliżu podmiotów leczniczych, a nasze dotychczasowe ostrzeżenia potraktowano by w końcu poważnie. Test na odsłonięcie faktycznego problemu musiałby więc trwać dłużej, pewnie co najmniej miesiąc.

Jako organizacja reprezentująca prawa i interesy pracownicze nie podejmujemy się jednak namawiania pielęgniarek i położnych do porzucania przez nie dodatkowych prac. Zwłaszcza znając przyczyny ich podejmowania, które najzwyczajniej sprowadzają się do niskich wynagrodzeń w podstawowej pracy przy jednoczesnych wysokich kosztach życia (każdy z nas musi przecież utrzymać rodzinę i każdy ma prawo sobie dorobić, zwłaszcza gdy jest do tego zmuszony sytuacją życiową i materialną – a więc tak, w naszym przekonaniu wiele pielęgniarek jest zmuszonych dorabiać do głównego etatu). Nie my bowiem poniesiemy ewentualne tego konsekwencje. Ryzyko utraty źródła dochodu ciąży na indywidualnych osobach, z którymi po takim jednym dniu niestawienia się w pracy dany zlecający wykonanie świadczeń na podstawie umowy cywilnoprawnej mógłby przecież nie chcieć kontynuować zawartej umowy. Dlatego też decyzja o ewentualnym wzięciu udziału w akcji pozostaje w gestii samych pielęgniarek i położnych.

Analizując kwestię „dorabiania sobie” przez przedstawicielki tej grupy zawodowej, należy mieć na uwadze, że są jeszcze w tym kraju, nawet w jego największych i najbogatszych  regionach, np. na Śląsku, pielęgniarki, których wynagrodzenie zasadnicze wynosi niespełna 1800 zł. Kiedy jest to młoda pielęgniarka z wyższym wykształceniem, jednak – ze względu na kilkuletnie dopiero doświadczenie – „pozbawiona” póki co wysługi lat, dodatku za pracę w porze nocnej itd., jej wynagrodzenie jest niższe od płacy minimalnej w kraju. I proszę sobie wyobrazić, że w chwili, gdy dodatek przyznawany tej pielęgniarce na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2015 r. (szumnie zwany „4x400” – przy czym wyłącznie nieliczni uczciwie dopowiadają, że jest to kwota brutto brutto, a więc z kosztami po stronie pracownika i pracodawcy) przesunięto do wynagrodzenia zasadniczego, utraciła ona prawo do wypłacanego jej dotychczas dodatku wyrównawczego do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Spowodowało to, że realnie straciła na wynagrodzeniu (a – co oczywiste – dla pracownika istotna jest kwota, którą dostaje „na rękę”, jako że za nią przychodzi mu żyć). Czy to jest zachęcanie młodych ludzi do podjęcia się opieki nad pacjentem i odpowiedzialności za jego stan zdrowia, za jego życie? Odpowiedź jest chyba oczywista.

Za chwilę w Polsce wcale nie będziemy mieli pielęgniarek i położnych. Drastycznie doświadczymy tego, gdy okaże się, że na emeryturę odejdą koleżanki pracujące w kilku miejscach pracy i tych kilka miejsc pracy zostawią z pustką po sobie. Bo nie ma ich kto zastępować. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że „praca pielęgniarek w wielu miejscach maskuje faktyczny, dramatyczny brak” przedstawicielek tej grupy zawodowej. Godzi się na to NFZ, godzi się Ministerstwo Zdrowia, bo bez tego – w obecnych realiach – nie byłoby mowy o zabezpieczeniu świadczeń. Jesteśmy przekonani, że bez łatania dziur w systemie poprzez podejmowanie przez nasze koleżanki dodatkowych etatów, zleceń czy kontraktów wiele szpitali trzeba by zamknąć. Związek od wielu lat głośno o tym mówi, wskazując kolejnym rządom na konieczność podjęcia działań zmierzających do realnej poprawy sytuacji. Powtarzamy, że za kilka lat nie będzie miał kto zaopiekować się pacjentami, bo brakuje chętnych do tej ciężkiej, wymagającej ogromnej odpowiedzialności pracy za tak niskie płace. Kolejne pokolenia, jeśli już podejmują naukę w zawodzie, uzyskawszy prawo wykonywania tego zawodu wyjeżdżają za granicę – nie ma co się czarować, oczywiście za godnym wynagrodzeniem. Czynnik płacowy ma dziś dla młodego pokolenia ogromne znaczenie. Młodzież kształci się i chce odpowiedniej gratyfikacji za swoją pracę, kwalifikacje, z czasem doświadczenie. Dlatego też potrzeba rozwiązań systemowych, które przyczynią się do wypełnienia luki pokoleniowej wśród pielęgniarek i położnych. Przede wszystkim zaś – zapewnienia pielęgniarkom i położnym wynagrodzeń na odpowiednim poziomie, adekwatnych do wykonywanej pracy, które sprawią, że koleżanki nie będą musiały dorabiać, a pojawią się kolejne zainteresowane wykonywaniem zawodu. Rozwiązałoby to także problem zbyt małych, często zagrażających bezpieczeństwu pacjenta obsad pielęgniarek na dyżurach.

OZZPiP aktywnie działa na rzecz polepszenia warunków pracy oraz płacy pielęgniarek i położnych. Wśród postulatów zgłaszanych przy okazji zawieranego we wrześniu 2015 r. z Ministrem Zdrowia, Prezesem NFZ i NRPiP porozumienia podnosiliśmy potrzebę zabezpieczenia liczby wykwalifikowanych kadr na należytym poziomie oraz stworzenia warunków powodujących wzrost atrakcyjności zawodów pielęgniarki i położnej. W wyniku zgłaszanych problemów w tym roku Minister Zdrowia powołał zespół ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Niestety prace tego zespołu przedłużają się nie z winy strony społecznej. Obecnie czekamy na finalizację prac ze strony MZ, dopiero wówczas okaże się, czy opracowane projekty rozwiązań będą zadowalające dla całego środowiska zawodowego.

OZZPiP poprzez Forum Związków Zawodowych zgłasza też do dyskusji na poziomie Rady Dialogu Społecznego problem zabezpieczenia kadr medycznych i migracji tzw. białego personelu. Związek apelował również do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie przeprowadzenia nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca b.r. dotyczącej płac pracowników medycznych podmiotów leczniczych, ponieważ pielęgniarki czują się w tej ustawie pominięte – bo podwyżką nazywa się przesuwanie im pieniędzy „z lewej kieszeni do prawej” (tj. przesunięcie przyznanego już wcześniej przez Ministra Zembalę dodatku do wynagrodzenia – do wynagrodzenia zasadniczego). Związek środki przyznane w ramach tzw. Rozporządzenia zembalowego traktuje jak magnes przyciągający do zawodu młode pielęgniarki i położne oraz te, które odeszły do innych zawodów, a także utrzymujący w zatrudnieniu osoby mogące skorzystać z uprawnień emerytalnych.

Dopóki nie zostaną podjęte realne działania w kwestii płac, również warunki pracy się nie zmienią – bo czy jedna lub dwie pielęgniarki na kilkudziesięciu pacjentów są w stanie każdemu z nich zapewnić właściwą opiekę? Niech każdy z nas odpowie sobie sam. Przy braku chętnych do podejmowania zawodów pielęgniarki i położnej oraz ewentualnym porzuceniu dodatkowych prac przez nadal pracujące koleżanki, przyjdzie nam zamykać szpitale, a na pewno niektóre oddziały. Być może tak się stanie, że to braki kadrowe personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych, stworzą nową sieć szpitali.

 

Przewodnicząca OZZPiP

/-/ Krystyna Ptok

źródło: www.ozzpip.pl2017-11-23

Odpowiedź Departamentu Dialogu Społecznego MZ

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia p. Jakuba Bydłonia na pismo OZZPiP [KLIK !] o udzielenie wyjaśnień i dokonanie wykładni prawnej przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

[ PRZECZYTAJ PISMO ! ]

źródło: www.ozzpip.pl

 2017-11-01

Przewodnicząca OZZPiP Członkiem Rady Dialogu Społecznego

W poniedziałek (30.10.2017 r.) podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego odbyła się w Pałacu Prezydenckim uroczystość, na której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał siedmiu nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Nominację otrzymała m.in. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Gratulacje i kwiaty na jej ręce złożyła Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias wraz z przedstawicielami Prezydium tej centrali związkowej.
W uroczystości uczestniczyła też Rzeczniczka OZZPiP, Iwona Borchulska.

Ze względu na harmonogram przewodniczenia RDS, zaplanowany w ten sposób, że co roku kolejno przewodniczącym zostaje przedstawiciel poszczególnych stron Dialogu, tj. związków zawodowych, pracodawców i rządu – przewodnictwo w Radzie objęła strona rządowa, a bezpośrednio Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Podczas posiedzenia RDS zaprezentowano także prezydencki projekt noweli ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego. Zapowiedziano, że zaproponowane przez Prezydenta zmiany mają służyć wzmocnieniu dialogu na poziomie wojewódzkim, co spotkało się  z uznaniem zarówno strony społecznej, jak i przedstawicieli pracodawców. Przeprowadzono również dyskusję dotyczącą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł utrzymał propozycję stopniowego zwiększania nakładów na ochronę zdrowia do 6 % PKB w 2025 roku, podkreślając, że jest to historyczna decyzja będąca znakiem dobrej zmiany. Poza tym zasygnalizował, że po przeanalizowaniu skutków realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2017, poz. 1473) i wyciągnięciu odpowiednich wniosków jest otwartość na rozmowy dotyczące jej nowelizacji. Już teraz Minister zadeklarował, że w razie powyższych działań zaprasza przedstawicieli stron Dialogu do współpracy w zespołach ekspertów.

źródło:www.ozzpip.pl2017-10-20

List otwarty

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zmuszona jest zaprotestować przeciw wypowiedziom Pana dr Jarosława Rosłona – pełniącego obecnie funkcję Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. 

Protest dotyczy wywiadu udzielonego w dniu 13 października 2017 r. dla stacji radiowej RMF FM.

[ PRZECZYTAJ TREŚĆ LISTU OTWARTEGO ]

źródło:www.ozzpip.pl2017-10-19

Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP

Zarząd Krajowy OZZPiP w obliczu trwającego w Polsce protestu głodowego zawodów medycznych niniejszym przedstawia swoje stanowisko:

Jako związek zawodowy reprezentujący pielęgniarki i położne w pełni popieramy postulaty medyków w zakresie zwiększenia finansowania ochrony zdrowia w Polsce, a tym samym zmniejszenia kolejek pacjentów do specjalistów i dostępu do najnowocześniejszych terapii.

Nasz Związek sytuację w ochronie zdrowia ocenia jako dramatyczną. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na problem starzejącego się społeczeństwa, a co za tym idzie zwiększającą się liczbę udzielanych świadczeń zdrowotnych, na pogłębiające się braki kadr medycznych i pracę ponad ludzkie siły w kilku miejscach, po kilkaset godzin w miesiącu.

Obecnie prowadzona głodówka nie stanowi zagrożenia dla pacjentów, jest natomiast zagrożeniem dla zdrowia medyków, wyniszcza ludzi i jest najbardziej drastyczną formą protestu. Zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w XXI wieku jest inna płaszczyzna do rozwiązywania konfliktów. Na mocy polskiego prawa powołana została Rada Dialogu Społecznego, która jest właściwym podmiotem do zajęcia się tym problemem. Dajemy szansę polskiemu rządowi i proponujemy rozpoczęcie w trybie natychmiastowym rozmów i działań w Radzie Dialogu Społecznego.

Przypominamy, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest w sporach zbiorowych od roku 2015 r. Dalsze decyzje o podjęciu czynnej akcji protestacyjno-strajkowej  uzależniamy od tempa i poziomu rozmów na temat nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych, którą od początku nasze środowisko zawodowe oceniało negatywnie, ponieważ cementuje ona biedę pracowników ochrony zdrowia, a szczególnie pielęgniarek i położnych.

Domagamy się: pilnej nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu pracowników medycznych zgodnie z oczekiwaniami pielęgniarek i położnych, wzrostu nakładów finansowych na ochronę zdrowia do poziomu 6,8% PKB oraz radykalnego i kompleksowego rozwiązania dramatycznej sytuacji pacjentów i pracowników ochronie zdrowia.

 

Za Zarząd

Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

/-/ Krystyna Ptok

 

[ POBIERZ STANOWISKO W FORMACIE PDF ]

źródło:www.ozzpip.pl2017-10-17

Pismo do Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udzielenia wyjaśnień i dokonania wykładni prawnej przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z 08 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

[ PRZECZYTAJ PISMO ]

źródło: www.ozzpip.pl2017-10-14

Pismo do Departamentu Dialogu Społecznego MZ

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pismo skierowane do Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia p. Jakuba Bydłonia o udzielenie wyjaśnień i dokonanie wykładni prawnej przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

[ PRZECZYTAJ PISMO ]

źródło: www.ozzpip.pl2017-10-14

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

W dniu 11.10.2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, podczas którego dyskutowano o ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. W posiedzeniu wzięła udział Przewodnicząca OZZPiP p. Krystyna Ptok.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych podejmuje działania we współpracy z Forum Związków Zawodowych.

Kolejne posiedzenie RDS odbędzie się w dniu 30 października br.

źródło:www.ozzpip.pl2017-09-27

Dokumenty dot. ustawy o najniższym wynagrodzeniu.

Koleżanki i Koledzy,

Publikujemy dokumenty dot. ustawy o najniższym wynagrodzeniu.

Z poważaniem

OZZPiP

1. Wniosek do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie opinii prawnej Mecenasa Grzegorza Wróbla,

2. Opinię prawną Mecenasa Grzegorza Wróbla,

3. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia do opinii.

 

źródło:www.ozzpip.pl2017-09-05

Spotkanie z dr Karen Bjoro – Członkiem Zarządu ICN

W dniu 4 września 2017 r.  przedstawiciele Zarządu Krajowego OZZPiP uczestniczyli w spotkaniu z dr Karen Bjoro – Członkiem Zarządu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) oraz dr Grażyną Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Podczas spotkania omawiano warunki pracy pielęgniarek i położnych w Polsce i rozmawiano o problemach palących nasze środowisko zawodowe. Przewodnicząca Związku p. Krystyna Ptok mówiła o wadach i zagrożeniach płynących z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Zaakcentowała jednak wagę współpracy między OZZPiP, samorządem zawodowym a PTP – wspólne stanowiska trzech organizacji pomogły (przynajmniej do czasu) odeprzeć pomysły strony rządowej dotyczące powrotu do kształcenia pielęgniarek i położnych w systemie szkolnictwa zawodowego.

Dr Karen Bjoro opowiadała o współpracy między ICN a Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz ONZ. Podkreśliła znaczenie dialogu społecznego oraz siły nacisku na stronę rządową do zagwarantowania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych gwarantujących sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Zwróciła uwagę, że pielęgniarki i położne na całym świecie zmagają się z problemem niskich wynagrodzeń oraz złymi warunkami pracy. Opowiedziała również o strajku pielęgniarek zatrudnionych w norweskim Stowarzyszeniu Onkologicznym, trwającym od maja br.

Zapadły nam w pamięci słowa K. Bjoro: „Jeśli nie ma dla Was miejsca przy stole negocjacyjnym, przynieście swoje własne krzesła”.  Niech staną się one naszą dewizą.

www.ozzpip.pl2017-08-31

Spotkanie Zarządu Krajowego OZZPiP z Ministrem Zdrowia

W dniu 30.08.2017r. w Ministerstwie Zdrowia na zaproszenie Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła odbyło się spotkanie Zarządu Krajowego OZZPiP z kierownictwem Ministerstwa.

Ze strony resortu obecni byli: Minister Konstanty Radziwiłł. Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko, Doradca Ministra Zdrowia Jakub Banaszek, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Beata Cholewka wraz z pracownikami. Na spotkanie została również zaproszona Przewodnicząca OZZPiP poprzedniej kadencji Lucyna Dargiewicz i byli członkowie Zarządu Krajowego.

Po przywitaniu Pan Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł zadeklarował współpracę z OZZPiP w rozwiązaniu trudnych problemów pielęgniarskich informując jednocześnie, iż trwają prace w powołanym Zespole ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko uszczegółowiła temat prac Zespołu i zadeklarowała zakończenie prac do końca września br.

Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok poinformowała o ogromnym niezadowoleniu środowiska  z wprowadzonych rozwiązań prawnych, które z racji wprowadzenia ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych, dopuściło realizację minimum wynagrodzenia zasadniczego, korzystając ze środków zagwarantowanych Rozporządzeniem „4x400”. Interpretacje pracodawców dotyczące podziału pielęgniarek i położnych, na grupy , zaniżając ich kwalifikacje w sposób niekorzystny i niezgodny z interpretacją OZZPiP stworzyły problemy negocjacyjne i niejednoznaczne zasady „podwyżkowe”.

Mecenas Zarządu Krajowego G. Wróbel, przedstawił interpretację prawną, która w ocenie OZZPiP uwzględnia kwalifikacje magistrów bez specjalizacji, licencjatów w pozycji 5 i 6 załącznika do ustawy. Obecna ustawa zaburza porozumienie wcześniej zawarte.

Na zakończenie Przewodnicząca OZZPiP oświadczyła, że jeżeli strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa przyniesie szybkie efekty, to może zagwarantować spokój społeczny. W przeciwnym razie Związek, pracujący na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, nie może zagwarantować, że nadal będzie buforem pomiędzy ekipą rządzącą a członkami OZZPiP. Jako organizacja mówimy TAK dla konstruktywnego dialogu, przynoszącego wymierne efekty, NIE dla braku decyzyjności i ciągnących się od lat rozmów.

 

                                                                                             Rzecznik Zarządu Krajowego OZZPiP

                                                                                              Iwona Borchulska

źródło:www.ozzpip.pl2017-08-10

OGŁOSZENIE !!!

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 roku Biuro Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP będzie nieczynne.2017-08-10

Pismo do Prezydenta RP

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych skierowane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczące podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przeprowadzenia nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

[ PRZECZYTAJ PISMO ]

źródło:www.ozzpip.pl2017-08-01

Stanowisko Prezydium OZZPiP w sprawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych.

S T A N O W I S K O

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

w sprawie wykonania przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Nasza organizacja od początku krytykowała sposób procedowania w/w Ustawy i sprzeciwiała się narzuconym przez Ministerstwo Zdrowia współczynnikom pracy, które są w naszym przekonaniu zaniżone i dała temu wyraz w jednoznacznie negatywnej opinii skierowanej do Ministra Zdrowia w dniu 27.10.2016 r. (przeczytaj opinię -> klik!) Sprzeciwiała się również nieracjonalnemu wydłużeniu okresu przejściowego dla tej ustawy i zamrożeniu na okres trzech lat współczynnika pracy na poziomie 3.900,-zł.

Brak akceptacji postulowanych przez OZZPiP współczynników pracy oczywiście całkowicie wywrócił również proponowany pierwotnie podział na grupy zawodowe. Podział na grupy zawodowe był nierozerwalnie związany z postulowanymi przez OZZPiP współczynnikami pracy, a te miały zależeć od corocznych Komunikatów Prezesa GUS obejmujących obwieszczenie o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 09.02.2017r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4.047,21 zł.

Propozycja OZZPiP złożona Ministerstwu Zdrowia w 2015r. (określała minimalne wynagrodzenie brutto i nie była związana z pracami nad w/w ustawą, bo takie nie były wówczas prowadzone) w pierwotnym brzmieniu przedstawiała się w następujący sposób:

1) Pielęgniarka / położna z tytułem magistra ze specjalizacją – 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 8.094,42zł. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

2) Pielęgniarka / położna ze specjalizacją – 1,75-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 7.082,62 zł. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

3) Pielęgniarka / położna bez specjalizacji – 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 6.070,81zł. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Kpiną ze strony Ministerstwa Zdrowia jest ogłaszanie obecnie jakoby OZZPiP zgodził się na podział pielęgniarek i położnych na trzy grupy. Prawda jest taka, że taka zgoda była tylko i wyłącznie w przypadku powiązania tych trzech grup z proponowanymi przez nas współczynnikami pracy (oraz spłaszczeniem różnic pomiędzy poszczególnymi trzema grupami). Nieuczciwe i obraźliwe jest obecnie twierdzenie przez Ministerstwo Zdrowia, że podział pielęgniarek i położnych jest zgodny z wolą Związku Zawodowego. Prawda jest taka, że Ministerstwo Zdrowia przyjęło z naszej propozycji tylko to co było z ich punktu widzenia dla strony rządowej wygodne tj. podział na trzy grupy zawodowe. Ministerstwo Zdrowia milczy natomiast co do publicznej informacji o tym, że samo jednostronnie zaproponowało abstrakcyjnie niskie współczynniki pracy, nie pisze że drastycznie zaniżyło współczynnik pracy dla ostatniej (trzeciej) grupy zawodowej pielęgniarek i położnych (współczynnik 0,64), a także w sposób kompletnie nieracjonalny zwiększyło różnice pomiędzy trzema grupami. Przykładowo w naszej propozycji różnica pomiędzy pierwszą, a trzecia grupą wynosiła 25%. W propozycji współczynników pracy w wersji Ministerstwa Zdrowia ta różnica pomiędzy pierwszą a trzecią grupą wynosi już 39,05%.

Skoro Ministerstwo Zdrowia nie zaakceptowało naszej pierwotnej propozycji rozumianej jako propozycja kompleksowa, to powinno się podział naszych grup zawodowych przeprowadzić analogicznie do innych grup medycznych mających tak jak pielęgniarki  tytuł licencjata, magistra, specjalizację i przypisać do nich takie same współczynniki pracy. Jeżeli wolą Ministerstwa Zdrowia było tak duże zredukowanie współczynników pracy, przy jednoczesnym wprowadzeniu tak odległych czasowo przepisów przejściowych to w naszej ocenie należało rozbudować podział pielęgniarek i położnych na grupy zawodowe (dodając do tych trzech grup jeszcze przynajmniej dwie tj. pielęgniarki / położne z wykształceniem magisterskim oraz pielęgniarki / położne z licencjatem) oraz spłaszczyć różnice pomiędzy tymi grupami. To się niestety nie stało. Nasze postulaty w trakcie rozmów były ignorowane, a Ministerstwo Zdrowia ostatecznie przeforsowało najpierw w Rządzie, a potem w Parlamencie ustawę w swoim brzmieniu.

Podkreślamy: nie jest to ustawa, która otrzymała akceptację Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i  Położnych!

Szczególnie wrażliwa społecznie jest ocena postępowania Ministerstwa Zdrowia, które przyjęło – również jednostronnie – podział na grupy zawodowe pozostałych pracowników medycznych. Dotyczy to szczególnie poz. 6 z Tabeli stanowiącej załącznik do ustawy tj. grupy farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w poz. 1–5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji. Dla tej grupy zawodowej został przypisany współczynnik pracy na poziomie 0,73. Tymczasem pielęgniarki i położne posiadające wykształcenie wyższe, bez specjalizacji zostały usytuowane w poz. 9 dla której przypisano współczynnik pracy 0,64 .

Przypominamy również, że stronie społecznej do opiniowania projektu ustawy o najniższym wynagrodzeniu przedstawiono podział grup zawodowych w innym kształcie, niż zostało to ostatecznie przyjęte. Pozycja nr 10 miała określony współczynnik pracy wynoszący 0,525 i w grupie tej znajdowali się pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem – z wyłączeniem pielęgniarek, które obecnie tytuł zawodowy pielęgniarki/położnej uzyskują w toku studiów wyższych, natomiast  kwalifikacje pielęgniarek po liceach medycznych są uznane w Unii Europejskiej i nie ma podstaw prawnych, aby te pielęgniarki pomiędzy sobą różnicować – zwłaszcza, że te z długoletnim stażem pracy są bardzo często mistrzami w zawodzie.  Komitet Stały Rady  Ministrów w toku konsultacji rządowych nad  projektem ustawy zmienił powyższą propozycję współczynników pracy i tym działaniem spowodował, że pielęgniarki z wyższym wykształceniem zrównane zostały we współczynnikach pracy z pracownikami o niższych kwalifikacjach zawodowych.

Czym się kierowało przy takim podziale Ministerstwo Zdrowia – kompletnie nie wiadomo. Przecież te grupy zawodowe powinny być usytuowane na tym samym poziomie. OZZPiP apelował o to, ale nie było żadnej reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia.

W uzasadnieniu projektu ustawy Ministerstwo Zdrowia wskazywało na art. 183c Kodeksu pracy zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku (art. 183c § 3 Kodeksu pracy).

Wprowadzając takie zróżnicowanie pomiędzy grupą zawodową z poz. 6 (współczynnik pracy 0,73), a pielęgniarkami i położnymi z wykształceniem wyższym (które przypisane są do poz. 9 ze współczynnikiem pracy 0,64) Ministerstwo Zdrowia doprowadziło w w/w ustawie do rozwiązań dyskryminujących nasze Koleżanki i Kolegów wykonujących zawód pielęgniarki i położnej i posiadających wyższe wykształcenie.

OZZPiP próbował w toku procesu legislacji doprowadzić do zmiany w/w zapisu (kierując postulaty do posłów i senatorów, którzy kierowali Interpelacje w tej sprawie), ale nie uzyskano żadnej zmiany. Jedyna nadzieja to obecnie próba wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą w celu nowelizacji krzywdzącego zapisu. Z taką prośbą Związek wystąpi do Prezydenta RP prosząc go o podjęcie tej inicjatywy.

Ostatnia również niezmiernie wrażliwa kwestia to siłowe wprowadzenie do ustawy przez MZ dodatkowego zapisu, że pracodawcy dla potrzeb realizacji w/w ustawy będą mogli posiłkować się środkami jakie otrzymują na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne (Dz.U. z 2015r. poz. 1400 z późn. zm.).

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuje publicznie, że Związek nie był autorem wprowadzenia do w/w ustawy art. 3 ust. 3. Przypominamy, że przepis ten brzmi:

Art. 3 ust. 3. Ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm)).

Przepisy te zostały wprowadzone w trakcie prac nad w/w ustawą z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia, bez konsultacji z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i bez jego akceptacji.

W tym miejscu pozostaje się odwołać do preambuły jaka została zapisana w Porozumieniu między OZZPiP, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia z dnia 23.09.2015r. Porozumienie to miało na celu:

- zapewnienie właściwego miejsca pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej,

- miało zadbać o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami, poprzez zabezpieczenie ilości wykwalifikowanych kadr na należytym poziomie,

- miało stworzyć warunki powodujące wzrost atrakcyjności zawodów pielęgniarki i położnej.

Zupełnie inny cel przyświecał natomiast wprowadzeniu w/w ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa ta ma wprowadzić w odniesieniu do pracowników wykonujących zawody medyczne przepisy gwarantujące ochronę wynagrodzenia zasadniczego, a dla grup zawodowych pracowników najmniej zarabiających ma stanowić gwarancję stopniowego – rozłożonego w czasie – podwyższania wynagrodzeń zasadniczych. Celem tej ustawy jest ustalenie najniższych wynagrodzeń zasadniczych, a więc minimalnego poziomu, poniżej którego pracodawca nie może ustalić wynagrodzenia zasadniczego. W ocenie Ministerstwa Zdrowia ustalenie dolnej granicy wysokości wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych ma pozwolić na stopniowe likwidowanie sygnalizowanego przez organizacje pracobiorców zjawiska wprowadzania oszczędności w podmiotach leczniczych poprzez ograniczanie wysokości wynagrodzeń.

Dodatkowo w/w ustawa ma stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do zniwelowania w latach 2017–2021 dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń podstawowych grup pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny nie będzie mogło być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone na dzień 31 grudnia 2021 r.

Środki zapisane w Porozumieniu, a następnie w znowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. miały uatrakcyjnić wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej oraz zachęcić do podejmowania tego zawodu w Polsce i zatrzymać emigrację zarobkową. Ustawa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym (…) miała natomiast spowodować, że w podmiotach leczniczych w których poziomy wynagrodzeń zasadniczych odbiegają od średniej kraju zostanie wymuszony stopniowy ich wzrost. W efekcie spłaszczą się różnice w poziomach wynagrodzeń naszej grupy zawodowej w różnych podmiotach leczniczych i zostanie zahamowany negatywny trend „podkupywania” pracowników przez podmioty lecznicze mające wyższe poziomy wynagrodzeń. Przy takim jak w/w zapisie art. 3 ust. 3 ustawy procesy wzajemnego „podkupywania” pracowników nasilą się tym bardziej, że pielęgniarek i położnych z roku na rok ubywa. Pierwszym momentem sprawdzenia będzie data 01.10.2017r. tj. data wejścia w życie obniżonego wieku emerytalnego. Co wówczas Pracodawcy zrobią, gdy nagle z rynku pracy ubędzie skokowo duża grupa pielęgniarek i położnych?

W tych warunkach Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych apeluje do Pracodawców, aby realizując stopniowe wzrosty wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych nie posiłkowali się w tym celu środkami otrzymywanymi jako środki oddzielnie wydzielone przez NFZ dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Skoro pozostali pracownicy medyczni mają otrzymać wzrosty wynagrodzeń ze środków własnych wypracowanych przez wszystkich pracowników Pracodawcy, to najbardziej sprawiedliwie społecznie byłoby pokrycie tych ustawowych wzrostów dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych także ze środków własnych Pracodawców.

 W imieniu Prezydium

Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

(-) Krystyna Ptok

 

źródło:www.ozzpip.pl2017-07-24

Prezydent podpisał ustawę o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Prezydent RP podpisał przygotowaną przez rząd ustawę regulującą sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Zgodnie z ustawą docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 r. Pierwsze wzrosty – o co najmniej 10 proc. różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym – zaplanowano od 1 lipca tego roku. Następnie będzie ono podwyższane corocznie o co najmniej 20 proc. tej różnicy.

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji – na 3,2 tys. zł.

Całą treść ustawy można przeczytać tutaj -> [KLIK!]

Przypominamy pismo IX Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZPiP w tej sprawie skierowane do Prezydenta -> [KLIK!]

źródło:www.ozzpip.pl2017-07-04

Stanowisko Delegatów OZZPiP skierowane do Prezydenta RP

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy uchwałę i stanowisko IX Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych skierowane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

[ PRZECZYTAJ DOKUMENTY ]

źródło:www.ozzpip.pl2017-07-04

IX Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów OZZPiP

W dniach 27-28.06.2017 w Falentach k. Warszawy odbył się IX Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Wybrano na nim nowe władze:
Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

Longina Kaczmarska – I Wiceprzewodnicząca OZZPiP

Zdzisław Bujas – II Wiceprzewodniczący OZZPiP

Zofia Czyż – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Dorota Ronek – Sekretarz Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Peplińska – Skarbnik Zarządu Krajowego OZZPiP

Iwona Borchulska – Rzecznik Prasowy OZZPiP

Danuta Bazylewicz – Członek Prezydium OZZPiP

Elżbieta Butkiewicz  –Członek Prezydium OZZPiP

Agnieszka Olchin – Członek Prezydium OZZPiP

Lilianna Pietrowska – Członek Prezydium OZZPiP

Krystyna Dębkowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Grażyna Gaj – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Patryk Hałaczek – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Kalandyk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Jolanta Korbicka – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bogusława Kornowicz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Ewa Kowalewska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Maria Olszak-Winiarska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bogusława Reszko-Szydłowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Mariola Semik – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Anna Staniuk – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Barbara Smarszcz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Izabella Szczepaniak – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Katarzyna Tymińska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Janina Zaraś – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

Jolanta Kwas – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Bernarda Machniak – I Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Elżbieta Mamińska – II Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Anna Nasiłowska –Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Grażyna Kuczyńska – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Ewa Rygiel – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

Alina Słysz – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP

 

Podjęto także uchwały statutowe jak również uchwałę programową na kadencję 2017-2021. Zjazd podjął także decyzję o wstąpieniu do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Usług Publicznych (EPSU).2017-07-04

Obchody XX-lecia OZZPiP

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyły się obchody 20lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

W otwierającym uroczystość wystąpieniu Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz przytoczyła historię Związku, przypominając najważniejsze wydarzenia z okresu 20 lat.

Następnie głos zabrali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia p. Marek Tombarkiewicz, który odczytał także list od Prezes Rady Ministrów p. Beaty Szydło oraz przedstawiciele European Federation of Public Service Unions (EPSU) – Jan Willem Goudriaan i  Ivana Břeňková, którzy podkreślali siłę OZZPiP oraz opowiadali o współpracy związkowej na poziomie europejskim.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia prezydenckie, ministerialne i związkowe. Srebrnym Krzyżem Zasługi w działalności na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych uhonorowani zostali:

 1. Bujas Zdzisław
 2. Dargiewicz Lucyna
 3. Machniak Bernarda
 4. Mamińska Elżbieta
 5. Peplińska Halina
 6. Pietrowska Lilianna
 7. Ptok Krystyna

Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowani zostali:

 1. Czyż Zofia
 2. Korbicka Jolanta
 3. Kornowicz Bogusława
 4. Marcinkiewicz Marek
 5. Szymankiewicz Małgorzata

 

Ministerstwo Zdrowia przyznało członkom Związku Odznakę Honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Otrzymali ją:

 1. Browarczyk Maria
 2. Czyż Zofia
 3. Gliwińska Małgorzata
 4. Głowacka Mirosława
 5. Jarzyńska Danuta
 6. Korbicka Jolanta
 7. Kruszewska Barbara
 8. Lautsch Krystyna
 9. Michalak Elżbieta
 10. Pawlicka Iwona
 11. Piwońska Renata
 12. Słysz Alina
 13. Szczepaniak Izabella
 14. Wrotna Bożena

 

Działalność związkowa wymaga wielu wyrzeczeń. Często poświęcamy życie rodzinne, rezygnujemy z czasu wolnego, narażamy się swoim pracodawcom, podejmujemy niepopularne decyzje. Osobom, które poświęciły wiele lat pracy na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych oraz Związku przyznano odznaki związkowe. W tym gronie znaleźli się także: Członkinie Komitetu Założycielskiego Związku, byłe Przewodniczące OZZPiP, członkowie gremiów i komisji. Złotą odznaką Za zasługi dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych” uhonorowani zostali:

 

 1. Aulejtner Małgorzata
 2. Banachowicz Bożena
 3. Baranowska Teresa
 4. Blumberg Karina (Nagroda pośmiertna – Była Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie i II Wiceprzewodniczącą Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP)
 5. Borchulska Iwona
 6. Bujas Zdzisław
 7. Butkiewicz Elżbieta
 8. Cichy Anna
 9. Ciemniak Krystyna
 10. Czyż Zofia
 11. Dargiewicz Lucyna
 12. Darmach Iwona
 13. Dębkowska Krystyna
 14. Dziadosz Barbara
 15. Dziurkowska-Wolny Jadwiga
 16. Filoda Danuta
 17. Gaj Grażyna
 18. Gardias Dorota
 19. Hnat Ewa
 20. Hryniewicka Alicja
 21. Jakielska Elżbieta
 22. Jarosz Krystyna
 23. Jarzyńska Danuta
 24. Kabat Michał
 25. Kaczmarska Longina
 26. Kalandyk Halina
 27. Karbaszewicz Iwona
 28. Kącka Janina
 29. Kolado Teresa
 30. Konopka Elżbieta
 31. Korbicka Jolanta
 32. Kornowicz Bogusława
 33. Kruszczyńska Władysława
 34. Kurowska Ewa
 35. Kwas Jolanta
 36. Kwiatkowska-Falkowska Ilona
 37. Machniak Bernarda
 38. Małyszka Saina
 39. Mamińska Elżbieta
 40. Matrejek Danuta
 41. Mazuchowska Anna
 42. Milewska Mariola
 43. Młynarczyk Ewa
 44. Moczkowska Elżbieta
 45. Nowak Barbara
 46. Obuchowska Ewa
 47. Olszak-Winiarska Maria
 48. Orłowska Mariola
 49. Orzechowska Irena
 50. Palasek Sabina
 51. Peplińska Halina
 52. Piekarska Wanda
 53. Pieprz-Pankiewicz Elżbieta
 54. Pietrowska Lilianna
 55. Pilarz Izabela
 56. Pilek Halina
 57. Pioterek Halina
 58. Proszowska Maria Halina
 59. Ptok Krystyna
 60. Rachlewicz Celina
 61. Rybińska Joanna
 62. Rygiel Ewa
 63. Rzemykowska Maria
 64. Rzepka Anita
 65. Samborowska Mirosława
 66. Sierzputowska Alicja
 67. Słotta Teresa
 68. Słysz Jan
 69. Szeps Joanna
 70. Szymankiewicz Małgorzata
 71. Turek Anna
 72. Twardowska Lidia
 73. Ufnal Anna
 74. Wawrocka Marzena
 75. Wdowczyk Mirosława
 76. Wilk Małgorzata
 77. Wojtyś Jolanta
 78. Zaraś Janina

 

 

Związek uhonorował również swoich partnerów medalem „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych”, który przyznawany jest osobom prawnym i fizycznym niezrzeszonym w OZZPiP, lecz zasłużonym w działalności na rzecz Związku.

 

Uroczystość uświetnił koncert Grzegorza Turnaua.

źródło:www.ozzpip.pl
2017-06-29

W dniach 27-28.06.2017 w Falentach k. Warszawy odbył się IX Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Nową Przewodniczącą OZZPIP została pani Krystyna Ptok.2017-06-19

Pisma w sprawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia

Szanowni Państwo,

W związku z  pracami nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, poniżej przedstawiam informacje na temat działań OZZPiP w powyższej sprawie.

Z poważaniem

Przewodnicząca OZZPiP

(-) Lucyna Dargiewicz

 

1. Pismo do Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2015 r.

2. Pismo do Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2016 r.

3. Stanowisko z dnia 24 czerwca 2016 r.

4. Opinia z dnia 27 października 2016 r.

5. Pismo do klubów parlamentarnych z dnia 8 czerwca 2017 r.

6. Pismo do marszałka Senatu z dnia 19 czerwca 2017 r.

 

źródło:www.ozzpip.pl2017-06-19

Dziesiąta Rocznica „Białego Miasteczka”

„Białe Miasteczko” zostało założone dokładnie dziesięć lat temu, 19 czerwca 2007 r. Przyczyną jego powstania była walka o podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. W szczytowej fazie protestu pod kancelarią premiera protestowało do 3 tysięcy osób i było rozbitych 150 namiotów. Miasteczko zostało zlikwidowane 15 lipca 2007, po prawie miesiącu funkcjonowania. Jego efektem był wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia uzyskany z nadwyżki funduszy rozdysponowanych w ramach NFZ.2017-06-16

OGŁOSZENIE !!!!!

W dniu 16 czerwca 2017 roku Biuro Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP będzie nieczynne. Zapraszamy w poniedziałek.2017-06-11

Podwyżka „4×400″ a ustawa o minimalnym wynagrodzeniu

Podczas wczorajszego (08.06.2017) posiedzenia Sejmu dyskutowano nt. projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Poseł Ewa Kołodziej:
Co się stanie po wejściu w życie procedowanej dziś ustawy z umową społeczną, czyli z rozporządzeniem ministra Mariana Zembali z 2015 r., a mianowicie z podwyżką 4 razy 400?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Zelazko:
„Pytanie o kontynuację podwyżek dla pielęgniarek, tzw. 4 razy 400. Tak, będzie to kontynuowane i ustawa nie ma wpływu na kontynuację tego dodatku 4 razy 400″. Ustawa obejmuje wszystkich pracowników medycznych, tak jest zapisane w tytule. Pracownikiem medycznym jest ratownik, jest fizjoterapeuta, jest pielęgniarka, jest lekarz – więc wszystkich pracowników medycznych obowiązuje ta ustawa i pozwala ustanowić im minimalne wynagrodzenia”

 

Źródło (strona 265 i 268): [stenogram z posiedzenia Sejmu w dniu 8.06.2017] 2017-06-02

Korespondencja dot. rozporządzeń owu

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pismo dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów i utrzymania programu podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

[ PRZECZYTAJ PISMO OZZPiP ]

[ PRZECZYTAJ ODPOWIEDŹ MZ ]

źródło: www.ozzpip.pl2017-05-09

Drogie Koleżanki Pielęgniarki i Położne, Drodzy Koledzy Pielęgniarze i Położni,

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej życzymy, Wam dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, aby wykonując ten zawód spełniały się Wasze zamierzenia zawodowe, aby realizacja zawodowych obowiązków łączyła się z satysfakcją zarówno materialną, jak też wyrażającą się w serdeczności ze strony pacjentów i ich rodzin oraz w uznaniu społecznym.

Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP2017-05-08

Dzień Położnej

Wszystkim Koleżankom Położnym życzymy wszystkiego najlepszego, wytrwałości, spokoju, zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz ciągłej pogody ducha i radości.

Zarząd Regionu Łódzkiego2017-04-01

Korespondencja dot. rozporządzeń owu

Przedstawiamy pismo dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów i utrzymania programu podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

[ PRZECZYTAJ PISMO OZZPiP ]

[ PRZECZYTAJ ODPOWIEDŹ MZ ]

źródło: www.ozzpip.pl2017-03-22

Zaproszenie na debatę o problemach współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału we współorganizowanej przez OZZPiP debacie,  podczas której dyskutować będziemy o najważniejszych problemach współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce: kształceniu, normach zatrudnienia czy promocji zawodu.

Aby wziąć udział w debacie należy:

 1. Pobrać wniosek o udział w debacie.
 2. Przesłać wypełniony wniosek na adres zapisydebata@mz.gov.pl.

źródło:www.ozzpip.pl2017-03-14

Spotkanie z Wiceminister Zdrowia

W dniu 1.03.2017r. podczas posiedzenia Zarządu Krajowego OZZPiP odbyło się spotkanie z Wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko. Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

źródło:www.ozzpip.pl2017-02-19

Opinia OZZPiP do projektu ustawy o POZ

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy opinię OZZPiP do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

[ PRZECZYTAJ OPINIĘ ]

[ PRZECZYTAJ ZAŁĄCZNIK DO OPINII ]

źródło: www.ozzpip.pl2017-01-23

Wspólne posiedzenie Prezydiów OZZPiP i NRPiP

23.01.2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Tematem posiedzenia była ocena proponowanych przez rząd reform w ochronie zdrowia.

źródło:www.ozzpip.pl2017-01-18

Ocena propozycji resortowych w ochronie zdrowia

Wygląda na to, że wola Rządu RP do wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia jest niezmienna.

Mamy jednak zbyt mało danych dotyczących oglądu tego jak ta reforma będzie docelowo wyglądać. Jedyny dokument jaki się na razie pojawił, to założenia reformy zaproponowane przez ministra zdrowia w ,,Narodowa Służba Zdrowia” – Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016 – 2018″.

Z treści tych założeń można dojść do wniosku, że zostanie przeprowadzona rewolucyjna zmiana dotychczasowego systemu kontraktowania świadczeń medycznych. Nastąpi odstąpienie od dotychczasowego sposobu finansowania pojedynczych procedur medycznych na rzecz świadczenia ryczałtowego. Świadczenia ryczałtowe mają natomiast szansę uzyskać tylko te podmioty medyczne, które zostaną zakwalifikowane w wyniku arbitralnych i uznaniowych decyzji do sieci szpitali.

Projektowane zmiany zakładają utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który ma być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, na rzecz którego ma być skierowane ok. 85% dotychczasowego budżetu NFZ przeznaczonego na lecznictwo szpitalne. Konkursowe zamawianie świadczeń ma być po reformie marginalne i dotyczyć jedynie 15% dotychczasowego budżetu przeznaczonego na lecznictwo szpitalne.

Obawiamy się tych zmian, szczególnie w dwóch aspektach:

– że nie zostanie zapewnione odpowiednie finansowanie świadczeń medycznych udzielanych przez podmioty lecznicze w ramach nowo tworzonego systemu ochrony zdrowia (tym bardziej, że prawo do świadczeń medycznych mają otrzymać wszyscy obywatele, także ci którzy nie partycypują w obowiązku wnoszenia składki zdrowotnej),

– że reforma spowoduje pominięcie części podmiotów leczniczych, które – przy wprowadzaniu sieci szpitali – wypadną z systemu publicznej opieki medycznej finansowanej docelowo z budżetu państwa, w tym także podmiotów prywatnych, które zatrudniają dużą liczbę pracowników.

Obawy nasze dotyczą także tempa wprowadzanych zmian (pierwsze zmiany systemowe mają zacząć obowiązywać już od 01.07.2017r.), a tymczasem nie mamy żadnych gotowych projektów ustaw i przepisów wykonawczych z tym związanych.

Dysponując ograniczonym czasem wypowiedzi – trudno poruszyć wszystkie aspekty proponowanych zmian – zatem zmuszona jestem ograniczyć swoje stanowisko tylko do wybranych kwestii, które najbardziej nurtują nasze środowisko pielęgniarek i położnych.

1/ Bezwzględnie oczekujemy, że proponowana reforma nie spowoduje jakiekolwiek zagrożenie ewentualnego niewykonania przez Rząd RP warunków i zobowiązań wynikających z Porozumienia z dnia 23.09.2015r. zawartego z Ministrem Zdrowia. Oczekujemy, że – w przypadku zrealizowania planowanej reformy – od 01.01.2018r. środki finansowe jako środki znaczone dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych zostaną przejęte przez nowo tworzony Państwowy Fundusz Celowy ZDROWIE. Oczekujemy gwarancji, że zmiana systemu kontraktowania świadczeń medycznych i utworzenie sieci Szpitali nie spowoduje zmniejszenia liczby uprawnionych pielęgniarek i położnych do otrzymania środków na wzrosty wynagrodzeń.

2/ Druga kwestia to wprowadzenie równolegle z realizowaną reformą zapisów ustawowych dotyczący gwarancji najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, z uwzględnieniem stanowiska i uwag prezentowanych przez stronę społeczną tj. podniesienie wskaźników pracy w oparciu o które corocznie ustalać się będzie poziom wynagrodzenia zasadniczego, nie zamrażanie w okresie przejściowym kwoty przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które ma być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego oraz skrócenie okresu przejściowego maksymalnie do trzech lat z gwarancją, że corocznie – poczynając od 01.07.2017 r. – pracodawcy będą zobowiązani sukcesywnie podnosić wynagrodzenia miesięczne pracowników wykonujących zawody medyczne co najmniej o 33,33% brakujących do gwarantowanego poziomu  docelowego.

3/ Kwestia wzrostu wynagrodzeń musi być powiązana systemowo ze wskazaniem sposobu finansowania wzrostu wynagrodzeń. Nie zgadzamy się, aby kwestia finansowania ustawowych wzrostów wynagrodzeń została pozostawiona do pokrycia przez pracodawców (podmioty lecznicze). Rząd RP musi określić stabilny model finansowania stopniowo zwiększających się kosztów działania podmiotów leczniczych. W ocenie OZZPiP właściwe jest kierunek doprowadzenia do zwiększenia finansowania nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB, ale nie może to być rozłożone na okres wielu lat. Wzrost ten musi nastąpić teraz i natychmiast, bo w przeciwnym wypadku dojdzie do niekontrolowanego zadłużenia się podmiotów leczniczych celem wykonania obowiązków ustawowych. Zwracam uwagę, że pomimo iż jeszcze nie wprowadzona w życie została ustawa o najniższym wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a już skokowo od 01.01.2017 r. wzrosły koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych wobec podwyższenia płacy minimalnej i wprowadzenia gwarantowanej stawki godzinowej od umów zlecenia.

4/ Rząd RP i Minister Zdrowia musi jednocześnie wprowadzić dla pracodawców (podmiotów leczniczych) blokadę w zakresie szukania oszczędności w redukcji zatrudnionych pracowników. Jest oczywiste, że narzucanie jednostronne na podmioty lecznicze obowiązków dokonania wzrostów wynagrodzenia bez równoczesnego adekwatnego wzrostu nakładów finansowych na służbę zdrowia spowoduje naturalny mechanizm obronny pracodawców przeciwdziałający zadłużaniu tj. redukcję zatrudnionego personelu. Musi być określona wycena kosztów pracy wszystkich zawodów medycznych oraz wprowadzenie gwarantowanej liczby pracowników zawodów medycznych od zapewnienia której przez podmioty lecznicze uzależnione będzie finansowanie świadczeń medycznych ze środków budżetu państwa. Ta gwarantowana liczba zatrudnianych pracowników, nie może sprowadzać się do jakichś ogólnych zapisów o minimalnych normach zatrudnienia, ale musi to być liczba właściwa i odpowiednia do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

Przypominam, że przykładowo w zakresie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia – powołany przez Ministra Zespół wypracował już kompleksowe zasady określające podstawowe standardy zatrudniania pielęgniarek i położnych w zakresie poszczególnych świadczeń kontraktowanych przez NFZ. Wypracowano w 2015 r. określone równoważniki etatów dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w każdym profilu lub w każdym rodzaju komórki organizacyjnej w przeliczeniu na liczbę kontraktowanych przez NFZ łóżek wraz z wprowadzeniem zapisów dotyczących wymogu zapewnienia przy kontraktowaniu danego profilu lub rodzaju świadczenia określonej liczby pracowników naszej grupy zawodowej z odpowiednim przygotowaniem (kwalifikacjami) dla pracy w zakresie danego świadczenia (ukończona specjalizacja, ukończony kurs kwalifikacyjny). Nie wiem i nie rozumiem z jakich przyczyn Ministerstwo Zdrowia zaprzestało dalszych prac celem wdrożenia efektu pracy powołanego przez siebie Zespołu w życie. Niezależnie od wprowadzanej reformy i likwidacji dotychczasowego płatnika rozwiązania związane z gwarantowaną liczną personelu medycznego (co do ilości i co do poziomu posiadanych kwalifikacji) muszą być wprowadzone, bo w przeciwnym wypadku dojdzie do skokowego spadku zatrudnienia pracowników medycznych (bo podmioty lecznicze gdzieś będą musiały szukać oszczędności dla spełnienia wymogów ustawowych co do gwarantowanych poziomów wynagrodzeń), a to wprost spowoduje obniżenie standardu opieki nad pacjentami.

Wszystkie działania podejmowane w związku z planowaną reforma muszą być przemyślane i spójne bo jest to „operacja” wykonywana na żywym organizmie. Skoro brak jest pomysłu na rozwiązanie systemowe co do natychmiastowego wzrostu nakładów na służbę zdrowia i skoro brak jest przeprowadzonej procedury wartościowania stanowisk pracy w podmiotach medycznych oraz wyceny kosztów pracy wszystkich zawodów medycznych, a w konsekwencji nie jest możliwe wprowadzenie zapisów gwarantujących kontraktowanie świadczeń z zapewnieniem odpowiedniej ilości personelu medycznego z właściwym poziomem kwalifikacji zawodowych i oczywiście nie zostały zakończone prace nad ustawą o najniższym wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, to należy postawić pytanie o sens wprowadzanej reformy.

źródło:www.ozzpip.pl2016-12-30

Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak wiec dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.

Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP
2016-12-21

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią
wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa
płynące z serca życzenia radosnych,
spokojnych świąt oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku.

Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP
2016-11-07

Pismo z Ministerstwa Zdrowia w sprawie ilości pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy otrzymane z Ministerstwa Zdrowia pismo dotyczące ilości pielęgniarek i położnych. Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii w sprawie pisząc do Biura Zarządu Krajowego na adres e-mail: przewodniczaca@ozzpip.com.pl 

[ PRZECZYTAJ PISMO ]

źródło: www.ozzpip.pl2016-10-30

WAŻNE!!!

Informujemy, że w dniu 31.10. 2016r. Biuro Zarządu Regionu Łódzkiego będzie nieczynne.2016-10-24

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie komunikatu dot. realizacji zleceń lekarskich

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo OZZPiP w sprawie komunikatu MZ dotyczącego wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich.

[PRZECZYTAJ ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA]

źródło: www.ozzpip.pl2016-09-20

OŚWIADCZENIE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zawiadamia, że w dniu 19 września 2016 r. na spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia otrzymał projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z informacją, że Ministerstwo Zdrowia zamyka dalsze prace nad jej treścią i przekazuje projekt do szerokich konsultacji społecznych.

Po formalnym przekazaniu wyżej wspomnianego projektu, jak również po analizach ekspertów oraz konsultacjach wewnątrzzwiązkowych, OZZPiP zajmie stanowisko co do jego treści.

Będziemy zwracać uwagę, czy założenia ustawy w sposób należyty chronią reprezentowana przez nas grupę zawodową pielęgniarek i położnych, a także czy nie kolidują z treścią Porozumienia z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia z dnia 23 września 2015 r.

Jednocześnie w sposób stanowczy dementujemy pojawiające się w mediach informacje, że nasz Związek rozpoczął w dniu wczorajszym okupację budynku Ministerstwa Zdrowia. Protest ten podjęła grupa przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, która również była obecna na wczorajszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia Według naszej wiedzy protestujący są przedstawicielami różnych grup zawodowych działających w ochronie zdrowia, w tym także spoza grupy pracowników medycznych, a ich postulaty nie dotyczą tylko i wprost pielęgniarek i położnych.

Stanowczo oświadczamy, że wśród protestujących nie ma ani jednego członka OZZPiP. Prosimy o weryfikację oświadczenia bezpośrednio u osób, które podjęły protest.

 

Rzecznik prasowy OZZPiP

Halina Peplińska

 

[ POBIERZ OŚWIADCZENIE ]

źródło:www.ozzpip.pl2016-09-07

Pismo OZZPiP w sprawie komunikatu dot. realizacji zleceń lekarskich

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pismo OZZPiP w sprawie komunikatu MZ dotyczącego wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich.

[ PRZECZYTAJ PISMO ]

źródło: www.ozzpip.pl2016-07-31

WAŻNE!!!!!

W dniach od 1 do 15 sierpnia 2016 roku biuro Zarządu Regionu Łódzkiego będzie czynne w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 18:00 i w czwartki w godzinach od 15:00 do 17:00. Za utrudnienia przepraszamy


2016-06-08

Pisma do Ministra Zdrowia i Premier RP

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pisma wystosowane do Ministra Zdrowia z prośbą o bezpośrednie włączenie się Pana Ministra w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, jaka od kilkunastu dni ujawniła się w Instytucie-Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka oraz pismo Premier RP z wnioskiem o spotkanie z przedstawicielami OZZPiP.

[ PRZECZYTAJ PISMO DO MINISTRA ZDROWIA ]

[ PRZECZYTAJ PISMO DO PREZES RADY MINISTRÓW ]

źródło: www.ozzpip.pl2016-04-15

Pismo do Ministra Zdrowia dotyczące pracy podzespołu w sprawie minimalnego wynagrodzenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury pisma OZZPiP dotyczące pracy podzespołu w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

[ PRZECZYTAJ PISMO ]

źródło: www.ozzpip.pl2016-04-05

Stanowisko OZZPiP dotyczące wynagrodzeń

UWAGA! BARDZO WAŻNE! 

Szanowni Państwo, prosimy o przeczytanie komunikatu w sprawie wynarodzeń pielęgniarek i położnych!! 

 

Działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  zmuszona jestem zająć stanowisko i prostować nieprawdziwe treści Komunikatu jaki pojawił się w dniu 15.03.2016r. godz. 10.27 na stronie www.solidarnosc.org.pl/soz/

W treści Komunikatu można przeczytać :

„(…) Ogromne emocje towarzyszyły wyjaśnieniu pism i informacji kolportowanych w ostatnim czasie przez Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. Ponownie pojawiły się w nich oszczercze zarzuty pod adresem NSZZ „Solidarność” i OPZZ insynuujące zamiar „odebrania podwyżek pielęgniarkom”. W pismach kierowanych do ministra zdrowia pojawiły się groźby powszechnych protestów i strajków o ile w czasie prac Zespołu zostanie wypracowane rozwiązanie obejmujące podwyżkami także inne grupy zawodowe.

 Takie zachowanie, sprzeczne z zasadami dialogu społecznego stawia pod znakiem zapytania wiarygodność i intencje przedstawicieli OZZPiP będących członkami Zespołu Trójstronnego.

 Członkowie Zespołu i przedstawiciele strony rządowej ze zdziwieniem przyjęli kolejną inicjatywę OZZPIP oraz OZZL mającą na celu rozbicie środowiska związkowego. Proponowanie alternatywnych rozwiązań poza ustawowymi instytucjami dialogu społecznego, bez udziału reprezentatywnych central związkowych jest kolejnym krokiem zmierzającym do podsycania konfliktów. Uzurpowanie sobie prawa do decydowania za innych spotkało się dzisiaj z ostrą krytyką.

 Sprawa zapewne będzie miała ciąg dalszy i zostanie przekazana do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudy.”

 

Oczywiście nikt nikomu nie może odebrać prawa do komentowania danych zdarzeń i przedstawiania swoich stanowisk w demokratycznym państwie prawa. Zatem z tego prawa korzysta także OZZPiP.

Jeżeli chodzi o „kolportowanie”  w ostatnim czasie pism i stanowisk to zwracamy uwagę, że to NSZZ SOLIDARNOŚĆ Sekretariat Ochrony Zdrowia sam sprokurował powstanie zupełnie niepotrzebnych emocji. Pismem z dnia 23.11.2015r. skierowanym do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła m.in. NSZZ SOLIDARNOSĆ SOZ przedstawiła obszernie (na 25 stronach) swoje stanowisko i ocenę prawną Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne (Dz.U. z 2015r. poz. 1400) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne (Dz.U. z 2015r. poz. 1628). Pismo to zostało przez Ministerstwo Zdrowia przekazane do wiadomości OZZPiP dopiero w lutym 2016r.

We wnioskach tego stanowiska na stronach 19-20 czytamy :

 1. „Z uwagi na przyjętą konstrukcję prawną wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenia opieki zdrowotnej jak i rozporządzeniem zmieniającym prawo pielęgniarek i położnych do wzrostu wynagrodzeń stanowi prawo incydentalne niebędące przedmiotem konstytucyjnej ochrony praw niewadliwie (słusznie) nabytych. Jako prawo incydentalne nie zabezpiecza interesów uprawnionych, może być bowiem w dowolnym momencie zmienione lub uchylone. Zatem przyjęty instrument prawny rodzi skutki sprzeczne z celem jaki miał zostać zrealizowany.
 2. Przepisy zawarte w §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenia opieki zdrowotnej jak i rozporządzeniem zmieniającym naruszają szereg przepisów prawa zawartych zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawach.
 3. Wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenia opieki zdrowotnej jak i rozporządzeniem zmieniającym mechanizm wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych nie zawiera gwarancji finansowania. Mając na uwadze fakt, że zarówno ustawa o finansach publicznych jak i ustawa o świadczenia zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nie daje możliwości zawiązania rezerwy na wynagrodzenia jakiejkolwiek grupy zawodowej, przyjąć należy że brak możliwości zawarcia gwarancji finansowania wzrostu wynagrodzeń jest efektem przyjęcia wadliwej regulacji w zakresie wzrostu wynagrodzeń, a zatem nie jest zależny od ilości środków w budżecie.
 4. Konstrukcja prawna zawarta w omawianej regulacji koliduje z licznymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego zawartymi między innymi w Konstytucji, kodeksie pracy, kodeksie spółek handlowych, kodeksie cywilnym a także jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego, przeczy zasadom słuszności, proporcjonalności i subsydiarności.
 5. Konstrukcja prawna zawarta w omawianej regulacji jest rozwiązaniem dyskryminacyjnym zarówno wobec samych pielęgniarek i położnych jako osób posiadających to samo prawo do wykonywania zawodu a także w obrębie grupy pielęgniarek i położnych pozostających w stosunku pracy wyklucza bowiem grupę zatrudnionych po 15 września 2015 jak i wobec innych grup zawodów medycznych i jako takie stanowi źródło licznych niepokojów społecznych.
 6. Mając na uwadze wszystkie powyższe argumenty należy podnieść, że przepisy zawarte w §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenia opieki zdrowotnej jak i rozporządzeniem zmieniającym powinny zostać wyeliminowane z obrotu prawnego i zastąpione niewadliwym długoterminowym rozwiązaniem, które będzie przedmiotem konstytucyjnej ochrony praw nabytych.”

Wyeliminowanie z obrotu prawnego jest sformułowaniem jednoznacznym. NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ zabiega (postuluje) zatem o uchylenie w/w Rozporządzeń. Informacja o zastąpieniu w/w przepisów innym niewadliwym długoterminowym rozwiązaniem jest dalej rozwinięta. NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ postuluje, aby Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na podstawie danych o kosztach ponoszonych przez świadczeniodawców, charakterystyki i zawartości referencyjnego przebiegu świadczenia oraz bieżących zadań w zakresie taryfikacji świadczeń – mając na uwadze kompetencje merytoryczne i doświadczenie Agencji – określała właściwe wzajemne relacje w różnych grupach wynagrodzeń poprzez ogłaszaną przez Prezesa Agencji „Taryfę wynagrodzeń”.   Właśnie Taryfa wynagrodzeń obok Taryfy świadczeń byłaby podstawą kontraktowania świadczeń. Oczywiście wdrożenie tych zamierzeń w życie jest procesem, który może trwać nawet kilka lat. Nasza grupa zawodowa nie może i nie mogła czekać na podwyżki wynagrodzeń „kilka lat”.

Przypominamy, że celem zawarcia Porozumienia z dnia 23 września 2015r. było zapewnienie właściwego miejsca pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz konieczność dbania o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami. Strony w porozumieniu zgodnie uznały, że należy podjąć działania aby zabezpieczyć ilość wykwalifikowanej kadry w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych na należytym poziomie oraz stworzyć warunki  powodujące wzrost atrakcyjności zawodu pielęgniarki i położnej tak aby wytworzyć mechanizm ponownego napływu do wykonywania zawodu młodych osób. Powodem zawarcia w/w porozumienia była uprzednia analiza stanu w/w zawodów pielęgniarek i położnych. Raport opracowany w MZ zdiagnozował, że średnia wieku osób wykonujących ten zawód wynosi ok. 48-49 lat i w niedługim okresie kolejne duże grupy zaczną przechodzić na emeryturę. Ilość pielęgniarek i położnych na 1.000 mieszkańców w Polce wynosi ok. 5,2 i jest to jeden z najgorszych wyników w Europie, a dodatkowo osiągnięty przy ogromnym obciążeniu pracą (według podanych szacunków pielęgniarki i położne statystycznie w Polsce pracują na 1,7 etatu). Gdyby nasza grupa zawodowa ograniczyła zatrudnienie tylko do wymiaru jednego etatu w/w wskaźnik 5,2 pielęgniarek na 1.000 mieszkańców automatycznie znacznie by się pogorszył. Diagnoza Ministerstwa Zdrowia i Prezesa NFZ była jednoznaczna, konieczne jest stabilne i długoterminowe zapewnienie wzrostu wynagrodzeń poprzez środki zewnętrzne tak aby uatrakcyjnić zawód i tym samym skłonić młode  osoby do kształcenia w tych zawodach i następnie do podejmowania zatrudnienia w Polsce, a nie do emigracji zarobkowej do innych krajów. Takiego zagrożenia nie ma – za wyjątkiem grupy zawodowej lekarzy – w żadnej innej grupie zawodowej w służbie zdrowia.

W tym kontekście jest zatem w naszym przekonaniu oczywiste, że nie można czekać kolejnych lat na dokonanie przez Agencję wyceny pracy pielęgniarki i położnej. Rozwiązania prawne musiałby być wprowadzone natychmiast, „tu i teraz”.

NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ proponuje również wprowadzenie okresu przejściowego tj. aby „do czasu opracowania przez Agencję Taryfy wynagrodzeń w danym zakresie lub rodzaju, powinny obowiązywać dla poszczególnych grup pracowników i grup zawodowych uzgodnienia umowy społecznej opisane w  dyskutowanym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia przyjęte w formie ustawy incydentalnej. Ustawa incydentalna nie może jednak powielać wadliwych przepisów dyskutowanego rozporządzenia, musi zatem przyjąć inne konstrukcje prawne,  które będą niewadliwe pod względem formalno-prawnym i zagwarantowane na poziomie finansowania. Jednocześnie należy założyć, że uprawnienia do wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego wynikające z ustawy incydentalnej powinny być ex lege zastępowane uzgodnieniami na poziomie zakładu pracy dla każdej grupy zawodowej w oparciu o publikowaną sukcesywnie Taryfę wynagrodzeń.”

To wystąpienie odbieramy jako próbę rozciągnięcia finansowania zagwarantowanego już dla pielęgniarek i położnych dla innych grup zawodowych w służbie zdrowia. Oczywiście do tego nie mamy żadnych zastrzeżeń, a nawet deklarujemy wsparcie dla tej idei. Warunkiem jednak jest to, że nie odbędzie się to kosztem środków finansowych zagwarantowanych już w/w Rozporządzeniami MZ dla naszej grupy zawodowej w okresie czterech lat i na przyszłość. Nie ma zgody OZZPiP na ograniczenie wysokości środków kierowanych do pielęgniarek i położnych i przekazanie ich – nawet w niewielkiej ułamkowej części – do podziału na grupy zawodowe, które reprezentuje NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ.

Zatem, aby nie było żadnych nieporozumień. OZZPiP deklaruje pełne poparcie w czasie prac Zespołu Trójstronnego przy Ministerstwie Zdrowia dla wypracowania rozwiązań obejmujących podwyżkami także inne grupy zawodowe w służbie zdrowia, ale nie kosztem pomniejszenia (ograniczenia) środków finansowych przyznanych już pielęgniarkom i położnym. Nasze stanowisko nie jest w żaden sposób sprzeczne z zasadami dialogu społecznego, a przeciwnie działania NSZZ SOLIDARNOSĆ SOZ – jeżeli miałyby prowadzić do ograniczenia Praw nabytych przez grupę zawodową pielęgniarek i położnych – są sprzeczne z ideą dialogu społecznego.

NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ komunikuje dalej, że członkowie Zespołu i przedstawiciele strony rządowej rzekomo ze zdziwieniem przyjęli kolejną inicjatywę OZZPIP oraz OZZL mającą na celu rozbicie środowiska związkowego. Uważają, że proponowanie alternatywnych rozwiązań poza ustawowymi instytucjami dialogu społecznego, bez udziału reprezentatywnych central związkowych jest kolejnym krokiem zmierzającym do podsycania konfliktów. Twierdzą, że uzurpowanie sobie prawa do decydowania za innych spotkało się dzisiaj z ostrą krytyką. W ocenie NSZZ SOLIDARNOŚC SOZ sprawa zapewne będzie miała ciąg dalszy i zostanie przekazana do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudy.

Oczywiście komunikat w tym zakresie jest niezgodny z rzeczywistością. Przypominamy, że w dniu 14 marca 2016r. odbyła się konferencja prasowa medycznych związków zawodowych obejmująca dziewięć ogólnokrajowych związków zawodowych skupiających wszystkie zawody medyczne. Wspólne postulaty przedstawiały : Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii; Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii; Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii; Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia; Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, KZZPMLD, KZZPRM, OZZTME oraz OZZL. Podstawowy problem polskiej służby zdrowia to brak sprawiedliwego systemu wynagradzania pracowników.

Dlaczego w tym projekcie nie chce uczestniczyć NSZZ SOLIDARNOŚĆ Sekretariat Ochrony Zdrowia? Dlaczego torpeduje takie inicjatywy? Dlaczego krytykuje to porozumienie skoro sama w 2015r. nie potrafiła wywalczyć żadnych rozwiązań ogólnokrajowych dla grup zawodowych w zakresie wzrostu wynagrodzeń, a OZZPiP – pomimo osamotnienia w negocjacjach i bez wsparcia – wynegocjował wzrosty wynagrodzeń, które już faktycznie funkcjonują, a we wzrostach tych partycypować mogą wszystkie pielęgniarki i położne, także te które są członkami NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ? O czym chce zawiadamiać NSZZ SOLIDARNOSĆ SOZ Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudę? O tym, że dziewięć central ogólnokrajowych związków zawodowych działających w służbie zdrowia porozumiało się w zakresie wspólnego prowadzenia negocjacji i wspólnego przedstawiania postulatów płacowych dla wszystkich zawodów medycznych? Przecież Piotr Duda jest wieloletnim działaczem związkowym i taką inicjatywę powinien wprost wspierać i jej przyklasnąć.

Stanowisko to zamieszczamy jako Komunikat OZZPiP, tak aby pielęgniarki i położne, a szerzej także wszyscy pracownicy służby zdrowia – mogli wypracować swój własny osąd co do komunikatu NSZZ SOLIDARNOSĆ SOZ z dnia 15.03.2016r.

Przewodnicząca OZZPiP

Lucyna Dargiewicz2016-04-05

Pismo OZZL do Przewodniczącego RDS p. Piotra Dudy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu skierowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego p. Piotra Dudy dotyczące wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia.

 

 

 

Bydgoszcz 31 marca 2016r.

Pan

Piotr Duda

 Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1 /3 /5
00-513 Warszawa
e-mail: 
sekretariat.ddp@mrpips.gov.pl

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Jak poinformowała nas pani minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, otrzymał Pan list z 14 marca br., który był skierowany do pani Premier Beaty Szydło, a podpisany przez 9 ogólnokrajowych związków zawodowych skupiających poszczególne zawody medyczne. Związki te porozumiały się ze sobą i wystąpiły do pani Premier ze wspólnym postulatem rozwiązania problemu wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia. Rozwiązanie to powinno polegać – według tych związków – na uchwaleniu ustawy o minimalnych gwarantowanych wynagrodzeniach dla pracowników medycznych, zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia. Związki przedstawiły również uzgodnione poziomy oczekiwanych wynagrodzeń.

Propozycja ustawowego określenia minimalnych płac wynika z faktu, że publiczna ochrona zdrowia – wbrew popularnemu poglądowi – nie ma charakteru rynkowego ale jest ściśle regulowana przez państwo. Odnosi się to zwłaszcza do wyceny świadczeń refundowanych, finansowanych ze środków publicznych. Ta wycena ( z reguły znacznie zaniżona w stosunku do faktycznych kosztów świadczeń) determinuje warunki finansowe, w jakich funkcjonują szpitala i inne zakłady opieki zdrowotnej i ma decydujący wpływ na poziom wynagrodzeń. Co więcej, zaniżanie płac pracowników służby zdrowia jest najważniejszym, a niekiedy jedynym sposobem dostosowania kosztów funkcjonowania placówek medycznych do narzuconych przez państwo warunków finansowych. W praktyce – pensje pracowników służby zdrowia są buforem łagodzącym dramatyczny niedobór środków publicznych przeznczonych na ochronę zdrowia w stosunku do deklarowanego zakresu świadczeń gwarantowanych, a wyzysk ekonomiczny pracowników jest warunkiem niezbędnym aby publiczna ochrona zdrowia mogła w ogóle funkcjonować. W takiej sytuacji jedynym sposobem zatrzymania dalszej i nieuchronnej pauperyzacji pracowników ochrony zdrowia jest ustawowe określenie minimalnych płac w odniesieniu do poszczególnych zawodów. Takie rozumowanie jest zresztą zbieżne z postulatem obecnego rządu, aby ochrona zdrowia stała się na powrót „służbą”.  Ustawowe określenie poziomu wynagrodzeń dla poszczególnych zawodów jest cechą charakterystyczną innych „służb”, jak policji,  prokuratury, wojska, służby więziennej, służb specjalnych itp.

W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie wspomnianych na wstępie 9 ogólnokrajowych związków zawodowych skupiających poszczególne zawody medyczne, na którym zostanie przyjęte wspólne stanowisko wobec przekazania naszego listu skierowanego do pani Premier – Panu, jako przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego. W niniejszym piśmie zwracamy się do Pana w imieniu wyłącznie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego z pytaniem: jakie kroki zamierza Pan podjąć w związku z postulatami zawartymi w liście do pani Premier?  Ze swojej strony proponujemy  (i wyrażamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie przez Pana przyjęta) aby Rada Dialogu Społecznego przyjęła zawarte w liście (do Premier Beaty Szydło) stanowisko za swoje, uzupełniając je ewentualnie o propozycje płac dla tych zawodów, które nie zostały uwzględnione w propozycjach w/w 9 związków zawodowych. Wykorzystując swoje ustawowe uprawnienia Rada Dialogu Społecznego mogłaby przygotować odpowiedni projekt ustawy lub wystąpić o jej przygotowanie do właściwego ministra.

Prosimy o odpowiedź.

 

Przesyłamy wyrazy szacunku i pozdrowienia.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel

 

Do wiadomości:

8 związków zawodowych, będących, obok OZZL sygnatariuszami listu do pani Premier Beaty Szydło z dnia 14 marca 2016r.2016-03-25

Wielkanoc


Z okazji Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć szczere życzenia pokoju, wiary i miłości. By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełni słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.
Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP2016-03-14

Konferencja prasowa medycznych związków zawodowych

W dniu 14 marca 2016 r. odbyła się konferencja prasowa medycznych związków zawodowych.

9  ogólnokrajowych związków zawodowych skupiających wszystkie zawody medyczne porozumiało się ze sobą aby wspólnie doprowadzić do rozwiązania jednego z najważniejszych problemów polskiej publicznej służby zdrowia, jakim jest brak sprawiedliwego systemu wynagradzania jej pracowników.
Jest to jeszcze spuścizna PRL, gdy opiekę zdrowotną traktowano jako gorszy, bo nieprodukcyjny dział gospodarki, a jej pracowników jako osoby będące „na utrzymaniu” społeczeństwa. Sytuacji tej nie zmieniła reforma z roku 1999. Zapowiadane urynkowienie ochrony zdrowia okazało się fragmentaryczne i wybiórcze. Wynagrodzenia pracowników służby zdrowia nie mają rynkowej wartości, bo ceny za refundowane świadczenia zdrowotne też nie są rynkowe, ale ustalane są dowolnie przez państwowego płatnika. W ogromnej większości są one zaniżone w stosunku do rzeczywistych kosztów. Dyrektorzy szpitali, aby nie dopuścić do upadku swoich zakładów, redukują maksymalnie zatrudnienie i płace, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych. Publiczna ochrona zdrowia funkcjonuje tylko „dzięki” wyzyskowi ekonomicznemu swoich pracowników.

W systemie nie ma żadnych „pokojowych” mechanizmów kształtowania wynagrodzeń. Pensje pracowników rosną jedynie „od strajku do strajku”. Związki nie godzą się na tak takie rozwiązanie. Zmuszanie pracowników medycznych do strajkowania o należne wynagrodzenie to ich poniżanie, niszczenie etosu ich zawodów, obniżanie ich rangi i zaufania społecznego. Pracownicy służby zdrowia chcą się porozumieć, nie strajkować. Nie zrezygnują jednak ze swoich uzasadnionych postulatów pod wpływem szantażu moralnego stosowanego przez rządzących.

W sytuacji, gdy ceny za refundowane świadczenia zdrowotne ustalane są przez państwo, także pensje pracowników, będące największą częścią kosztów szpitali powinny być ustalone w formie powszechnie obowiązującego prawa. Zatem związki zawodowe wyrażają poparcie dla inicjatywy Ministra Zdrowia K. Radziwiłła aby ustalić drogą ustawową minimalne wartości wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodów medycznych w publicznej służbie zdrowia. W ten sposób problem płac w służbie zdrowia zostanie rozwiązany jak w innych „służbach” : w wojsku, policji, prokuraturze, sądownictwie itp., gdzie strajk, jako forma walki o płace jest równie niepożądany.

Wszystkie związki reprezentowane na konferencji prasowej ustaliły wspólne postulaty płacowe dla wszystkich zawodów medycznych. To oznacza, że postulaty jednej grupy zawodowej są akceptowane i popierane przez pozostałe grupy (i związki zawodowe). Jest to ważne, bo dotychczas rządzący – przy jakiejkolwiek dyskusji dotyczącej płac w ochronie zdrowia – działali tak, aby skłócić poszczególne grupy zawodowe ze sobą.

Rozumiejąc, że decyzje w tej sprawie musi podjąć Rząd, a nie tylko Minister Zdrowia, związki zwróciły się z odpowiednim pismem do Premier Beaty Szydło. Związki oczekują, że Pani Premier spotka się z nimi, a następnie Rząd przygotuje projekt ustawy przewidującej minimalne stawki pensji zasadniczej dla poszczególnych grup zawodowych, stanowiące odniesienie do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce (analogicznie, jak w innych „służbach”).

W razie braku pozytywnej reakcji na przedstawione wyżej postulaty, związki skorzystają z prawa do organizowania wszelkich form akcji protestacyjnych, włącznie ze strajkiem „generalnym” (tzn. obejmującym wszystkie zawody medyczne) w służbie zdrowia.

1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,
2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii
3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii
4. Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
5. Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
6. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii
7. Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,
8. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
9. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

[ PRZECZYTAJ PISMO SKIEROWANE DO PREMIER PRZEZ MEDYCZNE ZWIĄZKI ZAWODOWE ]

źródło: www.ozzpip.pl2016-03-01

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia

W dniu 29.02.2016 odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o kwestii wynagrodzeń w ochronie zdrowia [przeczytaj materiały].

Poniżej przedstawiamy pisma OZZPiP oraz Forum Związków Zawodowych dotyczące wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

źródło: www.ozzpip.pl2016-02-22

Opinia OZZPiP do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. czynności udzielanych przez ratowników medycznych


Szanowni Państwo,

Przedstawiamy opinię OZZPiP do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

[ PRZECZYTAJ OPINIĘ ]

źródło:www.ozzpip.pl2016-02-08

Pielęgniarka Roku 2015

5 lutego 2016 roku zakończył się łódzki etap Konkursu Pielęgniarka Roku 2015. Finalistką została nasza koleżanka Pani mgr Marzena Slendak z 4 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. M. Konopnickiej w Łodzi. Gratulujemy Marzena!!!!!

 2016-01-25

FZZ o projekcie zmian w ustawie o związkach zawodowych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmian, które proponuje partia .Nowoczesna. Prezydium FZZ dokonało pełnej oceny intencji i skutków przedstawionych propozycji. Oprócz stanowiska samego Prezydium prezentujemy Państwu również orędzie Doroty Gardias, Przewodniczącej FZZ skierowane do Ryszarda Petru, Przewodniczącego .Nowoczesnej.

1) Przeczytaj projekt ustawy o związkach zawodowych.

2) Przeczytaj stanowisko Prezydium FZZ.

3) Obejrzyj orędzie Doroty Gardias, Przewodniczącej FZZ. 

źródło: www.ozzpip.pl2016-01-25

Korespondencja z Narodowym Funduszem Zdrowia dotycząca podwyżek w POZ

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącej wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

1) Przeczytaj pismo OZZPiP do Prezesa NFZ.

2) Przeczytaj odpowiedź Prezesa Funduszu

 źródło: www.ozzpip.pl2015-12-21

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

życzy Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP2015-11-25

Spotkanie z nowym Ministrem Zdrowia

W dniu 24 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z nowym Ministrem Zdrowia, Konstantym Radziwiłłem.

Reprezentacja OZZPiP przedstawiła sytuację zawodową, główne problemy i postulaty pielęgniarek i położnych. Szczególną uwagę zwrócono na tę grupę pielęgniarek i położnych, które nie zostały objęte wzrostem wynagrodzeń uzyskanych poprzez rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów. Minister Zdrowia nie przedstawił w tym zakresie propozycji rozwiązań powyższych problemów, ale zapewnił utrzymanie w mocy rozporządzeń gwarantujących wzrost wynagrodzeń naszej grupy zawodowej.

źródło: www.ozzpip.pl2015-11-12

NIE ŻYJE PRZEWODNICZĄCY FZZ - TADEUSZ CHWAŁKA

W głębokim smutku żegnamy naszego kolegę TADEUSZA CHWAŁKĘ – Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych.

Przewodniczący zginął tragicznie 11 listopada 2015 roku wykonując swoje obowiązki.2015-11-05

Pielęgniarki zatrudnione w DPS – odpowiedź MPiPS

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pismo OZZPiP (KLIK) w sprawie uzgodnienia zasad wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach podległych lub nadzorowanych przez MPiPS.

[ PRZECZYTAJ PISMO MPiPS ]

źródło:www.ozzpip.pl2015-10-16

Podpisane porozumienie w sprawie ogólnych warunków umów.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy podpisaną nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

[ PRZECZYTAJ ROZPORZĄDZENIE ]

źródło:www.ozzpip.pl2015-10-14

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów – Słowo od Przewodniczącej OZZPiP

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Od ponad roku trwały prace nad poprawą warunków płacowych pielęgniarek i położnych. W trakcie negocjacji stanęliśmy przez wieloma wyzwaniami. Zarówno Minister Zdrowia, jak i OZZPiP podjęli niezwykle trudne i odpowiedzialne decyzje. Dobra wola obu stron i zrozumienie problemów środowiska pielęgniarek i położnych doprowadziły do podpisania w dniu 14 października 2015 r. znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Mam nadzieję, że Zarządy Zakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP dołożą wszelkich starań do sprawiedliwego i rzetelnego podziału środków w swoich placówkach.

 

/-/ Lucyna Dargiewicz

Przewodnicząca OZZPiP

 

źródło:www.ozzpip.pl2015-10-14

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy treść pisma kierowanego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uzgodnienia zasad wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach podległych lub nadzorowanych przez MPiPS.

[ PRZECZYTAJ PISMO ]

 

źródło:www.ozzpip.pl2015-10-08

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 października 2015 r., został uruchomiony numer telefonu, pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz dowiedzieć się więcej o porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie owu, o planowanych podwyżkach dla pielęgniarek i położnych.

Prosimy dzwonić pod numer telefonu: 506 705 444
Numer jest czynny telefony pielęgniarek i położnych z całego kraju 
w dni powszednie w godzinach 9:00-21:00, a także w weekendy w godzinach 10:00-14:00

Zapraszamy do kontaktu!2015-10-02

Oświadczenie ZK OZZL w sprawie wynegocjowanych przez OZZPiP podwyżek płac dla pielęgniarek

Bydgoszcz dnia 28 września 2015r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie podwyżek płac dla pielęgniarek.

 

Zarząd Krajowy OZZL wyraża zadowolenie z porozumienia między OZZPiP a Ministerstwem Zdrowia, w wyniku którego pielęgniarki mają otrzymać wynegocjowane przez ich związek zawodowy podwyżki płac. 

Warte odnotowania jest to, że po raz pierwszy od prawie 20 lat doszło w Polsce do takich podwyżek BEZ STRAJKU! Dotychczas bowiem jedynym sposobem uzyskania wzrostu wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia był strajk, najlepiej ogólnopolski, albo masowe, zorganizowane zwolnienie się z pracy pracowników.

OZZL wyraża nadzieję, że od tej pory rządzący zmienią swoje nastawienie do pracowników ochrony zdrowia i że zostaną wprowadzone jakieś pokojowe, negocjacyjne procedury regulacji płac, zamiast dotychczasowego sposobu: „od strajku do strajku”.

ZK OZZL podziela stanowisko OZZPiP, że przyznane pielęgniarkom podwyżki powinny spowodować odpowiedni wzrost ich płacy zasadniczej, a nie stanowić jedynie dodatek do wynagrodzenia, gdyż będzie to stwarzało niebezpieczeństwa odebrania podwyżek pod byle pretekstem. 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

http://ozzl.org.pl2015-09-30

Informacja w sprawie porozumienia z Ministerstwem Zdrowia z dnia 23.09.2015 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, materiały dotyczące porozumienia z Ministerstwem Zdrowia z dnia 23 września br. tj.:
1. Porozumienie.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, zawierający zmiany które zostały wynegocjowane w porozumieniu.
3. Analizę przepisów porozumienia oraz projektu rozporządzenia – „ściągę”, w jaki sposób należy interpretować krok po kroku zapisy porozumienia i co przewiduje zmieniony projekt rozporządzenia MZ
zostały przesłane Przewodniczącym Zakładowych, Międzyzakładowych oraz Regionalnych organizacji związkowych OZZPiP.

Członków OZZPiP zainteresowanych treścią dokumentów prosimy o zwrócenie się do w/w organizacji.

źródło: ozzpip.pl2015-09-25

Porozumienie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 23 września, po trwających kilkanaście godzin negocjacjach w Ministerstwie Zdrowia, między stroną rządową a środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych zostało podpisane porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
Porozumienie przewiduje wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych o 400 złotych przez kolejne cztery lata, a dodatkowo gwarantuje utrzymanie wzrostu wynagrodzeń w latach następnych.

źródło: ozzpip.pl2015-09-19

Podziękowania za udział w Manifestacji w dniu 10.09.2015 r.

Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo,

Z całego serca pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za udział we wczorajszej (10 września 2015 r.) manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Sejmem RP. Wasza ilość przeszła moje najśmielsze oczekiwania, za co jestem ogromnie wdzięczna Wam wszystkim i każdemu z osobna.

Ciężko jest wyrazić mi dumę, która rozpiera mnie na wspomnienie Waszej wspaniałej postawy podczas wczorajszej manifestacji. Wasze zdyscyplinowanie i determinacja pokazały jedność i siłę naszego środowiska zawodowego oraz potwierdziły, że pielęgniarki i położne to godny partner w rozmowach o warunkach naszej pracy i płacy.

Wierzę, że Wasz udział podczas wczorajszej akcji przyniesie rezultaty w postaci spełnienia obietnicy zwiększenia wynagrodzenia naszej grupy zawodowej, złożonej publicznie przez Ministra Zdrowia oraz będzie początkiem pozytywnych zmian w polskim pielęgniarstwie i położnictwie.

Jeszcze raz dziękuję za Waszą obecność i piękną postawę podczas wczorajszej manifestacji w Warszawie.

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku,

Lucyna Dargiewicz

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Pielęgniarek i Położnych2015-09-03

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

W dniu 31 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli OZZPiP i NRPiP z Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciechem Kolarskim i Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Grażyną Wereszczyńską. Reprezentacja OZZPiP w osobach:
* Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca OZZPiP
* Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP
* Zdzisław Bujas – Wiceprzewodniczący OZZPiP
* Halina Peplińska – Członek Zarządu Krajowego, Rzecznik Prasowy OZZPiP
* Grażyna Gaj – Członek Prezydium OZZPiP
* Janina Zaraś – Członek Prezydium OZZPiP
przedstawiła problemy środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych oraz poinformowała o przebiegu i efektach dotychczasowych negocjacji w Ministerstwie Zdrowia.

Protokół ze spotkania przedstawimy po otrzymaniu z Kancelarii Prezydenta RP.

źródło: www.ozzpip.pl2015-08-04

Konferencja prasowa OZZPiP pod Sejmem RP – 4.08.2015

W dniu 4 sierpnia 2015 r. pod Sejmem RP odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Na konferencji, zorganizowanej przez OZZPiP pojawili się także parlamentarzyści:

* Leszek Miller – Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej,

* Jarosław Gowin – Szef Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica

oraz przedstawiciele innych związków zawodowych: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (wiceprzewodniczący Zdzisław Szramik), Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Położnych.

Celem konferencji prasowej było zaalarmowanie (po raz kolejny) o dramatycznej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych oraz przedstawienie aktualnego stanu negocjacji dotyczących wynagrodzeń i wpisania pielęgniarek i położnych do systemu zamawiania świadczeń z  Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia nie zgodziło się na podwyżkę wynagrodzeń pielęgniarek i położnych proponowaną przez OZZPiP. Rządowa propozycja to tylko czasowy dodatek 174 złotych miesięcznie „na rękę”. Ze względu na niskie pensje pielęgniarki masowo emigrują zagranicę, gdzie są rozchwytywane. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że jeśli nie zostanie wdrożone racjonalne rozwiązanie systemowe po prostu zabraknie pielęgniarek, które będą czuwały przy łóżkach chorych. Dlatego zaproponował kompromisowy projekt porozumienia.

Związek od lat zwraca uwagę na zaniedbania kolejnych rządów, które nie były w stanie rozwiązać problemu zbyt niskich płac pielęgniarek i położnych, nieadekwatnych do wykonywanej pracy, kwalifikacji zawodowych, poświęcenia, a przede wszystkim ogromnej odpowiedzialności. Przedstawiciele związku pod koniec 2014 roku postulowali podwyżkę w wysokości 1500 zł do wynagrodzenia zasadniczego, na którą jednak nie zgodziło się Ministerstwo Zdrowia. Rząd zaproponował 300 zł, ale brutto brutto, czyli pielęgniarka otrzymałaby ok. 174 złote „na rękę” i to jedynie przez gwarantowane 10 miesięcy. Mając na uwadze powyższą sytuację Związek złożył 3 sierpnia br. kompromisowy projekt, w którym Ministerstwo Zdrowia i NFZ zagwarantuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego co roku o 500 zł przez kolejne 3 lata, przy czym będzie to rozwiązanie stałe, a nie czasowe i będzie obowiązywało również po 2018 roku.

[ POBIERZ KOMUNIKAT PRASOWY ]

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji video z konferencji: CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II.

źródło: www.ozzpip.pl2015-07-16

Pismo do Premier Ewy Kopacz dot. negocjacji w Ministerstwie Zdrowia

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma kierowanego do Premier Ewy Kopacz, które zostało 15 lipca 2015 r. złożone w Kancelarii Prezes Rady Ministrów. Pismo znajduje się na stronie Zarządu Krajowego pod adresem: www.ozzpip.pl2015-07-13

KOMUNIKAT!!!

W dniach od 13.07.2015r. do 24.07.2015r. biuro Zarządu Regionu Łódzkiego będzie czynne w poniedziałki w godzinach od 16:00 do 18:00 oraz w czwartki w godzinach od 15:00 do 17:00.2015-06-24

Kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 23.06.2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie poświęcone problemom zawodowym pielęgniarek i położnych. W rozmowach OZZPiP reprezentowali:
* Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca OZZPiP
* Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP
* Janina Zaraś – Członek Prezydium
* Zofia Czyż – Członek Zarządu Krajowego
* r. pr. Grzegorz Wróbel –prawnik Zarządu Krajowego OZZPiP
W spotkaniu brali udział: Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, z Ministrem Zdrowia prof. Marianem Zembalą na czele, Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk oraz członkowie NRPiP.
Przewodnicząca OZZPiP po raz kolejny przedstawiła najważniejsze żądania Związku: podwyżki wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych oraz wpisanie tych grup zawodowych w system zamawiania świadczeń przez NFZ.
Kolejne rozmowy odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

źródło: www.ozzpip.pl2015-05-11

Drogie Koleżanki Pielęgniarki i Położne, Drodzy Koledzy Pielęgniarze i Położni,

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej życzymy, Wam dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, aby wykonując ten zawód spełniały się Wasze zamierzenia zawodowe, aby realizacja zawodowych obowiązków łączyła się z satysfakcją zarówno materialną, jak też wyrażającą się w serdeczności ze strony pacjentów i ich rodzin oraz w uznaniu społecznym.

Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP2015-04-25

Dyżur Prawnika

Informujemy, że w dyżur prawnika został przeniesiony z dnia 30.04.2015r. na dzień 29.04.2015r. W tym dniu Prawnik będzie przyjmował w godzinach od 13:00 do 15:00.

Za zmianę przepraszamy2015-04-17

Pielęgniarki: 22 kwietnia pikieta, a 12 maja strajk

 

Czego domagają się pielęgniarki? O tym mówi nam Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych.

22 kwietnia odbędzie się ogólnopolska pikieta pielęgniarek i położnych. Jakie macie żądania?

Środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych boryka się z licznymi problemami, o których informujemy i informowaliśmy zarówno społeczeństwo jak i władze państwowe: Ministerstwo, parlamentarzystów. Niestety nie przyniosło to żadnych efektów, a wręcz jest coraz gorzej. Stąd decyzja o wejściu w spory zbiorowe. W tej chwili spory zbiorowe prowadzone są na terenie całego kraju, a liczba jednostek przystępujących do negocjacji stale rośnie.  22 kwietnia to kolejny etap naszych działań. Wszystkie województwa mają na ten dzień zaplanowane różne formy akcji protestacyjnych, które są wybierane przez dany region i zależeć będą od wypracowanych w nim metod działań dotyczących problemów lokalnych.

Naszym głównym żądaniem jest wpisanie pielęgniarki do systemu zamawianych świadczeń przez NFZ, czyli określenie niezbędnej liczby pielęgniarek i położnych na poszczególnych oddziałach przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z NFZ celem zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom, położnym i pacjentom.

Konsekwencją braku tego zapisu na poziomie ustawowym jest sytuacja, że  jedna pielęgniarka ma pod opieką np. 40 pacjentów. To w żaden sposób nie daje chorym gwarancji należytej opieki pielęgniarskiej, a samą pielęgniarkę obciąża psychicznie i fizycznie.

Jak dużej podwyżki oczekujecie?

Oczekujemy 1500 zł podwyżki do podstawy wynagrodzenia i nie jest ona oszałamiająca, bo 3 tysiące brutto pensji to nie są wygórowane żądania. Wzrost wynagrodzenia pielęgniarki i położnej jest niezbędnym czynnikiem mogącym powstrzymać emigrację, odejście od tych zawodów i jednocześnie stanowić zachętę dla młodych osób do podjęcia studiów pielęgniarskich  i położniczych.

Pozostałe żądania – jakie są?

Kolejnym naszym żądaniem jest zmniejszenie obciążenia pracą administracyjną i inną, która nie jest przypisana do tych zawodów na rzecz bezpośredniej pracy przy pacjencie. W tej chwili jesteśmy obciążone różnego rodzaju dokumentami i pracą administracyjną. Oprócz tego wykonujemy czynności np. salowych, które zastąpiono firmami zewnętrznymi pracującymi w określonym czasie np. od siódmej do piętnastej. Poza tymi godzinami ich obowiązki przejmują pielęgniarki. Dodatkowo brak jasnych uregulowań zapewniających liczbę personelu pielęgniarskiego na dyżurach stwarza niebezpieczeństwo dla personelu i pacjentów. Przemęczenie i stres nie sprzyjają pracy. Słyszymy o sytuacjach, w których  doszło do zaniedbań – tak jak w przypadku głośnej ostatnio sprawy małej Zosi. Nie jest możliwe, aby jedna pielęgniarka miała dopilnować wszystkiego. Ostatnim z postulatów, o które walczymy, jest  zabezpieczenie czasu pracy pielęgniarki i położnej w jednostkach ochrony zdrowia poprzez umowy o pracę. Taka forma zatrudnienia będzie gwarancją ciągłości opieki nad pacjentem.

22 kwietnia pikieta, a 12 maja strajk?

Na 12 maja planujemy strajk ostrzegawczy, ale data może ulec jeszcze zmianie z powodów organizacyjnych.

Należy podkreślić, że równe traktowanie wszystkich podmiotów leczniczych korzystających ze środków publicznych jest gwarancją jakości opieki pielęgniarskiej i położniczej.

autor: Edyta Hetmanowska

źródło: www.medexpress.pl

 2015-04-14

ZAPROSZENIE
Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Łódzkiego w Łodzi i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zapraszamy do wzięcia udziały w pikiecie, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 roku w godzinach 12:00 - 13:00 przed Urzędem Wojewódzkim w Łodzi ul. Piotrkowska 104. Tematem pikiety będzie obecna sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w naszym kraju.


2015-04-01

koszyk

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

życzy Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP

2015-03-30

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 25.03. w Ministerstwie Zdrowia odbyło spotkanie poświęcone omówieniu następujących zagadnień:
1.      Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych,
2.      Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.
Z ramienia OZZPiP w spotkaniu uczestniczyli: Lucyna Dargiewicz, Longina Kaczmarska oraz Zdzisław Bujas.2015-03-01

Posiedzenie Stałego Komitetu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej EPSU w Brukseli

W dniu 26 lutego 2015 r. Przewodnicząca OZZPiP p. Lucyna Dargiewicz wraz z Wiceprzewodniczącym p. Zdzisławem Bujasem uczestniczyli w posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej EPSU w Brukseli.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Komitetu p. Margaret Steffen witając zebranych członków oraz gości. Po krótkim omówieniu sfinalizowanych ostatnio działań i badań, przedstawieniu aktualizacji dotyczących kwestii proceduralnych związanych z wyborami Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komitetu oraz analizie projektu przyjęto program prac Komitetu na lata 2015-2016.

Następnie Mathias Maucher z sekretariatu EPSU przedstawił przygotowania do konferencji nt. chorób kręgosłupa, zagrożeń psychospołecznych i stresu w pracy w sektorze szpitali, która odbędzie się wiosną w Paryżu. Konferencja jest częścią projektu realizowanego wraz HOSPEEM (siecią pracodawców szpitalnych) w ramach wzmacniania dialogu społecznego w sektorze szpitali.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wymiany doświadczeń i informacji między członkami EPSU w kwestiach wspólnych problemów. Ostatnie posiedzenie poświęcone było przede wszystkim sytuacji w obszarze Morza Śródziemnego. Po prezentacji Sotirii Theodoropoulou z Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych ETUI dotyczącej analizy kryzysu w krajach śródziemnomorskich głosy w dyskusji zabrali przedstawiciele związków zawodowych z Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Włoch.

Po przerwie przeanalizowano zagadnienia zakresu legislacji europejskiej istotne z punktu widzenia opieki zdrowotnej i społecznej i / lub dot. pracowników ochrony zdrowia. Omówiono prace nad dyrektywą w sprawie czasu pracy oraz w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. Przedstawiono również praktyczne działania podejmowane przez EPSU oraz stowarzyszonych członków w zakresie prawodawstwa europejskiego.

Następnie Mathias Maucher dokonał podsumowania stosowanych strategii i dobrych praktyk, które członkowie stowarzyszeni zgłaszali w odpowiedzi na raport Dyrektor Generalny ds. Zdrowia i Spraw Konsumenckich UE (DG SANCO) dotyczący efektywnej rekrutacji i utrzymania pracowników ochrony zdrowia. Członkowie EPSU z Finlandii poinformowali, że obecnie w kraju toczy się dyskusja nt. zwiększenia atrakcyjności zawodu pielęgniarki.

Gorącą dyskusję wywołał problem badania DG SANCO nt. asystentów opieki zdrowotnej. Wspólnie zastanawiano się, czy EPSU powinno zainterweniować (a jeśli tak, to w jaki sposób?) w europejskich gremiach w zakresie ujednolicania procesu edukacji i kształcenia opiekunów medycznych. Związkowcy z poszczególnych krajów zgłaszali swoje obawy dotyczące m.in. zagrożenia wyparcia pielęgniarek i położnych przez opiekunów medycznych, obniżenie wynagrodzeń w środowisku zawodowym pielęgniarek itp. OZZPiP również wypracowuje swoje stanowisko w kwestii opiekunów medycznych, które później przedstawi EPSU.

Następne posiedzenie Komitetu Stałego ds. Zdrowia i Usług społecznych odbędzie się 24.09.2015 r. w Luksemburgu.

źródło: www.ozzpip.pl2015-02-19

 

O pielęgniarkach i położnych w Sejmie

W dniu 19 lutego br. na posiedzeniu Sejmu poseł PiS p. Beata Mazurek zadała Wiceminister Zdrowia p. Beacie Małeckiej-Liberze pytania dotyczące wpisania pielęgniarek w system kontraktowania świadczeń przez NFZ, norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz sposobu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze w sytuacji stałego zmniejszania się liczby pielęgniarek.

W odpowiedzi Wiceminister Zdrowia odparła, że przecież pielęgniarki i położne są „wpisane w system” dzięki umieszczeniu wymogów dotyczących liczby pielęgniarek i położnych w rozporządzeniach w sprawie świadczeń gwarantowanych w opiece długoterminowej, w opiece paliatywnej oraz hospicyjnej oraz w niektórych oddziałach: np. intensywnej opieki medycznej anestezjologii, neonatologii, chemioterapii i poddziałach leczenia udarów mózgu na oddziałach udarowych. Natomiast tam, gdzie nie wskazano wymaganej liczby pielęgniarek i położnych powinno się stosować („wspaniałe”) rozporządzenie ws. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Dodatkowe pytanie dotyczące pielęgniarek i położnych dodała poseł p. Anna Zalewska, która zwróciła uwagę na stale zmniejszającą się liczbę pielęgniarek i położnych i sam fakt uregulowania liczby pielęgniarek i położnych w rozporządzeniach koszykowych, dotyczących kilku zaledwie oddziałów,  nie poprawia ich sytuacji.

Wiceminister zapewniła, że jest zapoznana z warunkami, w których pracują pielęgniarki i „rozmowy ze środowiskiem trwają”.

 Całość rozmowy posłanek z Wiceminister Zdrowia można obejrzeć tutaj: www.youtube.com

źródło:www.ozzpip.pl2015-01-11

Wspólne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

W dniu 8 stycznia 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Celem spotkania było uzgodnienie dalszych wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Przedstawiciele obu organizacji spotkali się, aby omówić aktualną sytuację zawodową tych grup zawodowych oraz zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Efektem prac było uzgodnienie dalszych wspólnych działań na rzecz poprawy tej sytuacji oraz pismo wystosowane do Premier Ewy Kopacz z prośbą o spotkanie w tej sprawie.

Pismo do Premier Ewy Kopacz

W spotkaniu uczestniczył Minister Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z ramienia OZZPiP w spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu Krajowego – Lucyna Dargiewicz; z ramienia NIPiP Prezes Grażyna Rogala – Pawelczyk.2014-12-24

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność życzy Zarząd Regionu Łódzkiego2014-12-15

Małgosia Hirzewska- jej walka z Dyrektorem trwa.

Gdzie jest pensja pielęgniarki? Utknęła czy ją zablokowano?

Małgorzata Hiżewska, pielęgniarka ze szpitala im. Barlickiego, wypłatę nie dość, że dostała kilka dni później niż cały szpital, to na dodatek niekompletną. Czyżby dlatego, że zorganizowała strajk w szpitalu?

Już mało kto dziś pamięta 11-dniowy strajk pielęgniarek w szpitalu im. Barlickiego sprzed sześciu lat. Kilkadziesiąt kobiet domagających się podwyżek codziennie pikietowało gabinet szefa. Pierwszego dnia chorych zostawiły na dwie godziny. Każdego następnego godzinę dłużej. Wróciły do pracy w zamian za wciągnięcie premii do płacy zasadniczej i obietnicę rozmów o podwyżkach.

Wydaje się jednak, że dwie osoby: prof. Piotr Kuna, dyrektor szpitala, i Małgorzata Hiżewska, szefowa związku zawodowego pielęgniarek w szpitalu przy ul. Kopcińskiego, nie mogą o tej historii zapomnieć.

Prof. Kuna próbował obciążyć Hiżewską kosztami, skazać za zorganizowanie nielegalnego strajku i zwolnić. Pierwsze i drugie nie udało się nawet w Sądzie Najwyższym. A zwolnienie działacza związkowego to bardzo trudna sprawa, tym bardziej że pielęgniarki z "Barlickiego" wybrały Hiżewską na swoją szefową. Ta nie zamierza pozostać dyrektorowi dłużna i wytoczyła szpitalowi sprawę o dyskryminację. Pierwsza rozprawa w środę.

- Ale już tydzień temu dostałam niecodzienną odpowiedź na pozew - mówi Hiżewska. - W ubiegły piątek wszyscy pracownicy szpitala dostali pensję, tylko nie ja.

Pielęgniarka sprawdzała konto jeszcze w sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek, ale pieniędzy nie przybywało. - Poszłam więc do kadr spytać, co się dzieje - opowiada Hiżewska. - Usłyszałam, że powstaje analiza prawna.

Pielęgniarka domyśliła się, że chodzi o to, że w listopadzie dobiegła końca kadencja, na którą została wybrana. Tylko że - jak mówi - centrala Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zdecydowała, że w całej Polsce ujednolica kadencje wszystkich swoich działaczy, by kolejne wybory można było przeprowadzić równocześnie we wszystkich szpitalach i przychodniach. Dlatego Hiżewska nadal pozostaje szefową związku w szpitalu i oficjalne pismo informujące o tym zaniosła przełożonym w "Barlickim".

Ale pensji nie było. Pielęgniarka postanowiła interweniować u samego dyrektora Kuny. Zaniosła mu pismo, w którym zapytała, co się dzieje z jej pieniędzmi. Następnego dnia dostała odpowiedź, że jej pensja została przelana na konto. - I rzeczywiście, na koncie pojawiły się pieniądze - mówi. - Ale mniej niż dwie trzecie tego co zwykle. Dostałam tylko gołą pensję bez tzw. dodatku wyrównawczego. Nim zostałam szefową związku, przysługiwał mi za nocne dyżury. Już na etacie związkowym nadal mi się należał, bo nie mogłam zarabiać mniej.

Hiżewska znów poszła do kadr spytać o ponad 1 tys. zł niewypłaconego dodatku i znów usłyszała, że na jego temat powstaje analiza prawna. - Tylko że ja nie słyszałam o żadnych zmianach prawa. Znów jestem dyskryminowana. I to przed świętami. Przecież każdy ma prawo do pełnego wynagrodzenia w terminie. Szanujmy się! Dlaczego jestem zmuszona do dziadowania - proszenia o coś, co mi się należy?

Co na te zarzuty dyrektor szpitala? - Nie mam nic do powiedzenia - ucina prof. Kuna.

Hiżewska: - Za to ja mam. Mój związek zapowiada na przyszły rok kolejne spory zbiorowe w szpitalach całej Polski. Jeśli będzie trzeba, zorganizuję kolejny strajk. Chciałbym wierzyć, że to tylko nieporozumienie, że przelew utknął gdzieś na elektronicznych łączach. Ale wiara przychodzi mi z trudem, bo pamiętam strajk sprzed sześciu lat i ciągnącą się cztery lata sprawę przeciw jego organizatorkom. Przecież nie przypadkiem trafiła do prokuratury i Sądu Najwyższego. Szkoda, że nie zawsze czas leczy rany.

Autor: Adam Czerwiński

źródło: www.lodz.gazeta.pl2014-12-03

Uchwała o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych podjął uchwałę o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej: w celu poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, a w razie konieczności podjęcia także strajku generalnego w 2015r.

Zarząd Krajowy powołał także sześcioosobowy zespół dla opracowania harmonogramu działań oraz zakresu i formy akcji.

źródło: www.ozzpip.com.pl
2014-11-26

Lucyna Dargiewicz laureatką nagrody im. Haliny Krahelskiej

 

W dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie Przewodnicząca OZZPiP p. Lucyna Dargiewicz otrzymała nagrodę im. Haliny Krahelskiej.

Jest to nagroda przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.

 

źródło:www.ozzpip.com.pl2014-11-11

Poparcie Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP dla Komitetu Obrony Pielęgniarek woj. pomorskiego.

W pismach skierowanych do Pani Premier Ewy Kopacz , Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewody Pomorskiego , wyrażono pełne poparcie dla działań Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych województwa pomorskiego oraz przyłączono się do postulatów wysuwanych przez Komitet tj.

 - wzrostu płac pielęgniarek i położnych;

- przeciwdziałania dyskryminacji zawodów pielęgniarek i położnych;

- dostosowania norm zatrudnienia celem zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń pielęgniarskich i położniczych.

 

Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP zaznaczył przy tym , że z powyższymi problemami spotykamy się również w placówkach ochrony zdrowia województwa łódzkiego.

źródło: www.fzz.com.pl2014-11-08

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy że w dniach 10 i 11 listopada 2014 roku Biuro Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.2014-11-07

Relacja z pikiety w Gdańsku

W dniu 6 listopada br. w Gdańsku odbyła się pikieta pielęgniarek i położnych zorganizowana przez „Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych” województwa pomorskiego mająca na celu uświadomienie społeczeństwa nt. sytuacji pielęgniarek i położnych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych poparły działania komitetu.

W proteście uczestniczyło kilkaset pielęgniarek, nie tylko z województwa pomorskiego, ale z całej Polski.

„Tylko prawda nas wyleczy” – pod takim hasłem Komitet zorganizował protest, którego głównymi postulatami były:

- podwyższenie płacy podstawowej o 1500 złotych brutto,

- poszanowanie godności zawodu pielęgniarki i położnej,

- zwiększenie obsady pielęgniarskiej na oddziałach.

Protest odbył się przed Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku. W ramach protestu pielęgniarki przez kilka godzin rozdały na ulicach Gdańska ok. 20 tys. ulotek informujących o powodach akcji.

Z ramienia OZZPiP w proteście uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Krajowego.

Relacje z protestu:

www.dziennikbaltycki.pl

www.trojmiasto.gazeta.pl

www.wiadomosci.onet.pl/trojmiasto

www.polskieradio.pl

www.medexpress.pl

www.wp.pl

Rozmowa z rzecznikiem prasowym komitetu p. Iloną Kwiatkowską – Falkowską (video): www.tvp.pl

 

źródło:www.ozzpip.com.pl2014-10-28

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych otrzymuje sygnały i informacje z różnych stron Polski o prowadzonych przez pielęgniarki i położne działań w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Mamy nadzieję, że w końcu do opinii publicznej przebije się i dotrze informacja, że grupa zawodowa pielęgniarek i położnych otrzymuje wynagrodzenia na poziomie zaniżonym, w żaden sposób nieprzystającym do świadczonej pracy. Pielęgniarki i położne otrzymują z różnych stron życzliwe uwagi, podziękowania za świadczoną pracę, a nawet (głównie przed wyborami) wsparcie polityków, ale gdy potrzeba podjąć decyzję o przeznaczeniu jakiejś puli środków finansowych na wzrost ich wynagrodzeń to zawsze środków tych brakuje. Zawsze okazuje się, że ważniejsze są potrzeby inwestycyjne czy modernizacyjne szpitali, konieczne jest przeznaczenie większych nakładów finansowych na zakup sprzętu albo że trzeba przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na kolejną podwyżkę wynagrodzeń lekarzy. Również restrukturyzacje i przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej odbijają się negatywnie na  warunkach pracy i płacy pielęgniarek i położnych, które jak zawsze mają poczekać na „lepsze czasy”, tyle że te czasy nigdy nie nadchodzą.

Pracodawcy stale zwiększają obowiązki pielęgniarek i położnych, a jednocześnie nie godzą się na zwiększenie ich uposażenia. Praca świadczona przez pracowników nie jest ekwiwalentna z wynagrodzeniem, jakie otrzymują i nie pozwala na bieżące utrzymanie rodzin pracowników i godne życie.

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wyraża zatem pełne poparcie dla pielęgniarek i położnych, które w całym kraju podejmują spory zbiorowe w celu poprawy swoich warunków pracy i płacy. Popieramy Koleżanki i Kolegów - mimo wszystkich trudności stwarzanych przez pracodawców oraz właścicieli szpitali – w osiągnięciu założonych celów. Prowadzone już akcje protestacyjne, a nawet w niektórych przypadkach akcje „głodówki” świadczą o wyczerpaniu jakichkolwiek możliwości osiągnięcia kompromisu i świadczą o determinacji i rozgoryczeniu pracowników.

www.ozzpip.com.pl


2014-10-11

Lucyna Dargiewicz
1 października 2014 21:46

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się z treścią dzisiejszego expose nowego Premiera Rządu RP Pani Ewy Kopacz – jesteśmy zmuszeni przedstawić n/w stanowisko :

Nasza organizacja związkowa reprezentuje i broni interesów grupy ponad 80 tysięcy członków wykonujących w Polsce zawód pielęgniarki i położnej.  Liczyliśmy i oczekiwaliśmy, że obecny premier,  pełniący przez prawie pięć lat funkcję ministra zdrowia,  jako jeden z głównych priorytetów do rozwiązania w najbliższych miesiącach potraktuje problemy ochrony zdrowia. Tymczasem w expose pani premier podniosła jedynie konieczność wdrożenie pakietów kolejkowego i onkologicznego. W ocenie pani premier rozwiązaniem wszystkich problemów służby zdrowia to skrócenie kolejek w szpitalach i przychodniach, a to będzie możliwe i realne, gdy państwo zapewni łatwiejszy dostęp do lekarzy. Pani premier twierdzi, że znalazła na to cudowne rozwiązanie bo znalazła w budżecie państwa dodatkowe środki, za które państwo sfinansuje specjalizacje 3,5 tys. lekarzy rezydentów, absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015.

Czyli mamy kolejną zapowiedź kierowania olbrzymich środków finansowych do grupy zawodowej lekarzy. Pytamy się zatem, gdzie w ochronie zdrowia znajduje się grupa zawodowa pielęgniarek i położnych? Czy pani premier zapomniała, że bez poświęcenia i pracy tej grupy zawodowej przeznaczanie dalszych, kolejnych środków finansowych tylko dla grupy zawodowej lekarzy nic nie da?

Pielęgniarki i położne jako zawód medyczny są marginalizowane. Nie ma ich w systemie kontraktowania świadczeń przez NFZ, a zatem pracodawcy mają najprostszą drogę do uzyskania oszczędności kosztem właśnie pielęgniarek i położnych. Słyszymy, że rozważa się kolejne poszerzenie uprawnień i obowiązków zawodowych naszej grupy zawodowej (choćby prawo wystawiania recept). Gdzie zatem pani premier ma zabezpieczone środki finansowe w budżecie państwa na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych? Jakie rozwiązania zamierza wprowadzić w zakresie przestrzegania norm zatrudnienia i czasu pracy pielęgniarek i położnych oraz w jaki sposób rząd RP na którego czele stoi zamierza zachęcić młode osoby do wiązania swojej przyszłej kariery zawodowej z zawodem pielęgniarki i położnej? Jakie mechanizmy zamierza wprowadzić rząd RP, aby powstrzymać falę migracji naszych koleżanek za granicę, gdzie szukają godziwej i dobrze wynagradzanej pracy? W jaki sposób rząd RP zamierza zabezpieczyć kształcenie młodzieży w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Jesteśmy rozczarowani pominięciem w expose w/w kwestii. Jako minister zdrowia pani Ewa Kopacz poznała problemy i obawy naszego środowiska. Powinna to rozumieć także jako kobieta, bo jest powszechnie wiadome, że nasz zawód jest zdominowany przez kobiety.

Górnicy z jednej kopalni zaprotestowali i od razu pani premier znalazła środki finansowe na ratowanie kopalni. Wykazała się też empatią w stosunku do żon protestujących górników, a problem górnictwa podniosła do rangi jednego z najistotniejszych problemów do rozwiązania w wygłoszonym expose. Czy zatem jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzenie ogólnopolskich protestów i ograniczenie działalności szpitali, aby Pani Premier zechciała pochylić się nad kompleksowym rozwiązaniem problemu chronicznego niedofinansowania świadczonej pracy przez pielęgniarki i położne? Nie można tego problemu rozwiązać w sposób cywilizowany, tylko każdorazowo wyszarpując strajkami i protestami podwyżki płac.

Posłowie będą mieli obecnie czas na zadawanie pytań. Apelujemy zatem o poruszenie w pytaniach kwestii jakie podnosimy, aby przymusić rząd RP do działania także na rzecz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Źródło: www.ozzpip.com.pl2014-10-01

 Pani

Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej

 S T A N O W I S K O

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie expose Premiera Rządu RP Pani Ewy Kopacz

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się z treścią dzisiejszego expose nowego Premiera Rządu RP Pani Ewy Kopacz - jesteśmy zmuszeni przedstawić n/w stanowisko :

Nasza organizacja związkowa reprezentuje i broni interesów grupy ponad 80 tysięcy członków wykonujących w Polsce zawód pielęgniarki i położnej. Liczyliśmy i oczekiwaliśmy, że obecny Premier – pełniący przez prawie pięć lat funkcję Ministra Zdrowia – jako jeden z głównych priorytetów do rozwiązania w najbliższych miesiącach potraktuje problemy służby zdrowia. Tymczasem w expose Pani Premier podniosła jedynie konieczność wdrożenie pakietów kolejkowego
i onkologicznego. W ocenie Pani Premier rozwiązaniem wszystkich problemów służby zdrowia to skrócenie kolejek w szpitalach i przychodniach, a to będzie możliwe i realne, gdy Państwo zapewni łatwiejszy dostęp do lekarzy. Pani Premier twierdzi, że znalazła na to cudowne rozwiązanie bo znalazła w budżecie państwa dodatkowe środki za które Państwo sfinansuje specjalizacje 3,5 tys. lekarzy rezydentów, absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015.

Czyli mamy kolejną zapowiedź kierowania olbrzymich środków finansowych do grupy zawodowej lekarzy. Pytamy się zatem gdzie w służbie zdrowia znajduje się grupa zawodowa pielęgniarek i położnych? Czy Pani Premier zapomniała, że bez poświęcenia i pracy tej grupy zawodowej przeznaczanie dalszych, kolejnych środków finansowych tylko dla grupy zawodowej lekarzy nic nie da?

Pielęgniarki i położne jako zawód medyczny są marginalizowane. Nie ma ich w systemie kontraktowania świadczeń przez NFZ, a zatem pracodawcy mają najprostszą drogę do uzyskania oszczędności kosztem właśnie pielęgniarek i położnych. Słyszymy, że rozważa się kolejne poszerzenie uprawnień i obowiązków zawodowych naszej grupy zawodowej (choćby prawo wystawiania recept). Gdzie zatem Pani Premier ma zabezpieczone środki finansowe w budżecie Państwa na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych? Jakie rozwiązania zamierza wprowadzić w zakresie przestrzegania norm zatrudnienia i czasu pracy pielęgniarek i położnych oraz w jaki sposób Rząd RP na którego czele stoi zamierza zachęcić młode osoby do wiązania swojej przyszłej kariery zawodowej z zawodem pielęgniarki i położnej? Jakie mechanizmy zamierza wprowadzić Rząd RP, aby powstrzymać falę migracji naszych koleżanek za granicę, gdzie szukają godziwej i dobrze wynagradzanej pracy? W jaki sposób Rząd RP zamierza zabezpieczyć kształcenie młodzieży w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Jesteśmy rozczarowani pominięciem w expose w/w kwestii. Jako Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz poznała problemy i obawy naszego środowiska. Powinna to rozumieć także jako kobieta,
bo jest powszechnie wiadome, że nasz zawód jest zdominowany przez kobiety.

Górnicy z jednej kopalni zaprotestowali i od razu Pani Premier znalazła środki finansowe na ratowanie kopalni. Wykazała się też empatią w stosunku do żon protestujących górników, a problem górnictwa podniosła do rangi jednego z najistotniejszych problemów do rozwiązania w wygłoszonym expose. Czy zatem jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzenie ogólnopolskich protestów
i ograniczenie działalności Szpitali, aby Pani Premier zechciała pochylić się nad kompleksowym rozwiązaniem problemu chronicznego niedofinansowania świadczonej pracy przez pielęgniarki
i położne? Nie można tego problemu rozwiązać w sposób cywilizowany, tylko każdorazowo wyszarpując strajkami i protestami podwyżki płac.

Posłowie będą mieli obecnie czas na zadawanie pytań. Apelujemy zatem o poruszenie w pytaniach kwestii jakie podnosimy, aby przymusić Rząd RP do działania także na rzecz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.2014-10-01

W dniu 29 września br. wobec zmian i wyzwań, które stoją przed pielęgniarkami i położnymi na skutek wprowadzenia pakietu kolejkowego i onkologicznego, wystąpiliśmy do p. Premier Ewy Kopacz z prośbą o spotkanie z przedstawicielami OZZPiP.


Warszawa, 29 września 2014 r.

 

 

ZK-1570/VII/2014

 

Pani

Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów

Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

 

 

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami naszej organizacji.

OZZPiP, liczący ponad 80 tysięcy członków, reprezentuje interesy całego środowiska pielęgniarskiego i położniczego, które obecnie stoi przed ogromnymi zmianami (wejście w życie tzw. pakietów kolejkowego i onkologicznego, zakładających możliwość wypisywania recept przez pielęgniarki) i wyzwaniami (m.in.: niekorzystne rozporządzenie w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, coraz wyższa średnia wieku pracujących pielęgniarek i położnych etc.)

Wspólne spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat funkcjonowania ochrony zdrowia w obecnym kształcie oraz przedstawienia propozycji nowych rozwiązań. Proszę o wyznaczenie dogodnego terminu spotkania w najszybszym możliwym terminie.

Przewodnicząca

Zarządu Krajowego OZZPiP

Lucyna Dargiewicz2014-08-13

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Pomimo protestów środowiska prezydent Bronisław Komorowski podpisał dziś (12 sierpnia 2014 r.) nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zgodnie w wprowadzonymi do ustawy zmianami, pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą miały prawo ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

źródło: www.ozzpip.com.pl2014-07-19

W zakładce Galeria umieszczone jest Stanowisko NRPiP w sprawie wyrażenia wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia

2014-07-19

Posiedzenia Sejmowych Komisji Zdrowia

W dniach 8 i 9 lipca 2014 r. odbyły się posiedzenia Sejmowych Komisji Zdrowia, w których, poza członkami  w/w Komisji wzięli udział przedstawiciele zarówno Ministerstwa Zdrowia jak i strony społecznej reprezentującej interesy naszego środowiska zawodowego. Z ramienia OZZPiP w posiedzeniach uczestniczyli: Przewodnicząca OZZPiP p. Lucyna Dargiewicz, Wiceprzewodnicząca OZZPiP p. Longina Kaczmarska oraz Wiceprzewodniczący OZZPiP p. Zdzisław Bujas.

Podczas posiedzenia w dniu 8 lipca rozpatrywano rządowe projekty ustaw:
- o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia
- o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

W dyskusji zabierała głos m.in. Przewodnicząca OZZPiP p. Lucyna Dargiewicz, która wyraziła ogromne zdziwienie, powołując się na spotkanie z Ministrem Zdrowia B. Arłukowiczem w dniu 2 lipca br., gdzie Minister obiecał wprowadzenie korzystnych dla środowiska pielęgniarek i położnych przepisów, a także na pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lipca (!!) br., w którym to zostały przestawione zupełnie inne rozwiązania,  krzywdzące i uderzające w pielęgniarki. Przeczytaj pismo.

Jak w tej sytuacji zachował się Minister Zdrowia? Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo z posiedzenia Komisji - http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=5627959CE1CC3497C1257D080030FF2E

Wypracowano też nowe pomysły, które miały być dyskutowane podczas posiedzenia w dniu następnym.

Niestety, większość koalicyjna, przy zachowaniu ogromnej dyscypliny partyjnej, odrzuciła w głosowaniu wszystkie zgłaszane przez środowisko pielęgniarskie poprawki. Grupą posłów przejmujących poprawki strony społecznej byli posłowie opozycji.

Sejmowa Komisja Zdrowia składa się z 40 posłów, a co ze smutkiem zauważamy, w tych posiedzeniach, poświęconych tak istotnym kwestiom ochrony zdrowia,  wzięła udział nawet mniej niż połowa posłów.

Zapraszamy do zapoznania się z całością przebiegu obrad Komisji w dniu 9 lipca.

Cz. 1 -> http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=1659EB1ED0560DE4C1257D0800312B58

Cz. 2 -> http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=713CC4DEAE9476BBC1257D1000576D3E

Przypominamy, że stanowisko OZZPiP w sprawie projektu zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej znajduje się tutaj2014-06-07

Spotkanie w ministerstwie zdrowia

Dnia 5 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu Panem Aleksandrem Soplińskim i Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Panią Beatą Cholewką.

 Podczas spotkania przedstawiciele OZZPiP wnioskowali o:

 • spowodowanie spotkania z wciąż niedostępnym dla naszego środowiska Ministrem Zdrowia Panem Bartoszem Arłukowiczem.
 • poszerzenie zespołu ds. analizy norm zatrudnienia o przedstawicieli OZZPiP w liczbie adekwatnej do liczby przedstawicieli NIPIP
 • kto stoi za wprowadzeniem punktów edukacyjnych dla pielęgniarek i położnych?

Ponadto omówiono sytuację pielęgniarek i położnych w jednostkach ochrony zdrowia m.in. niedobór kadry, wynagrodzenia, restrukturyzację jednostek poprzez zwolnienia pielęgniarek i położnych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych reprezentowali:

 • Lucyna Dargiewicz -Przewodnicząca
 • Longina Kaczmarska - Wiceprzewodnicząca
 • Zdzisław Bujas – Wiceprzewodniczący

http://www.ozzpip.com.pl2014-06-02

Nie ustępujemy, minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek do poprawki

Zdaniem pielęgniarek i położnych obowiązujące od 1 kwietnia br. rozporządzenie MZ dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek ma wiele błędów. Z pewnością dlatego resort zdrowia wstrzymuje obecnie jego realizację. - Największą wadą zawartego w rozporządzeniu algorytmu jest to, że dyrektorzy placówek mogą w praktyce dowolnie je interpretować i obniżać zatrudnienie pielęgniarek traktując minimalne zatrudnienie jako normę, oczekiwany optymalny poziom zatrudnienia - wyjaśnia Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Rynek Zdrowia: Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zaapelował do dyrektorów szpitali, aby wstrzymali się z realizacją wydanego przez niego rozporządzenia ws. norm pielęgniarek? Czy taka reakcja MZ zaskoczyła panią?
Grażyna Rogala-Pawelczyk: - Absolutnie nie. Decyzja ministra jest zapewne efektem naszej wielomiesięcznej pracy: dyskusji, nacisków, przedstawiania argumentów.

NRPiP od początku pojawienia się wspomnianego rozporządzenia wskazywała na jego olbrzymie niedociągnięcia, a także na fakt, że odbiega ono od procedowanego projektu, który miał przybrać kształt dokumentu prawnego.

Ponieważ ostatecznie minister Arłukowicz podpisał rozporządzenie nie w tej formie, nad którą pracowaliśmy, to po jego wejściu w życie (1 kwietnia br.) pojawił się problem.Rozporządzenie samo w sobie mówi o wyliczaniu normy minimalnej. Tymczasem, z docierających do nas informacji wynika, że wielu dyrektorów, mając nieznacznie więcej pielęgniarek i położnych niż wynika to z normy minimalnej, uznaje że ma ich za dużo.

Takie błędne myślenie stanowi zagrożenie, że zarządzający przyjmą „normę minimalną" - gwarantującą podstawowy poziom bezpieczeństwa dla pacjenta i pielęgniarki - jako standard, czyli cała reszta personelu zostanie zwolniona. I takie głosy, wcale nie pojedyncze, do nas docierają.

- Czy wie Pani, ilu dyrektorów zdecydowało już o dostosowaniu się do tych norm?
- Oficjalnie żaden z dyrektorów nie przyznał, że zamierza zwolnić personel zatrudniony ponad normę minimalną. Natomiast sporo zarządzających wypowiadało się, że mają nadmiar personelu pielęgniarskiego, więc mogą go zwolnić.

W związku z tą sytuacją w marcu br. doszło do debaty, na której zgłaszaliśmy te problemy. Potem odbyła się sejmowa komisja zdrowia, na której po raz kolejny podnosiliśmy problem norm zatrudnienia i ryzyka związanego z funkcjonowaniem aktualnego rozporządzenia.

Rozmawialiśmy także z minister Irenę Wóycicką, doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego. Oczywiście rozmawialiśmy też z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, stojąc na stanowisku, że bezwzględnie należy to rozporządzenie nowelizować, uchylić. W trakcie tych rozmów uzyskaliśmy od ministra zdrowia obietnicę, że zebrane zostaną informacje, jak będzie realizowane rozporządzenie.

Resort wystosował też pismo, podpisane przez jednego z wiceministrów, do dyrektorów podmiotów i do organów założycielskich, żeby przedstawiono stan realizacji rozporządzenia. W piśmie znalazło się takie zdanie, że do momentu dokonania analizy resort prosi, aby wstrzymać się z wszelkimi ruchami kadrowymi. Teraz minister ponownie ten ruch wykonał.

Widać więc, że chyba przekonaliśmy Ministerstwo Zdrowia, iż nie do końca to rozporządzenie jest sensowne. Zachowanie resortu postrzegamy jako dające nadzieję, że zostanie zrobiony porządek z tym absurdalnym rozporządzeniem.

- Jakie są najsłabsze punkty tego rozporządzenia?
- W rozporządzeniu znajdują się kwestie, z którymi nie możemy się zgodzić. Po pierwsze nie podano w nim czasów, mimo że były one wypracowane i pojawiły się w projekcie rozporządzenia. Proszę sobie wyobrazić, że trzeba coś wyliczyć i nie ma jednego parametru. W takiej sytuacji wynik po prostu nie wyjdzie.

Kolejną kwestą jest brak zapisu w rozporządzeniu, że na zmianie mają być minimum dwie pielęgniarki. A taki zapis miał być. Oczywiście rozumiemy, że są takie miejsca, kiedy wystarczy jedna pielęgniarka, ale to są sytuacje sporadyczne. Jeżeli wyliczyłoby się obsadę w racjonalny sposób, to miejsca, gdzie wystarczy obsada jednoosobowa, same by wyszły z rachunku.

A jeśli jest tak, że na dyżurze pozostaje jedna pielęgniarka czy położna i ma pod opieką wielu pacjentów, to pojawiają się zdarzenia niepożądane, wypadki - mamy do czynienia z takimi tragediami, jak chociażby we Włocławku.

Następna sprawa to włączenie kadry kierowniczej, czyli oddziałowych, do kadry wykonawczej, tzn. pielęgniarek odcinkowych. To jest zupełne nieporozumienie. Oddziałowa jest kierownikiem. Ona ponosi odpowiedzialność za organizację opieki pielęgniarskiej na oddziale.

W związku z tym, jeżeli oddziałową wpisze się jako pielęgniarkę odcinkową na dyżurze, to ona nie będzie mogła wywiązać się ze swoich funkcji kierowniczych, takich jak przydział zadań, nadzór i inne obowiązki, których realizacja zapewnia bezpieczeństwo pacjenta, pracownika i wysoką jakość opieki.

Ostatnia kwestia to sprawa stołu operacyjnego. Przy stole operacyjnym muszą być dwie pielęgniarki: instrumentariuszka i tzw. brudna pielęgniarka. Coraz powszechniejszą praktyką staje się to, że jest instrumentariuszka, a jako brudną stawia się kogokolwiek - salową, sprzątaczkę, stażystę, nawet innego pracownika medycznego.

Takie zachowanie niestety grozi zdarzeniem niepożądanym ze skutkiem przede wszystkim dla pacjenta, ale także dla pracowników. To są oczekiwania, od których absolutnie nie odstąpimy.

- Rozumiem, że w Pani ocenie to rozporządzenie nie precyzuje bezpiecznej liczby pielęgniarek?
- Absolutnie nie. Rozporządzenie miało określić minimalną liczbę, tak żeby na poszczególnych stanowiskach pracy pielęgniarki i położnej zabezpieczyć bezpieczeństwo pacjenta i pielęgniarki oraz położnej. Takie było oczekiwanie środowiska, wynikające z zagrożenia związane z „centralną" restrukturyzacją, która zaczynała się i kończyła na zwalnianiu pracowników.

Jednak istnieje realne zagrożenie, że dla decydentów rozporządzenie przerodzi się w narzędzie do zwalniania „nadmiaru pielęgniarek". Dlatego musi zostać znowelizowane, bo nie gwarantuje bezpieczeństwa ani pacjentom, ani podmiotom medycznym, ani ich pracownikom.

- Dlaczego więc mimo obaw środowiska minister Arłukowicz podpisał rozporządzenie w takiej formie?
- Odpowiedź jest prosta. Ponieważ zaprotestował głównie Związek Powiatów Polskich, stwierdzając, że wprowadzenie w życie projektu rozporządzenia - w formie procedowanej wcześniej - spowoduje konieczność znacznego zwiększenia zatrudnienia pielęgniarek, co pociągnie za sobą olbrzymie koszty.
  
Dlatego nie można było rozporządzenia podpisać w takim kształcie. To była skuteczna próba uniemożliwienia rzetelnego wyliczenia liczby pielęgniarek i położnych.

- Jakie jest Pani zdanie nt. powołania przez resort zespołu, który gromadzi dane na temat zatrudnienia pielęgniarek. Czy on coś zmieni?
- Na skutek oczekiwań pielęgniarek i położnych, samorządu zawodowego i związków zawodowych, w trakcie rozmów z ministrem Arłukowiczem, uzyskaliśmy tyle, że minister zobowiązał się, iż powoła grupę osób, która dokona oceny, w jaki sposób realizowane jest rozporządzenie.

I taki zespół powstał. W jego skład wchodzi kilku pracowników MZ, prezes NRPiP, dwie osoby z samorządu zawodowego oraz, o ile wiem, zaproszono również przedstawiciela związku zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zadaniem tego zespołu nie jest praca nad rozporządzeniem. My zrobiliśmy swoje i oczekujemy że minister odpowie naszym oczekiwaniom. W związku z tym pracownicy departamentu pielęgniarek i położnych, pracownicy ministerstwa, zbierają ankiety, wysłane do wszystkich podmiotów i publicznych i prywatnych, które zawierają informacje nt. normy, sposobu liczenia, podstawionych czasów, akceptacji bądź nie związku zawodowego i samorządu dla tych norm.

Obecnie te ankiety spływają. Nasza strona obserwuje i czeka, co się będzie działo. Analizy ma dokonać resort. Robią to na naszych oczach, przy naszym współudziale. Powoli zaczyna rysować się obraz tego, jak to liczenie wyglądało w Polsce.

Mam nadzieję, że te argumenty przekonają Ministerstwo Zdrowia do konicznych zmian i znowelizowania tego rozporządzenia. Podkreślam jedno: nie ustępujemy, nie zmieniamy stanowiska w sprawie rozporządzenia. Jest wadliwe i musi ulec zmianie.

Marzena Sygut/Rynek Zdrowia | 02-06-2014 06:152014-05-30

Szpital z ułamkiem pielęgniarki

Karolina Kowalska 29-05-2014, ostatnia aktualizacja 29-05-2014 00:38

Minister Bartosz Arłukowicz apeluje do dyrektorów szpitali, by nie stosowali się do jego własnych przepisów określających liczbę sióstr na oddziale.

„Zwracam się z prośbą o wstrzymanie decyzji kadrowych, które mogłyby wynikać z realizacji (...) przepisów rozporządzenia do czasu przeprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia (...) analiz" – napisał minister zdrowia.

Chodzi o obowiązujący od kwietnia tego roku wzór określający minimalną liczbę pielęgniarek na oddziale: „Tśpb = (NI x Tśpb I) + (NII x Tśpb II) + (NIII x Tśpb III)", gdzie Tśpb to średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich, a N – średnia liczba pacjentów na rok kalendarzowy.

W pewnym szpitalu wzór wskazał, że na dyżurze powinno być 4,75 pielęgniarki

– Hieroglify? Też tak uważam. Kadrowa liczyła to dwa dni i nijak jej nie wychodziły liczby całkowite – denerwuje się szef jednego ze stołecznych szpitali, któremu na dwa oddziały wyszło odpowiednio 6,25 i 4,75 pielęgniarki.

Ale nie ułamki są największą wadą algorytmu, lecz to, że dyrektorzy placówek mogą w praktyce dowolnie podstawić do niego wygodne dla nich dane i zaniżać minimum pielęgniarek.

– To stwarza realne zagrożenie dla pacjentów – mówi dr Marek Balicki, były minister zdrowia za rządów SLD. W Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie, któremu szefuje, rozporządzenie zignorowano.

– Wzór przygotowali akademicy, którzy zapominają, że pielęgniarka poświęca dużo czasu na dokumentację papierową i elektroniczną – tłumaczy Urszula Starużyk, dyr. ds. pielęgniarskich szpitala w podstołecznym Wołominie. – Dla pewnych czynności, np. rozmów z pacjentem, nie da się wyliczyć czasu. A zmiana opatrunku u jednego chorego trwa pięć minut, u innego pół godziny – dodaje. W jej szpitalu wzoru też nie brano pod uwagę.

Pielęgniarki z innych szpitali miały mniej szczęścia. Fundacja Watch Health Care regularnie odbiera sygnały od sióstr, którym szefowie obcinają dyżury albo zostawiają je same z dwoma oddziałami chorych.

– Minister doskonale wiedział, że tak będzie, bo analiza, którą zamówił u nas i w stowarzyszeniu CEESTAHC na początku zeszłego roku, jasno wykazywała, że rozporządzenie nie precyzuje bezpiecznej liczby pielęgniarek – mówi dr Krzysztof Łanda, prezes Fundacji Watch Health Care.

Rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk tłumaczy, że apel ministra został wysłany w trosce o pielęgniarki i pacjentów. – Chcemy mieć pewność, że normy przeliczane będą właściwie – przekonuje. – Dlatego zaapelowaliśmy do dyrektorów, by zwrócili szczególną uwagę na poprawność ich przeliczania, a minister powołał zespół, który gromadzi dane na temat zatrudnienia pielęgniarek.

Dlaczego Bartosz Arłukowicz podpisał rozporządzenie, które budzi takie wątpliwości? Marek Balicki uważa, że na wprowadzenie „oszczędnego" wzoru mogli wpłynąć właściciele prywatnych szpitali.

Jednak urzędnik pracujący przy projekcie twierdzi, że powód był inny. – W pierwotnej wersji ten algorytm wyglądał zupełnie inaczej. Uwzględniał dane z raportu i sugestie związków zawodowych pielęgniarek, ale okazało się, że bezlitośnie odsłania prawdę o naszym systemie. Wychodziło, że aby spełnić minima, trzeba zatrudnić dwa razy tyle pielęgniarek, ile mamy teraz – wyjaśnia.

Rzeczpospolita2014-05-28

MINISTERSTWO ODPOWIADA W SPRAWIE NORM

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko OZZPiP oraz NRPiP (stanowisko: http://www.ozzpip.com.pl/download/stanowisko1.pdf) z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie braku działań w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i Położne.

Odpowiedź Ministra Zdrowia (pdf)

www.ozzpip.com.pl2014-05-19

W dniach 13-15 maja 2014 r. w Falentach k. Warszawy obradował IV Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Forum Związków Zawodowych.

Decyzją Delegatów na stanowisku Przewodniczącego FZZ pozostał sprawujący tę funkcję Tadeusz Chwałka. Do władz Forum wybrani także zostali przedstawiciele OZZPiP:

 1. Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz została Wiceprzewodniczącą Forum Związków Zawodowych.
 2. Wiceprzewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska weszła w skład Prezydium FZZ.
 3. Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP Bernarda Machniak została wybrana na Członka Zarządu Głównego FZZ.
 4. Wiceprzewodnicząca KKR OZZPiP Alicja Sierzputowska została Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej FZZ.

Zapraszamy do galerii zdjęć z Kongresu: LINK DO GALERII->
2014-05-12

Z okazji dzisiejszego święta tj. Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, uśmiechu każdego dnia a także zadowolenia i satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Zarząd Regionu Łódzkiego

 2014-05-06

10 maja 2014 roku Manufaktura zamieni się w Centrum Zdrowia i Porad. Wszyscy chętni skorzystają z darmowych konsultacji i dowiedzą się, jak najlepiej dbać o własne zdrowie.

W godzinach 09.00 - 17.0009.00 - 17.00, wszyscy goście będą mogli skorzystać z darmowych porad, których udzielać będą pielęgniarki i położne Regionu Łódzkiego, w specjalnie przygotowanym pawilonie medycznym. Zainteresowane konsultacjami panie dowiedzą się więcej na temat samodzielnego badania piersi – jednej z najskuteczniejszych metod wczesnego wykrywania choroby nowotworowej. Panie po 50 – tym roku życia będą mogły wykonać sobie bezpłatną mammografię w specjalnym ambulansie. Ponadto zbadamy ciśnienie tętnicze oraz poziom cukru w surowicy krwi. Dla dzieci przygotowaliśmy wiele konkursów o tematyce zdrowotnej. Chętni będą mogli wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, a tych, którzy tego jeszcze nie potrafią – nauczymy.

 

Zapraszamy wszystkie koleżanki do pomocy w tym dniu.2014-04-27

OZZPiP w sprawie Zarządzenia Ministra Zdrowia

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wyraża swoje stanowisko dotyczące rozporządzenia MZ w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia analizy funkcjonowania przepisów określających sposób ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (zobacz zarządzenie). Pismo to zostało także przedstawione do wiadomości Premierowi RP, Donaldowi Tuskowi. (zobacz pismo)

www.ozzpip.com.pl2014-04-18

Wielu radosnych chwil na Święta Wielkanocne, serdecznych spotkań rodzinnych i smacznego jajka
  życzy
Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP

2014-04-10

Cięcia w szpitalu im. Rydygiera. Położne stracą część pensji


Sąd stwierdził we wtorek, że w trudnej sytuacji szpitala im. Rydygiera, obniżka pensji jest uzasadniona. Położne zapowiadają apelację.

Położne i pielęgniarki z Miejskiego Szpitala im. Rydygiera nie zgadzają się na obniżkę pensji o 15 proc. Takie rozwiązanie proponuje im dyrekcja placówki i wydział zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, któremu szpital podlega. Blisko 60 położnych i pielęgniarek złożyło w styczniu pozew przeciwko szpitalowi do sądu pracy. Taką decyzję podjęli pracownicy, którzy dostali od dyrekcji wypowiedzenie warunków umów o pracę.

Sąd nie przychylił się jednak do wniosku położnych i oddalił ich pozew.

- Decyzja o obniżce pensji dla wszystkich pracowników w trudnej sytuacji finansowej, w której znalazł się Miejski Szpital im. Rydygiera w Łodzi, jest uzasadniona. W tym przypadku nie można też mówić o zwolnieniach grupowych, ponieważ wypowiedzenie dotyczy tylko warunków umowy o pracę, a konkretnie obniżenia pensji, a nie zamiaru zwolnienia z pracy położnych. Szpital takich zamiarów ewidentnie nie ma, ponieważ wtedy placówka nie spełniałaby warunków stawianych przez NFZ - stwierdził we wtorek sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, uzasadniając oddalenie pozwu.

Wyrok nie satysfakcjonuje pracowników szpitala, którzy zdecydowali się na wniesienie apelacji. We wtorek na wokandzie zapadł pierwszy wyrok w sprawie 15 położnych. W czwartek sąd rozpatrzy sprawę kolejnych 14 osób. Łącznie do czerwca mają się rozstrzygnąć cztery sprawy dotyczące obniżek pensji pielęgniarek i położnych w miejskim szpitalu. Na obcięcie pensji zgodzili się tylko lekarze i pracownicy administracji. Ci od stycznia dostają niższą wypłatę. Położne będą miały zmniejszone wynagrodzenie od 1 maja. Wtedy bowiem kończy się okres wypowiedzenia.

Obniżka pensji jest częścią planu restrukturyzacji, który opracował wydział zdrowia UMŁ. Obniżka wynagrodzeń ma poprawić sytuację finansową szpitala, który przygotowywany jest do komercjalizacji. Lecznica ma zostać przekształcona w spółkę jeszcze przed konkursem w Narodowym Funduszu Zdrowia, który planowany jest jesienią.

- Placówka ma zostać przekształcona 1 lipca. Wszystko idzie zgodnie z planem. Chcemy uratować ten szpital, a obniżenie pensji pracowników jest konieczne, żeby budżet się bilansował. 30 proc. załogi zgodziło się na to od razu i dzięki temu od stycznia mamy pierwsze oszczędności. Zwiększyła się też liczba porodów do ok. 130 miesięcznie. To dobre znaki - mówi Ewa Wiesetek-Piotrowska, dyrektor szpitala i dodaje, że po komercjalizacji i poprawie wyników finansowych szpitala za rok będzie chciała podwyższyć pensje o te 15 proc.

Położnych to nie przekonuje. Dzisiaj ich średnia pensja podstawowa nie przekracza 2,5 tys. zł brutto, a najniższa wynosi zaledwie 1,96 tys. zł brutto. Po obniżce wynagrodzenia będzie im brakowało na podstawowe wydatki. Zapowiadają więc apelację.

http://www.dzienniklodzki.pl2014-04-01

SKANDALICZNE SZKOLLENIE DLA LEKARZY I ZARZĄDZAJĄCYCH JEDNOSTKAMI OCHRONY ZDROWIA

W jaki sposób można „promować” zawód pielęgniarki i położnej??? 

W dniu 27 marca wpłynęła do Biura Zarządu Krajowego z Zarządu Regionu Pomorskiego, oferta szkolenia w zakresie dyscyplinowania pielęgniarek i położnych w zakładach pracy.

Podczas szkolenia, organizowanego przez Wydawnictwo Forum Press a rekomendowanego przez OZZL, uczestniczy dowiedzą się jak: (cyt.)

 • przeszkolić pielęgniarki przyjmujące zapisy na wizyty tak, aby zlikwidować, "okienka" i zmniejszyć liczbę odwołanych wizyt? (!)
 • kontrolować i zobligować pielęgniarki do wzorowego prowadzenia i pilnowania dokumentacji medycznej oraz dokumentacji na potrzeby Sanepidu? (!!)
 • wydawać i opisywać zalecenia lekarskie tak, aby pielęgniarki wiedziały, co mają zrobić i nie przychodziły do Ciebie z każdym problemem. (!!!)
 • wykorzystać gotowe rozwiązania oszczędnościowe, które personel medyczny z łatwością wprowadzi w Twojej palcówce medycznej. (!!!)

Pełna oferta szkolenia znajduje się pod adresem: http://mail.e-forum.pl/uploads/materialy/8501/copymail/1428.php?sd=&a=1428/14&f=email

Z ogromnym zażenowaniem a jednocześnie pełnym oburzeniem zapoznaliśmy się w powyższą ofertą, co zostało przez nas wyrażone podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, na której obecni byli nie tylko ministrowie czy parlamentarzyści różnych ugrupowań politycznych, ale także przedstawiciele środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego. Pomimo wielu prób, nie udało nam się skontaktować z organizatorami szkolenia. Powyższy problem zostanie także poruszony podczas najbliższego posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego.”

więcej na: www.ozzpip.com.pl

2014-03-29

Korespondencja z NIK

W związku z oczekiwaniem środowiska wystąpiliśmy do NIK o możliwość współpracy w zakresie kontroli w jednostkach ochrony zdrowia. W załączeniu pisma Zarządu Krajowego kierowane do Prezesa NIK oraz odpowiedź

Pismo OZZPiP (pdf)

 

Odpowiedź NIK (pdf)

więcej na:

http://www.ozzpip.com.pl/aktualnosci/767-korespondencja-z-nik.html2014-03-28

Szpitale będą zatrudniać minimum pielęgniarek? MZ jeszcze raz przyjrzy się rozporządzeniu


Pielęgniarki i położne domagają się od ministra zdrowia wstrzymania rozporządzeni, zgodnie z którym dyrektorzy szpitali będą mogli ustalać, ile pielęgniarek zatrudnić.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, Grażyna Rogala-Pawelczyk, szefowa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych uważa, że minister zdrowia do końca roku powinien wstrzymać rozporządzenie i ustalić nowe zapisy, bo zagrożone będzie bezpieczeństwa pacjentów.

Rogala-Pawelczyk podkreśla, że dyrektor który będzie zmuszony do liczenia kosztów będzie zwalniał pielęgniarki, co wpłynie na komfort pacjentów. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann obiecał, że sprawę w poniedziałek (31 marca) jeszcze raz rozpatrzy kierownictwo resortu.

Więcej: www.gazetaprawna.pl2014-03-27

Pielęgniarki krytykują nowe normy zatrudnienia

Przedstawicielki środowiska pielęgniarek skrytykowały w czwartek (27 marca) na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia normy zatrudnienia, mające obowiązywać od 1 kwietnia. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann zadeklarował, że w poniedziałek kierownictwo resortu zajmie się tą sprawą.

Według pielęgniarek, nowy wzór liczenia norm nie uwzględnia faktycznego czasu poświęcanego pacjentowi przez pielęgniarkę.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister zdrowia Sławomir Neumann zadeklarował, że kierownictwo resortu w poniedziałek zdecyduje, czy wydłużyć vacatio legis rozporządzenia, które wprowadza nowe normy. Zaznaczył jednak, że było ono długie i trwało 18 miesięcy.

- W poniedziałek na kierownictwie postawimy tę sprawę, żeby poważnie zastanowić się nad ewentualnym przedłużeniem (vacatio legis -PAP) o pół roku czy o rok - powiedział Neumann.

Zastrzegł jednak, że formalnie rozporządzenie nie może być zmienione już od 1 kwietnia, "bo ścieżka legislacyjna rozporządzenia jest trochę dłuższa". - Nie jest to aż tak chyba groźne, żebyśmy na przykład tydzień czy dwa normalnie procedowali - dodał.

Rozporządzenie nie narzuca minimum

Także obecny na posiedzeniu komisji wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński wskazał, że przepisy z rozporządzenia z 28 grudnia 2012 r. dotyczące minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek zaczną obowiązywać od 1 kwietnia tego roku.

- Rozporządzenie określa sposób, w jaki można obliczyć minimalne normy zatrudnienia, ale nie narzuca, jakie są minimalne normy zatrudnienia - podkreślił Sopliński. Dodał, że głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta. Przypomniał, że na etapie procedowania tego rozporządzenia były spotkania z samorządem pielęgniarskim.

Jak mówił, podczas prac sprawdzano także, jak nowe przepisy wpłyną na zatrudnienie pielęgniarek. - W trakcie prac jedne zakłady określały, że to spowoduje wzrost zatrudnienia, inne, że nie - mówił. Zapewnił, że także po wejściu rozporządzenia w życie resort zdrowia będzie analizował, jak wpływa to na zatrudnienie pielęgniarek.

Przypomniał, że dyrektor powinien określać zatrudnienie w porozumieniu z samorządem pielęgniarskim i ewentualnie związkami zawodowymi w danym szpitalu.

Czego nie ma w rozporządzeniu

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk przypomniała, że w rozporządzeniu, we wzorze wyliczenia minimalnego zatrudnienia, uwzględniono m.in. system klasyfikacji pacjentów w zależności od kategorii opieki, z podziałem na czas, jaki pielęgniarka poświęca na opiekę nad danym pacjentem.

- Rozporządzenie nie zawiera jednak wyliczonych czasów na każdą z kategorii pacjenta, a w projekcie rozporządzenia takie czasy były podane (). Rozporządzenie nie pozwala na prawidłowe obliczanie norm zatrudnienia - argumentowała. Dodała, że środowisko pielęgniarek może przygotować takie wyliczenia, ale wymaga to co najmniej kilku miesięcy. Dlatego NIPiP postuluje, aby odsunąć wejście w życie nowych przepisów do końca roku i powołać w resorcie zdrowia zespół ds. zmian w rozporządzeniu.

Jak mówiła Rogala-Pawelczyk, w rozporządzeniu obniżono ponadto czas pielęgnacji pośredniej, czyli czas poświęcany na prowadzenie dokumentacji medycznej, transport pacjenta na blok operacyjny lub do poradni diagnostycznej. - Powinien być wprowadzony zapis, że obsada nie może być mniejsza niż dwie pielęgniarki/położne na zmianę na oddziale - zaznaczyła.

Zły czas na wydawanie rozporządzenia?

Czesław Hoc (PiS) zwracał uwagę, że nowe normy zatrudnienia wchodzą w niekorzystnych okolicznościach, ponieważ pielęgniarek zaczyna brakować, coraz mniej nowych się kształci, a średnia wieku obecnie pracujących to 47 lat. - Dodatkowo jest znaczne rozwarstwienie płac w świecie medycznym, pielęgniarki zarabiają zbyt mało - mówił.

Według Hoca rząd przygotował normy, które dają dużą dowolność dyrektorom szpitali co do liczby zatrudnionych pielęgniarek i niektórzy, szukając oszczędności, będą zatrudniać np. jedną pielęgniarkę na oddziale na zmianie.

O odłożenie wejścia w życie nowego rozporządzenia do stycznia 2015 r. apelowali na posiedzeniu komisji także społeczny doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego Maciej Piróg i wiceprezes Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

http://www.rynekzdrowia.pl2014-03-24

Nadal trwa impas w sprawie pielęgniarek z Brzegu. Wczorajsze rozmowy ze starostą powiatu brzeskiego zakończyły się fiaskiem, choć widać już światełko w tunelu. Od rana w siedzibie starostwa trwa wielkie poruszenie. Starosta z armią urzędników szuka pieniędzy na podwyżkę płac dla pielęgniarek. Czy skończy się ono happy endem?

Od osiemnastu dni pielęgniarki okupują Brzeskie Centrum Medyczne. Kobiety są zdesperowane, bo zarabiają grosze. Sytuacja wielu z nich jest dramatyczna, dlatego żądają 300 zł netto podwyżki.

- Zarabiamy po 1670 zł na rękę. Nie mamy wakacji, żadnych przyjemności, bo ledwo starcza na chleb – mówi Bożena Kowalkowska, przewodnicząca szpitalnego oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy BCE – Trudno żyć w takich warunkach. Wiele koleżanek jest już na skraju załamania nerwowego, a my odpowiadamy za zdrowie tysięcy pacjentów.

Podwyżki pensji nie było w tym szpitalu od sześciu lat. Nie pomogły prośby i groźby, dlatego pielęgniarki przeszły do czynów. Uzbrojone w krzesła, materace zajęły korytarz przed gabinetem dyrektora szpitala. Ten bezradnie rozkłada jednak ręce. W szpitalnym budżecie jest dziura. Bez wsparcia z zewnątrz nie ma mowy o takich pieniądzach, argumentuje dyrektor.

Wczoraj ze specjalną misją pojechała do Brzegu m.in. Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Mediacje powoli przynoszą efekty. Starosta brzeski zapowiedział, że poszuka pieniędzy w budżecie na podwyżki dla pielęgniarek. Od rana w starostwie trwa wietrzenie dokumentów i przegląd budżetu.

Piotr Owczarski, rzecznik prasowy FZZ2014-03-24

W dniu 20 marca 2014 r. członkowie Zarządu Krajowego OZZPiP: Przewodnicząca Lucyna Dargiewicz, Wiceprzewodniczący: Longina Kaczmarska i Zdzisław Bujas oraz Przewodnicząca Regionu Opolskiego Krystyna Ciemniak uczestniczyli w spotkaniu z protestującymi od 17 dni w Brzeskim Centrum Medycznym pielęgniarkami oraz z dyrekcją placówki.

Sytuacja jest niezwykle ciężka. Pielęgniarki domagają się zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę, natomiast władze szpitala proponują zamiast tego wprowadzenie  premii motywacyjnej. W wyniku rozmów starosta brzeski podjął zobowiązanie spotkania ze środowiskiem pielęgniarskim i położniczym oraz zastępcą Dyrektora ds. medycznych w BCM w dniu 21 marca, na którym strony przyjrzą się możliwościom zwiększenia wynagrodzenia.2014-03-24

- Normy, które staną się obowiązkowe od kwietnia, są nie do przyjęcia. Są niekorzystne przede wszystkim dla naszych pacjentów - o sytuacji pielęgniarek rozmawiamy z Lucyną Dargiewicz, przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Od 1 kwietnia zacznie obowiązywać rozporządzenie dające możliwość dobrowolnego decydowania dyrektorom szpitali o liczbie zatrudnionych pielęgniarek. Praktycznie może to ograniczyć ich liczbę do minimum. Stwarza to zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Te normy, które staną się obowiązkowe od kwietnia, są nie do przyjęcia. Są niekorzystne przede wszystkim dla naszych pacjentów. Po pierwsze, jest zła kategoryzacja pacjentów, która nie pozwala na elastyczność. Pozwala natomiast dyrektorom szpitali na drastyczne zmniejszenie liczby pielęgniarek. Pielęgniarka będzie zmuszona decydować, który pacjent ma być obsłużony w pierwszej kolejności. Powinien decydować o tym stan zdrowia chorego, ale w sytuacji, kiedy na oddziale będzie jedna pielęgniarka, a pacjentów 40, to podjęcie decyzji może okazać się niewykonalne.

A jak to przedkłada się na jakość?
To właśnie jakość powinna być bezwzględnie kontrolowana przez NFZ, bo w takich wypadkach, o których wspomniałam, trudno mówić o wykonaniu pracy, nie mówiąc już o odpowiedzialnym zajęciu się pacjentem, a przecież chodzi nie tylko o jakość, ale przede wszystkim o zdrowie i życie człowieka. To rozporządzenie jest nieludzkie, bo stwarzane będą sytuacje zagrożenia zarówno dla pacjenta, jak i dla samych pielęgniarek. Zmniejszając ich liczbę, która już dziś jest za mała i dochodzi do takich tragedii, jak np. we włocławskim szpitalu, nie ma szans na normalną, odpowiedzialną pracę. Do tego dochodzą jeszcze sytuacje, gdy nakłada się na pracownika zadania ponad jego możliwości.

Jakie prace wykonuje pielęgniarka na oddziale, które są niezgodne z zakresem jej obowiązków?
O tym, co powinna robić pielęgniarka, mówi rozporządzenie i ustawa, natomiast w praktyce jest tak, że pielęgniarce zleca się wszelkie możliwe zadania, począwszy od obowiązków sprzątających, a kończąc na zastępowaniu lekarzy. Związek zawodowy będzie występował do NFZ o to, by zobowiązał placówki medyczne do informowania pacjentów o tym, ile godzin w pracy przebywa pielęgniarka, która ma się nimi opiekować, czy jest to 5., a może 26. godzina jej pracy. System, który dopuszcza, że można pracować na umowę o pracę, po czym podejmować pracę na umowę kontraktową, następnie przyjmować inną formę zatrudnienia i praktycznie przez kilka dni przebywać w pracy, jest niebezpieczny dla samej pielęgniarki i dla pacjenta. Nie ma nic wspólnego z ochroną zdrowia.

Jakie jeszcze zapisy w rozporządzeniu o normach obsad pielęgniarek są niewłaściwe?
Rozporządzenie daje dyrektorom szpitali możliwość decydowania dobrowolnie o obsadzie personelu, a i tak już korzystają z możliwego minimum. A jest to zadanie dla NFZ, który kontraktuje usługi i powinien sprawdzać wykonanie i jakość tych usług.

Mówiła pani o tym, że pielęgniarki są przemęczone, że wykonują niemalże niewolniczą pracę, że jest ich za mało, a będzie jeszcze mniej.
Średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 46-56 lat, są to kobiety z wieloletnim stażem, często schorowane, głównie cierpiące na dolegliwości kręgosłupa. Pacjentów jest zbyt wielu w przeliczeniu na pielęgniarkę, dochodzi do tego obciążenie psychiczne, ciągły stres, który jest wpisany w ten zawód, ale to nie oznacza, że należy go potęgować. Poza tym, jak można człowieka zmuszać do bylejakości, bo tak to wygląda, gdy obcina się czas, który ma być poświęcony dla pacjenta.

- W jaki sposób związek zamierza walczyć o poprawę jakości i komfortu pracy?
Próbowaliśmy na wiele różnych sposobów, choćby nawet przy tworzeniu tego rozporządzenia – przecież my się z nim nie zgodziliśmy. Pracowaliśmy w zespołach przez dwa lata, aby przygotować raport o stanie pielęgniarstwa, by było rzetelne odniesienie dla ustawodawców. Raport złożyliśmy pod koniec ubiegłego roku, nikt go nawet nie przejrzał, nie jest podpisany przez ministra zdrowia, a więc jako dokument nie istnieje i nie może być podany do publicznej wiadomości. Z ministrem Arłukowiczem próbujemy się spotkać od września ubiegłego roku, ale nie ma dla nas czasu.

Co zamierzacie w tej sytuacji zrobić?
W tej chwili łączymy się z europejskimi organizacjami związkowymi, aby wspólnie forsować zmiany poprzez apelowanie do Parlamentu Europejskiego. Skoro w kraju nikt nas nie słucha, to może jeśli proponowane przez nas normy staną się obowiązującymi w Europie, nasz rząd zostanie zmuszony do ich wprowadzania. To na razie jedna z nielicznych szans na zmuszenie do egzekwowania naszych praw. Nie jest też wykluczona eskalacja akcji protestacyjnych. Jeśli to się nie zmieni, konsekwencje wprowadzenia takich przepisów, jakie proponuje się obecnie, mogą być tragiczne, także ekonomicznie je odczujemy, bo kiedy dojdzie do zaniedbań i zdarzeń niepożądanych, pojawią się dodatkowe koszty związane choćby z leczeniem powikłań.

Projektu o stanie pielęgniarstwa w Polsce, który został opracowany przez zespół współpracujący z Ministerstwem Zdrowia, nie czytał i nie brał pod uwagę nikt. Formalnie ten dokument nie istnieje, bo minister nie znajduje czasu, żeby go podpisać. Pielęgniarki zgłaszały uwagi do rozporządzenia o normach zatrudnienia, wskazywały na konieczność zmian, bo w ich ocenie stosowanie wytycznych tego rozporządzenia zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Nie wzięto jednak tego pod uwagę. Pracę zespołów, które złożyły propozycję zmian, zlekceważono. Narzucono autorytatywnie normy, których nie poddano konsultacji. Czy grozi nam systemowy terroryzm?

Pielęgniarek i tak jest za mało, pracują ponad swoje możliwości, często zmuszane są do wykonywania prac niezgodnych z ich kwalifikacjami. Średnia wieku pielęgniarek w naszym kraju wynosi od 46 do 56 lat. Pensja zasadnicza netto średnio to 1600 zł. W niektórych szpitalach na każdą pielęgniarkę przypada kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu pacjentów.

źródło: http://www.termedia.pl
2014-03-17

Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w sprawie niezwłocznego podjęcia interwencji celem wprowadzenia większych środków ...

więcej na stronie www.ozzpip.com.pl


2014-02-22

Stanowisko
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Polożnych
i
Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Połoznych
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie braku działań Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i Polożne


2014-02-10

Ok.100 związkowców z kilku krajów UE, m.in. kilku z Polski, protestowało w piątek w Brukseli przeciw komercjalizacji służby zdrowia. Wskazywali, że oszczędności budżetowe zagrażają zdrowiu obywateli, a komercjalizacja powoduje traktowanie pacjentów jak towaru.

Happening rozpoczynający kampanię przeciwko komercjalizacji ochrony zdrowia i opieki społecznej został zorganizowany przez Europejską Sieć Walki z Prywatyzacją i Komercjalizacją Ochrony Zdrowia i Ochrony Socjalnej.

Z Polski Sieć współtworzą Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP); przedstawiciele obu związków przyjechali do Brukseli.

Protestujący m.in. spotkali się z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz złożyli swój manifest w polskiej ambasadzie przy UE z prośbą o przekazanie go ministrowi zdrowia. Po powrocie do kraju polscy związkowcy zamierzają przepytywać kandydatów do Parlamentu Europejskiego o to, czy i w jaki sposób będą bronili publicznej, nienastawionej na zysk służby zdrowia.

Jak przekonuje Sieć w rozdawanym manifeście, "polityka zaciskania pasa" w Europie, powodująca ograniczenie wydatków socjalnych i na ochronę zdrowia, "zagraża zdrowiu społeczeństw oraz pracownikom służby zdrowia". Problem ten ma być zwłaszcza widoczny w krajach objętych programami pomocowymi i reformami, takimi jak: Grecja, Portugalia czy Hiszpania.

Ponadto - jak wskazuje organizacja - obserwowany jest szybki rozwój sektora usług prywatnych, który stopniowo zastępuje usługi publiczne, a placówki prywatne kierują się głównie zyskiem i wykonują w większości tylko opłacalne procedury. Tym samym pacjent staje się towarem - zauważają związkowcy.Jako przykłady komercjalizacji wskazują falę prywatyzacji szpitali we Francji. W Polsce zastępowano kodeksowe umowy o pracę pielęgniarek "umowami śmieciowymi", "wiele zmuszano do samozatrudnienia" - napisano w manifeście.

Spotykamy się cyklicznie i organizujemy wszelkiego rodzaju akcje na rzecz obrony publicznej ochrony zdrowia i dostępności wszystkich obywateli poszczególnych krajów do usług i świadczeń zdrowotnych. (W Brukseli) pokazujemy pewne mechanizmy, które są wspólne dla krajów Unii Europejskiej, a które wynikają z prywatyzacji służby zdrowia - tłumaczyła dziennikarzom wiceprzewodnicząca OZZPiP Iwona Borchulska.

Wyjaśniła, że prywatyzacja służby zdrowia i komercjalizacja usług prowadzi do tego, że "kapitał przejmuje placówki, a prywatne placówki nie świadczą usług podstawowych dla ludności", tylko - tak jak w Polsce - wykonują "wysoko opłacalne procedury".

Także w opinii przewodniczącej regionu dolnośląskiego OZZPiP Lilianny Pietrowskiej komercjalizacja usług medycznych i przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego "do niczego dobrego nie prowadzą". "Pacjent stał się towarem, usługa stała się towarem i ta konkurencja (...) spowodowała coraz większe zainteresowanie pieniądzem, a coraz mniejsze pacjentem" - powiedziała.

Zdaniem Pietrowskiej cierpi na tym pacjent. Przyznała, że rozmowy w Brukseli mogą niewiele przynieść, ponieważ KE może tylko wymagać od krajów UE równego dostępu pacjentów do ochrony zdrowia, natomiast to, "czy ona będzie w prywatnych czy publicznych rękach, nie leży w kompetencji UE".

Rzecznik WZZ "Sierpień 80" Patryk Kosela także podkreślił, że w Europie promowana jest polityka komercjalizacji ochrony zdrowia i "likwidacji usług publicznych". - Chcemy, żeby PE i KE zajęły się tym problemem i żeby bronili publicznego wymiaru ochrony zdrowia, (...) a także by polski rząd w relacjach międzynarodowych bronił usług publicznych i ochrony zdrowia - powiedział.

Zdaniem Koseli są opracowania naukowe, które pokazują, że w Polsce występuje zjawisko "wybierania sobie pacjentów" przez placówki prywatne m.in. pod kątem wieku i że są wykonywane tam tylko opłacalne procedury, a reszta pacjentów jest odsyłana do publicznej służby zdrowia.

PAP/Rynek Zdrowia | 07-02-2014 21:052014-02-03

Od weekendu obowiązują nowe przepisy o emeryturach i rentach z FUS. Ubezpieczonym pozostały dwa miesiące na zbieranie informacji, danych, opinii na temat przewidywanych skutków odkładania składek w ZUS i OFE.

W obydwu wypadkach ubezpieczony ma indywidualne konto. Jednak w w ZUS składki są waloryzowane, zaś w OFE część z nich gra na giełdzie, co bardziej uzależnia odprowadzane tam składki od koniunktury rynkowej. Do tego dochodzą koszty obsługi – wysokie w OFE, niższe w ZUS.

Ostateczną decyzję co do tego czy chcemy gromadzić składki na emeryturę w ZUS i OFE czy tylko w ZUS, trzeba będzie podjąć w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. Osoby, które nic nie zrobią, automatycznie przejdą do ZUS. Ci, którzy zechcą zostać w OFE, będą musieli wypełnić specjalne oświadczenie, które ma być dostępne w placówkach ZUS oraz na jego stronie internetowej.

Anna Grabowska- Forum Związków Zawodowych

http://www.fzz.org.pl/2013-12-30

Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak wiec dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.

Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP

 
2013-12-18

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

życzy Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP2013-12-02

Łódź: jednak podpisali kontrakt z NFZ


Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Babińskiego w Łodzi porozumiał się z NFZ w sprawie wysokości kontraktu na przyszły rok.

Jak podaje Dziennik Łódzki, dyrekcja szpitala psychiatrycznego uważała, że stawki proponowane przez NFZ nie są w stanie zagwarantować pacjentom dobrej opieki i sfinansować działalności szpitala. Dwa miesiące temu władze szpitala wypowiedziały umowę NFZ.

Jednak podpisano ugodę. Szpital będzie leczył pacjentów w przyszłym roku, tak jak dotychczas. Fundusz nie zgodził się na podwyższenie stawek za leczenie.

W przyszłym roku szpital dostanie tylko 630 tys. zł więcej. Te pieniądze zostaną przeznaczone na detoksykację i leczenie pacjentów z uzależnieniami, głównie od alkoholu. NFZ zakontraktował na przyszły rok siedem łóżek więcej na tym oddziale.

Więcej: www.dzienniklodzki.pl

źródło:www.rynekzdrowia.pl2013-11-29

OZZPiP po pikiecie pod MZ: żaden z postulatów nie będzie zrealizowany

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych opublikował w piątek (29 listopada) komentarz central związkowych do odpowiedzi ministra zdrowia na postulaty zgłoszone w czasie pikiety pod gmachem MZ 11 września.

Przypomnimy, że w petycji do Ministerstwa Zdrowia były żądania m.in. systematycznego zwiększania nakładów publicznych na ochronę zdrowia, zatrzymania komercjalizacji szpitali, poprawy dostępu do świadczeń dla pacjentów, zmniejszenia współpłacenia pacjentów za leki refundowane, utrzymania państwowego ratownictwa medycznego i państwowej inspekcji sanitarnej.

W komentarzu podpisanym przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność i OPZZ stwierdzono, że ”żaden z postulatów strony związkowej nie będzie zrealizowany”.

Więcej: www.ozzpip.com.pl

www.rynekzdrowia.pl2013-11-29

Kutno: pielęgniarki zapowiadają drugą odsłonę Białego Forum

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy NZOZ "Kutnowski Szpital Samorządowy" w Kutnie zapowiada II część Białego Forum. W trakcie spotkania omawiana będzie sytuacja lecznicy.

Białe Forum, którego pierwsza odsłona miała miejsce 23 września, to efekt niezadowolenia pielęgniarek i położnych z sytuacji w szpitalu - informuje kutno.net.pl

Pielęgniarki zwracają m. in. uwagę, że nakłada się na nie coraz więcej obowiązków, a w większości zarabiają najniższą krajową.

Więcej: www.kutno.net.pl


Kutno.net.pl/Rynek Zdrowia | 29-11-2013 09:122013-11-26

Debata o bezpieczeństwie społecznym w Akademii Obrony Narodowej

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka, 25 listopada 2013 r. wziął udział w debacie zorganizowanej przez Akademię obrony Narodowej pt. „Czy związki zawodowe dbają o bezpieczeństwo Polski? Szanse Bariery Rzeczywistość”.

 

 W Debacie, stanowiącej pierwsze z serii spotkań w ramach Security Forum zainicjowanej przez AON, uczestniczyli także minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz, wiceminister Radosław Mleczko, szefowie NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i OPZZ Jan Guz.

 

 

„Związki zawodowe to nie manekiny, które w pracach Komisji Trójstronnej można zmuszań, by bezwolnie akceptowały to, co zaproponuje rząd. Taki fasadowy dialog nie mógł być dłużej przez związki akceptowany. Dlatego trzeba było zaprzestać tej parodii” - mówił w debacie przewodniczący Forum.

Odnosząc się do wystąpienia Donalda Tuska z ostatniej Konwencji PO, gdy premier wskazywał na biedę panującą w Polsce, Tadeusz Chwałka zaznaczył, że dotychczas tylko związki zwracały na to uwagę, ale rząd ich nie słuchał. Dodał, że Premier cały czas, od wrześniowych protestów związkowych w Warszawie udaje, że związków nie ma, że nie ma problemu. Nie przejawia żadnej inicjatywy rozmowy.

„Jeśli taki impas będzie nadal trwał, to dialog znajdzie się na ulicy nie ma żadnej pewności, że uda się nad tym zapanować. Ludzie na dole naciskają na związkowych liderów, by zradykalizować działania. Jeśli więc rząd nie będzie ze związkami rozmawiał, nie będzie prawdziwego dialogu społecznego, to zagrożone będzie także wewnętrzne bezpieczeństwo państwa” - powiedział Przewodniczący FZZ. Mówił też o zaufaniu, które związki utraciły w stosunku do rządu po niezrealizowanych socjalnych zapisach pakietu antykryzysowego z 2009 r., po podwyższeniu wieku emerytalnego mimo braku społecznej akceptacji dla tego kroku, a już ostatecznie po „ograniu” związków przy okazji prac nad wprowadzaniem elastycznego czasu pracy. Wprowadzenie zapisów dotyczących tej kwestii na stałe do Kodeksu pracy Tadeusz Chwałka określił jako „mistrzowski zabieg rządu zrealizowany w porozumieniu z pracodawcami”.

Analizując bezpieczeństwo społeczne Polaków, na które składają się także praca, emerytury, nauka, zdrowie, Tadeusz Chwałka przypomniał, że najbliższa emerytura w Polsce to ok. 1360 zł netto, realna średnia płaca to ok. 2280 zł, że mamy 2 miliony emigrantów za chlebem, 2 miliony bezrobotnych z zasiłkiem i drugie tyle bez, 400 tys. niedożywionych dzieci. Podał, że 27 proc. młodych ludzi jest dziś bez pracy, a na wizytę u lekarza specjalisty czeka się średnio 45 miesięcy.

W opinii ministra pracy, udało się za jego rządów w resorcie zrealizować wiele prospołecznych inicjatyw. Wskazał na wydłużeniu urlopu macierzyńskiego, płacenie składek na ZUS za matki na urlopach wychowawczych, za rolniczki, dopłaty do przedszkoli, gwarancje dla młodych, reformę urzędów zatrudnienia. W opinii Władysława-Kosiniaka związkowe propozycje zmian w dialogu zasługują na dyskusję, szczególnie te dotyczące wzmocnienia dialogu na poziomie regionalnym, co zresztą jest zgodnie z tendencją europejską, także w kontekście wykorzystania unijnych funduszy w nowej perspektywie. W jego opinii, najlepiej byłoby jednak rozmawiać o reformie dialogu w Komisji Trójstronnej, najpierw w dialogu autonomicznym za pracodawcami,a potem także z rządem.

Podczas spotkania z liderami trzech reprezentatywnych centrali związkowych, które miało miejsce pod debacie w Akademii Obrony Narodowej, minister pracy zadeklarował wolę organizacji spotkania z na temat dalszych losów dialogu społecznego w Polsce i jego instytucji. Terminu jeszcze nie ustalono, ale jak podkreśla Tadeusz Chwałka, „jest nadzieja, że minister nie będzie z tym zbyt długo zwlekał”.

AG

źródlo: www.fzz.org.pl

 2013-11-22

Dni wolne od pracy w 2014 roku

Rok 2014 przyniesie polskim pracownikom 115 dni wolnych od pracy. 9 dni to święta, które przypadają w dni robocze, zaś 2 dni w sobotę.

W sobotę przypadają: Święto Konstytucji 3 Maja oraz Wszystkich Świętych, co oznacza, że właśnie za nie otrzymamy dodatkowe dwa dni wolne. Będziemy mieć również 7 tzw. długich weekendów. Warto zatem zapoznać się z przyszłorocznym kalenderzdem planując z wyprzedzeniem urlop czy czy "majówkę" za miastem.


źródlo: www.fzz.org.pl


2013-11-22

Przyszłość polskich seniorów – nie tylko na rynku pracy

21 listopada 2013 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się konferencja pt. „Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zależności na rynku pracy”. Wzięła w niej udział m.in. Małgorzata Marcińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Forum Związków Zawodowych reprezentowała Izabella Szczepaniak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Prowadząca debatę - w której udział wzięli przedstawiciele partnerów społecznych oraz innych zaproszonych gości - Anna Grabowska, Redaktor Naczelna Kwartalnika „Dialog” i doradca ds. społeczno-prawnych FZZ, przypomniała, że co roku 14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora. Dlatego „dobrym pomysłem jest właśnie teraz zastanowić się nad problemami, na jakie napotykają ludzie starsi”. Podkreśliła, że polityka senioralna składa się z wielu aspektów. Wszystkie są równie ważne z punktu widzenia zarówno aktywności zawodowej, jak i życia prywatnego starszego pokolenia. „Obecnie w Polsce większość obowiązków związanych z opieką nad osobami starszymi spada na rodziny. Jeśli chodzi o państwo, to niewątpliwie mamy w tym zakresie do czynienia z deficytem opieki” - dodała.

Podała, że z najnowszych badań firmy Promedica24 wynika, iż ponad połowa z nas opiekuje się bliskimi osobami starszymi, ale aż 1/3 z tej grupy twierdzi, że wiąże się to dla nich z wyrzeczeniami w życiu osobistym. Najczęściej pomocą starszym służą osoby w wieku 45-59 lat, ze średnim wykształceniem (57 proc.). Robią to z wewnętrznej potrzeby (51 proc.) oraz konieczności ze względu a relacje rodzinne (41 proc.). Pomoc obejmuje głównie sprawy codzienne: powadzenie domu (80 proc.), załatwianie spraw u lekarza, w urzędzie lub banku  (76 proc.), dotrzymując towarzystwa (73 proc.). Jednocześnie jednak aż 40 proc. pytanych Polaków uważa, że opieką nad seniorami powinny zajmować się wyspecjalizowane firmy i osoby. Nie chodzi jednak o oddawanie rodziców czy dziadków do domów opieki, ale o dedykowanego opiekuna, który fachowo wspierałby rodzinę, także w wymiarze czasowym.

Wiceminister Marcińska podkreśliła, że jesteśmy w dobie ogromnych zmian mentalnych. Ludzie starsi nie chcą już spędzać czasu wyłącznie w kapciach przed telewizorem. Są aktywni społecznie, uprawiają sport, uczestniczą w życiu kulturalnym, zdobywają dodatkowe umiejętności. Wielu chce też jak najdłużej pracować i państwo powinno, zdaniem wiceminister, takiej aktywności seniorów sprzyjać.

Zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS Małgorzata Sarzalska poinformowała, że w rządowym programie polityki senioralnej chodzi o doprowadzenie w 2020 r. do stanu zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata do poziomu 50 proc. Przypomniała, że w 2010 proc. było to niecałe 30 proc.

Prof. Piotr Błędowski z IPiSS zaznaczał, że starość to jedynie faza życia, rozciągnięta w czasie i trwająca coraz dłużej i zróżnicowana. Dlatego świadczenia adresowane do ludzi starszych powinny być różne, w zależności od wieku, potrzeb i ich możliwości. Podkreślił przy tym znaczenie dobrych relacji międzypokoleniowych oraz przyzwolenia społecznego na restrukturyzację wydatków publicznych tak, by uwzględnić konieczności związanie ze zmianami demograficznymi w naszym kraju.

Izabella Szczepaniak zauważyła, że aktywność zawodowa, motywacje do podnoszenia kwalifikacji czy ich zmiany zależą w zasadniczym stopniu od stanu zdrowia, a w wypadku Polaków nie wygląda to najlepiej. Jak samo oceniają, w zdrowiu żyją średnio do 59. roku życia, podczas gdy np. Brytyjczycy do 65., Grecy do 66., a Szwedzi do 71.

„Polacy są nadmiernie eksploatowani w początkowych latach pracy zawodowej, pracują na kilka etatów, ich wiek emerytalny został wydłużony bez dogłębnej analizy warunków zatrudnienia” – mówiła przedstawicielka Forum. Wskazała przykład pielęgniarek, które będą zmuszone do 67-roku życia np. dźwigać ciężko chorych pacjentów czy wykonywać precyzyjne zabiegi medyczne. Dodała, że nikomu nie życzyłaby takiej opieki oraz, że pracodawcy, z oczywistych względów, nieżyczliwie patrzą na osoby starsze, zmuszone do częstszego korzystania ze zwolnień lekarskich. Utrata pracy przez taką osobę jest zaś równoznaczna z bezrobociem aż do emerytury, a wcześniej często z brakiem jakichkolwiek środków do życia, poza zapomogą z opieki społecznej.

W Debacie podczas konferencji wzięli także udział przedstawiciele m.in.: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, uczelni wyższych z różnych miast kraju, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Pracodawców RP, Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków  Zawodowych.

AG

źródlo: www.fzz.org.pl

 2013-11-03

FZZ w Polsat Biznes po spotkaniu u Prezydenta

30 października 2013 r. Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych Forum Związków Zawodowych była gościem programu „Biznes Informacje” w telewizji Polsat Biznes. Rozmowa dotyczyła spotkania liderów związków zawodowych i pracodawców w Kancelarii Prezydenta RP, którego przedmiotem były obecny impas i przyszłość polskiego dialogu społecznego.

Jak podkreśliła przedstawicielka Forum, po konferencji zorganizowanej 10 października br. przez FZZ we współpracy z dwiema reprezentatywnymi centralami związkowymi, związki wypracowały propozycje zmian w instytucjach dialogu społecznego (TK, WKDS-y, zespoły branżowe), Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Odniosły się też to samych zasad prowadzenia dialogu, jego standardów. Propozycje zostały 30 października 2013 r. podpisane przez Przewodniczących: FZZ - Tadeusza Chwałkę, NSZZ „Solidarność” - Piotra Dudę oraz OPZZ - Jana Guza i przekazane Prezydentowi oraz organizacjom pracodawców.

Jak wyjaśniała przedstawicielka Forum, chodzi w nich m.in.: o wzmocnienie roli partnerów, nadanie decyzyjności ich ustaleniom w najistotniejszych społecznie obszarach, kadencyjność przewodniczących nowo powołanej Rady Dialogu Społecznego oraz szereg innych kwestii.

„Jeżeli pracodawcy odniosą się do nich do połowy listopada, może wówczas dojść do spotkania związków z przedstawicielami organizacji pracodawców, a jeżeli Premier wyrazi taką ochotę, to związki nie wykluczają spotkania także z premierem. Na pewno chcą jednak rozmawiać teraz o zmianach w dialogu, a nie uczestniczyć w pracach TK w dotychczasowym kształcie” - zaznacza Anna Grabowska.

Jak podkreśliła w programie Polsat Biznes, „propozycje związkowe, wzmacniające polski dialog i jego partnerów, nie są tylko naszym wymysłem, ale wynikają także z bardzo dobrych doświadczeń np. dialogu w krajach skandynawskich, gdzie rządy wręcz nie realizują niektórych polityk czy nie wprowadzają na ścieżkę legislacyjną projektów ustaw, które nie uzyskały akceptacji partnerów społecznych”. „ To jest wzór kultury dialogu, z którego powinniśmy korzystać” - dodała.

źródło:www.fzz.org.pl2013-11-03

 

FZZ w Radiu dla Ciebie o propozycjach zmian w dialogu i reakcji pracodawców

Spotkanie liderów związkowych i pracodawców z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim na temat dialogu społecznego oraz propozycje zmian w tym zakresie przedstawione przez trzy reprezentatywne centrale związkowe były przedmiotem debaty związków i pracodawców na antenie Radia dla Ciebie.

 30 października 2013 r. przedstawiciele trzech reprezentatywnych centrali związkowych oraz BCC i Konfederacji Lewiatan rozmawiali w Radiu dla Ciebie o możliwych scenariusza dalszych debat na temat zmian w organizacji i kompetencjach instytucji dialogu społecznego w Polsce. Forum Związków Zawodowych reprezentowała Anna Grabowska, ekspert ds. społeczno-prawnych FZZ.Jak zaznaczyła, inicjatywa Prezydenta w sprawie spotkania 30 października była pokłosiem deklaracji, jaką złożył podczas konferencji zorganizowanej przez FZZ 10 października 2013 r. pt. „Dialog społeczny w Polsce – konieczne nowe otwarcie” prezydencki minister Jan Lityński. Bronisław Komorowski nie miał jednak dla związkowców żadnych konkretnych propozycji, rozwiązania problemów polskiego dialogu, a jedynie wyraził chęć pośredniczenia, w razie potrzeby, w nawiązaniu dialogu między związkami, a pracodawcami. Zaproponował także zorganizowanie seminarium na temat propozycji zmian przedstawionych mu przez liderów: FZZ - Tadeusza Chwałkę, NSZZ „Solidarność” - Piotra Dudę i OPZZ – Jana Guza.

„Związki chcą, by w takich kwestiach jak Kodeks pracy,BHP, bezrobocie, ustaw: o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o związkach zawodowych, organizacjach pracodawców, propozycje zmian w prawie czy jego uchwalanie były bezwzględnie konsultowane z partnerami społecznymi. Są to bowiem kwestie stanowiące punkt ich szczególnego zainteresowania, realizacji ich statutowych celów” - mówiła przedstawicielka Forum. Dodała, że równie ważne są takie kwestie jak np. dysponowanie przez partnerów społecznych Funduszem Pracy, w której to kwestii istniało w TK porozumienie między związkami, pracodawcami, a nawet ministrem pracy. Wskazywała na konieczność zmiany kultury prowadzenia dialogu w Polsce, co może przełożyć się na przywrócenie wzajemnego zaufania, na poszanowanie partnerów, a w efekcie pozwoli uniknąć sytuacji newralgicznych.

W opinii ekspertki Forum, związki nie mogą już akceptować sytuacji, w której pracodawcy wykorzystują sprzyjający im układ polityczny w Polsce, trudną sytuację na rynku pracy do realizacji własnych celów bez oglądania się na drugiego partnera, którym są, zgodnie zresztą z Konstytucją, związki zawodowe.

Odnosząc się do stanowiska pracodawców np. w kwestii deficytu FUS, przedstawicielka Forum zauważyła, że np. przy rozmowach w TK o poszerzeniu zakresu oskładkowania, związki były skłonne do kompromisu odkładając część swoich propozycji do dyskusji w przyszłości.

Podczas audycji przedstawiciele pracodawców ocenili związkowe propozycje dotyczące wzmocnienia roli partnerów w konsultowaniu zmian w prawie jako próbę „zastąpienia rządu przez TK lub jej odpowiednik”, co ich zdaniem, „doprowadziłoby do anarchii”.

 

źródlo: www.fzz.org.pl2013-10-29

Minister Zdrowia odpowiada na postulaty związkowe

Nakłady na ochronę zdrowia powinny wzrosnąć, gdy poprawi się sytuacja na rynku pracy; nie ma przesłanek do ograniczania samorządów w zbywaniu udziałów przekształconych szpitali - napisał minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w odpowiedzi na związkowe postulaty.

Trzy centrale związkowe podczas wrześniowego protestu skierowały postulaty do ośmiu ministerstw: skarbu, gospodarki, sprawiedliwości, transportu, zdrowia, pracy, edukacji narodowej i spraw wewnętrznych. Na stronach internetowych OPZZ opublikowano odpowiedzi tych resortów.

Arłukowicz zaznaczył, że ponieważ głównym źródłem finansowania ochrony zdrowia są składki na ubezpieczenie zdrowotne, to przy niezmienionej sytuacji gospodarczej kraju nie można zwiększyć przychodów NFZ bez zwiększenia składki zdrowotnej. Ocenił, że wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy powinien nastąpić wzrost środków ze składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Podkreślił także, że koszty świadczeń NFZ wzrosły (przy niezmienionej składce) z blisko 40 mld zł w 2007 r. do blisko 60 mld zł w 2012 r.

Minister odniósł się także do postulatu zmniejszenia współpłacenia za leki refundowane. Arłukowicz podkreślił, że zmiany dopłat pacjenta, a w szczególności podwyżki, "wynikają w zdecydowanej większości nie ze wzrostów cen leków refundowanych, lecz następują w wyniku objęcia refundacją nowych leków, będących odpowiednikami produktów refundowanych". Zaznaczył, że odpowiedniki są tańsze, co prowadzi do obniżenia limitów finansowania.

Arłukowicz podkreślił, że prace zmierzające do obniżenia cen leków refundowanych są prowadzone na bieżąco m.in. poprzez negocjacje z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego. "Dzięki prowadzonym negocjacjom ceny produktów leczniczych w Polsce należą do najniższych w Europie" - ocenił minister zdrowia.

Szef resortu zdrowia, odpowiadając na postulat związków dotyczący "zahamowania procesu przekształceń własnościowych", podkreślił, że prawo do przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe daje podmiotom tworzącym (w większości są to samorządy) ustawa o działalności leczniczej. Zaznaczył, że nie istnieją żadne przesłanki do ograniczenia ustawowego samorządów w zbywaniu udziałów lub akcji spółek innym podmiotom. Zastrzegł jednak, że władze publiczne podejmując decyzje w sprawach przekształceń, powinny kierować się interesem publicznym i ponoszą za to odpowiedzialność cywilną, karną i polityczną.

Minister odniósł się także do postulatu związków zawodowych "zagwarantowania państwowego charakteru" i "właściwego finansowania" Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Arłukowicz zaznaczył, że zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego jest zadaniem państwa, co nie oznacza, że w zadanie to powinny być zaangażowane jedynie podmioty publiczne. Podkreślił, że prawo nie pozwala na stworzenie służby ratownictwa medycznego, w kształcie podobnym do PSP lub policji.

Arłukowicz zaznaczył, że nie uchyla się od dyskusji nt. roli i systemowego usytuowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. "Należy wskazać, że w aktualnym stanie prawnym państwowy powiatowy i państwowy wojewódzki inspektor sanitarny stanowią zespoloną administrację rządową" - podkreślił minister zdrowia.

Minister odniósł się także do postulatu związkowego "zerwania z plagą umów śmieciowych" w ochronie zdrowia. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że ustawa o działalności leczniczej zapewnia osobom wykonującym zawody medyczne możliwość swobodnego wyboru formy wykonywania zawodu. "Należy przy tym podkreślić, że żaden z przepisów ustawy nie dopuszcza stosowania przez pracodawcę jakiejkolwiek formy nacisku na osoby zatrudnione, w celu zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną" - podkreślił szef resortu zdrowia.

Zaznaczył, że samodzielność podmiotów leczniczych decyduje o tym, że minister zdrowia nie posiada uprawnień do ingerowania w kwestie kształtowania poziomu wynagrodzeń w podmiotach leczniczych, dla których nie jest podmiotem tworzącym. Minister zdrowia wyraził gotowość kontynuowania dialogu ze związkami zawodowymi dotyczącego ochrony zdrowia w Polsce.

źródło: www.rynekzdrowia.pl2013-10-29

Komentarz Związków Zawodowych do odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na postulaty związkowe złożone w trakcie wrześniowych pikiet
 1. Wycofanie antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy

Odpowiedź negatywna.

W odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie można, niestety, odnaleźć nowych, przekonywujących argumentów, które pozwoliłyby na zmianę negatywnej opinii związków zawodowych oraz niezależnych ekspertów do ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy

Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

Wyrazem szczególnego lekceważenia strony pracowniczej jest stwierdzenie, że wprowadzone rozwiązania w zakresie czasu pracy mają „ułatwić godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym pracowników”.

Pomimo prób podjęcia dyskusji nt. negatywnych skutków wprowadzonych rozwiązań, nie doszło do rozmów dotyczących problemów związanych ze skutkami wydłużonego czasu pracy dla pracowników i ich rodzin w zakresie:

 • opieki nad dziećmi (organizacja, koszty),

 • dojazdów do pracy,

 • wyżywienia w pracy,

 • wydajności pracy w wydłużonym czasie pracy,

 • bhp.

Skutki:

 • destabilizacja życia osobistego i rodzinnego,

 • spadek oraz wahania dochodów z pracy,

 • nasilenie się negatywnych zjawisk dla zakładania rodzin i posiadania dzieci,

 • dalszy spadek popytu wewnętrznego.

 1. Ograniczenie stosowania „śmieciowych” umów o pracę.

Odpowiedź negatywna, brak konkretów.

Związki zawodowe nie podważały i nie podważają zasady swobody umów, wskazując jednocześnie, iż z samej istoty prawa pracy zasada ta doznaje licznych ograniczeń. Szczególnie dotkliwe jest naruszanie praw pracowniczych w związku z nadużywaniem przez pracodawców i zleceniodawców faktycznej pozycji dominującej względem pracowników. Takie praktyki podważają sens obecnie obowiązujących przepisów. Ich obejście przez pracodawców nieuczciwie regulujących powstanie stosunku pracy jest bardzo proste i w zasadzie niemożliwe do wykrycia z powodu zastraszania pracowników.

Z uwagi na brak działań rządu praca realizowana w ramach umów śmieciowych skutkuje zubożeniem pracowników, stałym pogarszaniem sytuacji na rynku pracy, obniżeniem kapitału ludzkiego oraz utrzymywaniem gigantycznego deficytu systemu ubezpieczeń społecznych.

Konieczne jest stworzenie regulacji, która od samego początku nawiązywania współpracy przez pracodawcę i potencjalnego pracownika uniemożliwi bezkarne obchodzenie przepisów prawa pracy oraz zlikwiduje nieuzasadnione preferencje finansowe występujące w umowach cywilno-prawnych. Zaskakuje stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który nie dostrzega konieczności przeciwdziałania patologicznym praktykom zastępowania umów o pracę umowami cywilno-prawnymi oraz wysokiej skali zjawiska umów na czas określony.

Zacytowane obowiązujące regulacje prawne nie zapobiegają naruszeniom prawa oraz wysokiemu poziomowi umów na czas określony. W stanowisku Pana Ministra nie znajdujemy chociaż próby odpowiedzi przedstawiciela rządu na Zalecenie Rady UE w sprawie krajowego programu reform dla Polski w 2013 r. wskazujące na konieczność zwalczania segmentacji rynku pracy poprzez lepsze przechodzenie z zatrudnienia na czas określony do stałego zatrudnienia oraz nadmiernego wykorzystania umów cywilnoprawnych.

Polska zalicza się do państw UE o najwyższym wskaźniku wykorzystania umów o pracę na czas określony. Wysoki odsetek umów terminowych spowodowany jest brakiem skutecznej regulacji ograniczającej zatrudnienie terminowe w Polsce. Powszechne korzystanie przez pracodawców z umów terminowych wpływa negatywnie na poczucie stabilności zawodowej i rodzinnej, przez co stanowi zagrożenie dla dzietności Polaków i uniemożliwia przeciwdziałanie zagrożeniom demograficznym. Na wysoki wskaźnik zatrudnienia terminowego należy patrzeć także poprzez pryzmat zagrożenia dla popytu wewnętrznego. Umowy terminowe, niezależnie od mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku regulacji prawnych, we wszystkich państwach UE charakteryzują się niższym wynagrodzeniem na porównywalnym stanowisku. Wysoki wskaźnik wykorzystania umów terminowych powoduje także zagrożenie w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia przyszłej konkurencyjności polskiej gospodarki. W odniesieniu do podkreślenia dotyczącego prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wniosek strony związkowej nad rozwiązaniami ustawowymi zmierzającymi do likwidacji aktualnej konstrukcji zbiegu tytułów do ubezpieczenia, zwracamy uwagę na ponad roczny okres oczekiwania na reakcję strony rządowej na projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Minister nie dostrzega w kontekście umów śmieciowych problemu związanego z funkcjonowaniem Agencji pracy tymczasowej. Obecne rozwiązania ochronne ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych są nieskuteczne i wymagają doprecyzowania, a jako przykład takich nieskutecznych rozwiązań podać można chociażby nadużywanie umów cywilnoprawnych przez agencje pracy tymczasowej, czy też nieskuteczne ograniczenie czasowe pozwalające na wielokrotne kierowanie tego samego pracownika do tego samego pracodawcy użytkownika za pośrednictwem innych agencji pracy tymczasowej. Nie powinna pozostawiać wątpliwości teza, że im większa stabilność na rynku pracy, tym mniejsze problemy demograficzne, a co za tym idzie mniejsza potrzeba wydłużania wieku emerytalnego.

 1. Szybki wzrost płacy minimalnej do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Odpowiedź negatywna.

Przypominamy, że w listopadzie 2011 roku przeprowadzono pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Celem proponowanych rozwiązań jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego.