SIEDZIBA ZARZĄDU

BIURO ZARZĄDU:
ul. Piotrkowska 67
90-422 Łódź
tel/fax 042 631 05 36

BIURO CZYNNE:
Poniedziałek 14:00 – 18:00
Wtorek 10:00 – 15:00
Środa 10:00 – 15:00
Czwartek 14:00 – 17:00
Piątek 10:00 – 15:00

DYŻURY PRAWNIKA
adw. Macieja Jabłońskiego,
tel 531 88 44 88 :

Poniedziałek 16:00 – 18:00
Czwartek 15:00 – 17:00

Z PRAC ZARZĄDU


Pismo do Ministra Zdrowia2014-06-12
Warszawa, 12 czerwca 2014 r.

                                                                        

ZK/1011/VII/2014 
Pan

                                                                                                                           Bartosz Arłukowicz

                                                                                                                           Minister Zdrowia

                                                                                                                                                                                                                     

W dniu 10-06-2014r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu przekazanym przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z projektowanymi zmianami, pielęgniarki i położne mają być uprawnione do samodzielnego udzielania – w określonym zakresie – świadczeń diagnostycznych i leczniczych.

Rozszerzenie uprawnień obejmie jednak tylko i wyłącznie pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem, posiadające niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ordynacji leków, którą mają uzyskać w przyszłości :

  • w ramach kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia (kierunki pielęgniarstwo i położnictwo),
  • w ramach kształcenia podyplomowego specjalizacyjnego,
  • w ramach kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem na poziomie kursu specjalistycznego.

1/ Pielęgniarki i położne, posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, mają mieć według projektu prawo ordynować leki i samodzielnie wypisywać recepty na lekarstwa o określonym składzie, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe (specyfikacja tych substancji i środków ma się pojawić dopiero w przyszłości w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, którego obecnie brak). Pielęgniarki i położne, posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo mają mieć również prawo wypisywać recepty i zlecenia na: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, określone wyroby medyczne pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w danym zakresie. Projekt zastrzega, że zlecanie leków i badań powinno być poprzedzone osobistym badaniem pacjenta.

2/ Projektowane zmiany przewidują także, że pielęgniarki i położne, które posiadają dyplom co najmniej pierwszego stopnia, będą mogły – na zlecenie lekarza – wystawiać recepty na określone leki. Z możliwości tej będą analogicznie jak wyżej wyłączone lekarstwa zawierające w swym składzie substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Ta grupa pielęgniarek i położnych ma mieć również uprawnienie do wypisywania recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia, jeżeli ukończą specjalistyczny kurs w tym zakresie. Również ta grupa pielęgniarek i położnych ma mieć prawo do wydawania skierowań na określone badania diagnostyczne. Wyjątkiem mają być badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych związanych z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta.

Zmieniana ustawa przewiduje, że  minister zdrowia ma w rozporządzeniu  określić wykazy: substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, badań diagnostycznych oraz sposób i tryb wystawiania recept przez pielęgniarki i położne z uwzględnieniem ich kwalifikacji oraz wymaganego zakresu umiejętności i obowiązków

W/w uprawnienia mają obowiązywać od 01 stycznia 2016r.

OZZPiP reprezentujący grupę zawodową pielęgniarek i położnych jest przeciwny zaproponowanym zmianom w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, dążącym do  wypisywania recept przez pielęgniarki i położne w proponowanej formule. Uważamy, że w Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na stopień wykształcenia każda pielęgniarka i położna posiada prawo wykonywania zawodu. Zatem już samo rozróżnienie, że pielęgniarka i położna z tytułem magistra może samodzielnie, a z tytułem licencjata na zlecenie lekarza ma prawo wystawić receptę na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jest już przejawem dyskryminacji.

W naszym przekonaniu zapisy mają za zadanie jedynie ułatwić pracę lekarzom, natomiast dla grupy pielęgniarek i położnych doprowadzą jedynie do nałożenia kolejnych obowiązków zawodowych, bez mechanizmów poprawy ich sytuacji finansowej.

Projektowane zmiany do ustawy wprowadzają kolejny wymóg ukończenia kursu specjalistycznego, co obciąża pielęgniarki i położne koniecznością wymuszonego podnoszenie kwalifikacji z własnych środków finansowych. Brak jest zagwarantowania podniesienia wynagrodzenia z tytułu wykonywania tych czynności. Pielęgniarki i położne w oparciu o zaproponowane zapisy pomimo posiadanych kwalifikacji, umiejętności, wiedzy, odpowiedzialności będą w rzeczywistości „sekretarkami” lekarzy. Nie akceptujemy i nie zgadzamy się na takie umiejscowienie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

Postępowanie Rządu RP i Ministra Zdrowia jest nieuczciwe. Wieloletnie problemy służby zdrowia próbuje się ponownie łatać zwiększeniem obowiązków naszej grupy zawodowej. Działanie jest nieuczciwe, bo :

- nie przewiduje mechanizmów pokrycia kosztów przymusowego kształcenia,

- nie przewiduje mechanizmów uzyskania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, pomimo nałożenia nowych obowiązków,

- nadal odmawia wprowadzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych do systemu zamawiania przez NFZ świadczeń medycznych,

- dyskryminuje i różnicuje wewnętrznie grupę zawodową.

Odrębnym problemem jest również brak aktualnych regulacji prawnych obejmujących kompetencje wynikające z zatwierdzonych programów kształcenia podyplomowego, które ma zawierać uszczegółowienie nowych kompetencji pielęgniarek i położnych. Bez poznania tego projektu trudno oceniać kierunek forsowanych na siłę przez Rząd RP zmian w naszej ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej. 

 

Do wiadomości:

1.       Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych,

2.       Minister Zdrowia,

 


--> [więcej]Pismo do Ministra Zdrowia2014-06-12
Warszawa, 12 czerwca 2014 r.

                                                                        

ZK/1011/VII/2014 
Pan

                                                                                                                           Bartosz Arłukowicz

                                                                                                                           Minister Zdrowia

                                                                                                                                                                                                                     

W dniu 10-06-2014r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu przekazanym przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z projektowanymi zmianami, pielęgniarki i położne mają być uprawnione do samodzielnego udzielania – w określonym zakresie – świadczeń diagnostycznych i leczniczych.

Rozszerzenie uprawnień obejmie jednak tylko i wyłącznie pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem, posiadające niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ordynacji leków, którą mają uzyskać w przyszłości :

  • w ramach kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia (kierunki pielęgniarstwo i położnictwo),
  • w ramach kształcenia podyplomowego specjalizacyjnego,
  • w ramach kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem na poziomie kursu specjalistycznego.

1/ Pielęgniarki i położne, posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, mają mieć według projektu prawo ordynować leki i samodzielnie wypisywać recepty na lekarstwa o określonym składzie, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe (specyfikacja tych substancji i środków ma się pojawić dopiero w przyszłości w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, którego obecnie brak). Pielęgniarki i położne, posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo mają mieć również prawo wypisywać recepty i zlecenia na: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, określone wyroby medyczne pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w danym zakresie. Projekt zastrzega, że zlecanie leków i badań powinno być poprzedzone osobistym badaniem pacjenta.

2/ Projektowane zmiany przewidują także, że pielęgniarki i położne, które posiadają dyplom co najmniej pierwszego stopnia, będą mogły – na zlecenie lekarza – wystawiać recepty na określone leki. Z możliwości tej będą analogicznie jak wyżej wyłączone lekarstwa zawierające w swym składzie substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Ta grupa pielęgniarek i położnych ma mieć również uprawnienie do wypisywania recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia, jeżeli ukończą specjalistyczny kurs w tym zakresie. Również ta grupa pielęgniarek i położnych ma mieć prawo do wydawania skierowań na określone badania diagnostyczne. Wyjątkiem mają być badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych związanych z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta.

Zmieniana ustawa przewiduje, że  minister zdrowia ma w rozporządzeniu  określić wykazy: substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, badań diagnostycznych oraz sposób i tryb wystawiania recept przez pielęgniarki i położne z uwzględnieniem ich kwalifikacji oraz wymaganego zakresu umiejętności i obowiązków

W/w uprawnienia mają obowiązywać od 01 stycznia 2016r.

OZZPiP reprezentujący grupę zawodową pielęgniarek i położnych jest przeciwny zaproponowanym zmianom w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, dążącym do  wypisywania recept przez pielęgniarki i położne w proponowanej formule. Uważamy, że w Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na stopień wykształcenia każda pielęgniarka i położna posiada prawo wykonywania zawodu. Zatem już samo rozróżnienie, że pielęgniarka i położna z tytułem magistra może samodzielnie, a z tytułem licencjata na zlecenie lekarza ma prawo wystawić receptę na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jest już przejawem dyskryminacji.

W naszym przekonaniu zapisy mają za zadanie jedynie ułatwić pracę lekarzom, natomiast dla grupy pielęgniarek i położnych doprowadzą jedynie do nałożenia kolejnych obowiązków zawodowych, bez mechanizmów poprawy ich sytuacji finansowej.

Projektowane zmiany do ustawy wprowadzają kolejny wymóg ukończenia kursu specjalistycznego, co obciąża pielęgniarki i położne koniecznością wymuszonego podnoszenie kwalifikacji z własnych środków finansowych. Brak jest zagwarantowania podniesienia wynagrodzenia z tytułu wykonywania tych czynności. Pielęgniarki i położne w oparciu o zaproponowane zapisy pomimo posiadanych kwalifikacji, umiejętności, wiedzy, odpowiedzialności będą w rzeczywistości „sekretarkami” lekarzy. Nie akceptujemy i nie zgadzamy się na takie umiejscowienie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

Postępowanie Rządu RP i Ministra Zdrowia jest nieuczciwe. Wieloletnie problemy służby zdrowia próbuje się ponownie łatać zwiększeniem obowiązków naszej grupy zawodowej. Działanie jest nieuczciwe, bo :

- nie przewiduje mechanizmów pokrycia kosztów przymusowego kształcenia,

- nie przewiduje mechanizmów uzyskania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, pomimo nałożenia nowych obowiązków,

- nadal odmawia wprowadzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych do systemu zamawiania przez NFZ świadczeń medycznych,

- dyskryminuje i różnicuje wewnętrznie grupę zawodową.

Odrębnym problemem jest również brak aktualnych regulacji prawnych obejmujących kompetencje wynikające z zatwierdzonych programów kształcenia podyplomowego, które ma zawierać uszczegółowienie nowych kompetencji pielęgniarek i położnych. Bez poznania tego projektu trudno oceniać kierunek forsowanych na siłę przez Rząd RP zmian w naszej ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej. 

 

Do wiadomości:

1.       Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych,

2.       Minister Zdrowia,

 


--> [więcej]2017-06-13

Warszawa, 15 marca 2017 r.
ZK-517/VII/2017
Pani
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

dot. udzielenia informacji w sprawie realizacji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzrostu dotacji budżetowej na dofinansowanie domów pomocy społecznej
Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zawiadamiam, że według zebranych przez Związek Zawodowy informacji dochodzi do drastycznej sytuacji masowego odchodzenia pielęgniarek z wykonywania pracy w domach pomocy społecznej.
Jak Pani Minister zapewne wie ta grupa pielęgniarek nie została objęta wzrostem wynagrodzeń wynikającym z Porozumienia z dnia 23 września 2015r. zawartym przez OZZPiP z Ministrem Zdrowia oraz Prezesem NFZ. W prowadzonych wówczas negocjacjach wskazywano, że jedyne środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych mogły pochodzić z budżetu NFZ, a domy pomocy społecznej nie są objęte finansowaniem świadczeń medycznych przez NFZ.
Problem ten został zgłoszony przez OZZPiP pismem z dnia 14.10.2015r. do ówczesnego Ministra Pracy i Polityki Społecznej (kopia pisma w załączeniu). W odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej skierował do Starostów Powiatowych wystąpienie, w których zapewnił ich, że dojdzie do wzrostu w 2016r. kwoty dotacji budżetu państwa na dofinansowanie domów pomocy społecznej z wnioskiem, aby tą zwiększoną dotację przeznaczyć m.in. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, tak aby otrzymały one analogiczne wzrosty wynagrodzeń jak pielęgniarki zatrudnione w systemie opieki zdrowotnej (kopia pisma z dnia 29.10.2015r. (L. Dz. 8505) w załączeniu).
Realizacja przez Starostów Powiatowych w/w zalecenia przebiegła różnie w poszczególnych częściach kraju, ale faktycznie część tej zwiększonej dotacji trafiła także do pielęgniarek domów pomocy społecznej, choć z opóźnieniem bo dopiero od stycznia 2016r.
Obecnie jednak te pierwotne podwyżki nie są dalej kontynuowane, a od września w domach pomocy społecznej pielęgniarki nie otrzymały dalszego wzrostu wynagrodzeń (II raty zgodnie z Porozumieniem z dnia 23.09.2015r., które objęło pielęgniarki zatrudnione przy realizacji świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ). Pielęgniarki liczyły, że II ratę wzrostu wynagrodzenia otrzymają ponownie z opóźnieniem od stycznia 2017r. tj. z chwilą wejścia w życie ustawy budżetowej na 2017r. i kolejnego zwiększenia dotacji z budżetu państwa na domy pomocy społecznej. To jednak nie nastąpiło.

Problem dotyczy grupy około 6.000 pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej. Chyba nie musimy tłumaczyć, że ich praca w domach pomocy społecznej jest wręcz niezbędna z uwagi na konieczność zapewnienia fachowej i kompleksowej opieki dla osób w podeszłym wieku. Ich praca (zakres obowiązków i odpowiedzialność) bywa niejednokrotnie nawet większa niż innych pielęgniarek zatrudnionych na stanowiskach pracy finansowanych przez NFZ,
a są one jednak pozbawione możliwości uzyskania analogicznego wzrostu wynagrodzeń.
Sytuacja stała się naprawdę dramatyczna, bowiem jedyną drogą na poprawę swoich
warunków wynagradzania Koleżanki widzą obecnie w zmianie miejsca świadczenia pracy, co muszą
w dodatku zrobić w trybie pilnym tak, aby zatrudnić się u świadczeniodawców mających kontrakty
z NFZ najpóźniej od 01.08.2017r. (wówczas uzyskają prawo do wzrostu wynagrodzenia
od 01.09.2017r. w kwocie po 1.200,-zł. miesięcznie brutto brutto w przeliczeniu na pełen etat).
Decyzja o odejściu z pracy w domach pomocy społecznej jest dla nich trudną decyzją życiową, ale
musi ona nastąpić bo jeżeli Pani Minister nie zapewni zwiększenia dotacji budżetowej dla domów
pomocy społecznej na podwyżki dla pielęgniarek to różnice płacowe pomiędzy pielęgniarkami
zatrudnionymi w szpitalach i w domach pomocy społecznej od 01.09.2017r. będą już
kilkunastoprocentowe.
Do OZZPiP spływają zapytania od pielęgniarek domów pomocy społecznej co mają robić
w tej sytuacji i otrzymują od nas odpowiedzi, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest dokonanie
przed 01.08.2017r. zmiany pracodawcy i odejście z pracy w domach pomocy społecznej, tym bardziej
że Szpitale aktywnie poszukują do pracy pielęgniarek (ofert pracy w Szpitalach będzie jeszcze więcej
bowiem duża grupa pielęgniarek zgłasza świadczeniodawcom gotowość przejścia na świadczenia
emerytalne od 01.10.2017r. tj. z chwilą wejścia w życie przepisów o obniżonym wieku emerytalnym).
OZZPiP zawiadamia niniejszym pismem Panią Minister o problemie. Jest jeszcze czas
na podjęcie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działań, które pozwolą
zatrzymać migrację pielęgniarek z domów pomocy społecznej do Szpitali. Potrzebne jest do tego
natychmiastowe przesuniecie środków budżetowych na zwiększenie dofinansowania domów
pomocy społecznej ze zobowiązaniem przekazania tych środków na wzrost wynagrodzenia
pielęgniarek analogiczny jaki otrzymują pielęgniarki w Szpitalach finansowanych kontraktem
z NFZ.
Prosimy o pilną odpowiedź na niniejsze wystąpienie.

Przewodnicząca Zarządu Krajowego

OZZPiP

Lucyna Dargiewicz


--> [więcej]


gora
 
dol

KONTAKT

Przewodniczący
Zdzisław Bujas
tel. 693 806 606
e-mail: zbujas@wp.pl

Vice–Przewodnicząca
Jolanta Korbicka
tel. 795 403 122
e-mail: jkorbicka@gmail.com

Vice–Przewodnicząca
Iwona Darmach
tel. 795 403 124
e-mail: idarmach@wp.pl

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Mamińska
tel. 600 485 717
e-mail: maminska.elzbieta@interia.eu

Design and created by SmartNet @2013