O NAS

Rok 1997 – Terenowe Związki Zawodowe Pielęgniarek i Położnych działające w Łodzi od 1995 roku, a jest ich kilka, postanawiają wstąpić do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą we Włocławku.
Powstaje Region Łódzki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Łodzi.
Tworzą się kolejne organizacje związkowe już OZZPiP w szpitalach w Łodzi i województwa łódzkiego.
W naszym makroregionie działają także Region Sieradzki i Region Piotrkowski OZZPiP. Polska liczy wówczas 49 województw.
09 grudzień 1997 rok – pierwsze bardzo ważne wydarzenie dotyczące OZZPiP w naszym województwie, to zorganizowanie przy udziale Regionu Łódzkiego Marszu Protestacyjnego zwanego „Białym Marszem”, w którym udział wzięło ponad 5 tysięcy pielęgniarek i położnych z całej Polski.
Główne hasła marszu to:

  • precz z wyzyskiem pielęgniarek i położnych
  • godziwa płaca za ciężką pracę
  • szpitale bezpieczne dla pacjenta.

28 styczeń 1998 rok – Warszawa, kolejny Marsz Protestacyjny, w którym udział bierze ponad 10 tysięcy pielęgniarek i położnych. Region Łódzki reprezentuje liczna grupa pielęgniarek i położnych.

Rok 1998 – kończy się udziałem przedstawicieli Regionu Łódzkiego OZZPiP w strajku okupacyjnym pielęgniarek i położnych w szpitalu Poznańskim.

28 kwiecień 1999 rok - I Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Regionu Łódzkiego, Sieradzkiego i do Krajowego Zjazdu Delegatów OZZPiP.
Zjazd Krajowy i Piotrkowskiego OZZPiP i wspólna uchwała o połączeniu Regionów w jeden Region Łódzki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Zjazd Krajowy OZZPiP przyjmuje uchwałą to połączenie tworząc Region Łódzki OZZPiP z siedzibą w Łodzi. Ulega likwidacji Region Sieradzki i Piotrkowski.

Maj 2000 rok – rozmowy Zarządu Krajowego OZZPiP z przedstawicielami Rządu kończą się fiaskiem. Brak ze strony Rządowej chęci rozwiązania problemów w sektorze Ochrony Zdrowia doprowadza do okupacji budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Po usunięciu protestujących pielęgniarek i położnych przez policję z budynku Ministerstwa, okupację i głodówkę kontynuowano przed siedzibą Ministerstwa na ulicy Brackiej. Region Łódzki czynnie uczestniczył w tych działaniach. Posypały się obietnice i deklaracje o rychłej poprawie, ale i te szybko okazały się nieprawdziwe i Wigilię 2000r. spędziliśmy na ulicy Miodowej wspierając koleżanki z Mazowsza okupujące Ministerstwo Zdrowia.

2001 rok – rok wyborów parlamentarnych przyniósł kolejne obietnice, zapewnienia i deklaracje.

Sierpień 2001 rok - to powołanie z inicjatywy naszej organizacji Łódzkiego Forum Pracowników Ochrony Zdrowia. Rok ten obfitował w wiele spotkań, posiedzeń z udziałem przedstawicieli Wojewody Łódzkiego, Marszałka, Prezydenta Miasta Łodzi, Starostów, Kas Chorych i dyrektorów szpitali. Podczas tych spotkań wypracowano wspólne stanowiska, które przeniosły się na decyzje i plany strategii zdrowotnej województwa.

Rok 2002 – na mocy Uchwał Regionów i Uchwały Zarządu Krajowego OZZPiP przystępuje do Forum Związków Zawodowych. Nowo utworzona Centrala Związkowa szybko uzyskuje reprezentatywność i staje się trzecią Centralą obok NSZZ „Solidarność” i OPZZ.

Marzec 2002 rok – Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Regionu Łódzkiego. Przyjęcie nowych programów i kierunków działań

2003 – 2004 rok - to fale protestów, okupacji i głodówek w szpitalach, ale także marsze uliczne, pikiety i bardzo duże zaangażowanie Zakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP w województwie.

2005 rok - udział Delegatów Regionu Łódzkiego w Krajowym Zjeździe Delegatów OZZPiP. Nasila się chaos organizacyjny i finansowy w sektorze ochrony zdrowia.

2006 rok:

  • Styczeń - liczne spory zbiorowe z pracodawcami, a główny postulat to wzrost o 30% płacy zasadniczej. Brak porozumień powoduje kolejne manifestacje, strajki oraz inne formy protestu.
  • Kwiecień – potężna manifestacja w Warszawie pracowników ochrony zdrowia co w konsekwencji doprowadza do rozmów z rządem i powstanie Ustawy nakazującej pracodawcom przekazać z kontraków z NFZ 40% środków na podwyżki.
  • Maj – rozpoczęcie z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej akcji edukacyjnej dla społeczeństwa naszego regionu. Akcja ta jest kontynuowana corocznie i cieszy się dużym zainteresowaniem

2007 rok – nadal brak rozwiązań w ochronie zdrowia, fala protestów rozlewa się po kraju i także po naszym województwie. 19 czerwca odbyłwa się duża manifestacja w Warszawie. Cztery przedstawicielki Zarządu Krajowego: Dorota Gardias, Longina Kaczmarska, Janina Zaraś, Iwona Borchulska postanawiają pozostać w URM do chwili rozpoczęcia rozmów z Rządem i uzyskania od Premiera RP gwarancji zmian w systemie Ochrony Zdrowia Uczestnicy manifestacji spontanicznie pozostają przed URM i tak powstaje BIAŁE MIASTECZKO, które trwa do 15 lipca. Nasi przedstawiciele czynnie uczestniczą i działają przez cały okres jego trwania.

2008 – 2009 - to trudne lata dla naszego związku. Przedterminowe wybory parlamentarne, ponowne obietnice i zapewnienia.
„Biały Szczyt” miał rozwiązać wcześniej zgłaszane postulaty. Propozycje i rozwiązania zaproponowane przez związki zawodowe, samorządy i pracodawców nie znalazły zrozumienia strony Rządowej.
Arogancja, niechęć do strony społecznej i brak reakcji na merytoryczne propozycje kierowane do Sejmowej Komisji Zdrowia skutkują źle przygotowanymi ustawami zdrowotnymi.

Styczeń 2009 rok – odbył się III Zjazd Delegatów Regionu Łódzkiego.

2010 – 2011 rok – dalsze próby przekonania strony Rządowej do poprawy dialogu. Obietnice składane przez Minister Zdrowia nie znalazły odzwierciedlenia w przyjętej przez Sejm RP Ustawie o działalności leczniczej. Decyzje te doprowadzają do pozostania w Sejmie pielęgniarek i położnych z OZZPiP. Okupacja parlamentu i protest głodowy trwały 9 dni.

Styczeń 2012 rok – dla OZZPiP w naszym województwie czas działań. Niepodpisanie przez NFZ kontraktów z wieloma miejskimi placowkami ochrony zdrowia doprowadzają do manifestacji przed budynkami Urzędu Miasta i Łódzkiego Oddziału NFZ. Region wspólnie z koleżankami z tych placówek czynnie uczestniczył w rozmowach z przedstawicielami władz. Działania te spowodowały częściowe zmiany w zakresie zawieranych kontraktów oraz utrzymanie miejsc pracy.

Wrzesień 2012 rok - protest przed Urzędem Wojewódzkim w Łodzi. Postulaty to: podwyżki płac i lepsze warunków pracy, obrona dziedzin specjalizacji, które stale są ograniczane. Protest zakończył się wręczeniem petycji na ręce wicewojewody łódzkiego Pawła Bejdy.

Październik 2012 rok – manifestacja OZZPiP w Warszawie mająca na celu obronę publicznej ochrony zdrowia. Manifestacji udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych z Francji, Belgii, Niemiec, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

Styczeń 2013 rok – odbył IV Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Regionu Łódzkiego.

gora
 
dol

KONTAKT

Przewodniczący
Zdzisław Bujas
tel. 693 806 606
e-mail: zbujas@wp.pl

Vice–Przewodnicząca
Jolanta Korbicka
tel. 795 403 122
e-mail: jkorbicka@gmail.com

Vice–Przewodnicząca
Iwona Darmach
tel. 795 403 124
e-mail: idarmach@wp.pl

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Mamińska
tel. 600 485 717
e-mail: maminska.elzbieta@interia.eu

Design and created by SmartNet @2013